Centrum bydlení Liberec

 

Projekt: Centrum bydlení Liberec


Program:  Operační program Zaměstnanost
Období realizace: 1. 9. 2020 – 31. 10. 2022

Celkové výdaje projektu: 10 276 250,00 Kč
EU ESF  8 734 812,50 Kč (85 % CZV)
SR ČR 1 027 625,00 Kč (10%)
SML 513 812,50 Kč (5%)

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016923

 

Obecné zaměření projektu:

Centrum bydlení Liberec řeší komplexní přístup CS k bydlení v Liberci. Reaguje na identifikované z koncepčních materiálů města a rozvíjí programy sociálního bydlení a řešení bytové nouze. Cílem je zlepšit celý systém pomocí pilotáže kontaktního centra, aplikací nového procesu žádání o byt, procesu zabydlování a prevence ztráty bydlení, koordinačními aktivitami v rámci obce, spoluprací s vnějšími aktéry (soc. práce, dávky, expertní podpora, dluhové poradenství) a zvýšit dostupnost bydlení pro CS.

 

Základní problém k řešení v rámci projektu:

Absence komplexního systému koordinace bydlení; absence jednotného kontaktního místa pro bydlení. Městský systém sociálního bydlení v Liberci je složitý a nepřehledný zejména pro CS osob v bytové nouzi; chybí integrace a komunikace procesů na všech úrovních. V rámci sociálního bydlení v Liberci chybí dlouhodobé systematické aktivity budování znalosti a zlepšování procesů v bydlení, zejména sledování indikátorů v bydlení a znalost CS. Dílčí znalost budovaná od roku 2015 postrádá integraci a systematizované vyhodnocování. Celý systém je nastaven v podstatě tak, že dopředu diskvalifikuje právě osoby z CS.

Obecný nedostatek dostupných bytů pro sociální bydlení a bariéry, kterým žadatelé musí čelit - Městský bytový fond je vzhledem k cílové skupině osob v bytové nouzi (více popsána v popisu CS) nedostatečný. Město disponuje přibližně 1200 byty (struktura a přesné počty BJ jsou součástí analytické části TAP str. 22-24), které zahrnují i DPS a celkově jsou z více jak 90 % obsazené (ostatní byty je třeba zrekonstruovat). Volný trh s byty je vůči této cílové skupině z různých příčin diskriminační. Chybí systematická práce se soukromým sektorem - systém garancí a odbourávání předsudků, koordinace na úrovni klient (nájemník) - odborné služby - úřad - soukromý majitel.

Celkově vysoký počet osob a domácností v bytové nouzi nebo řešící bydlení vytvářejí tyto základní problémy k řešení:

1. Obecný přístup k bydlení v Liberci, nízká dostupnost pro CS (vstup, registrace, vyhodnocení, navázání podpory, reporting problémů a správ majetku)

2. Problémy s nájemníky (dluhy, nehlášené osoby, vandalismus, občanské soužití, hygiena, násilí apod.)

3. Zabydlování (plnění povinností, soustředěná podpora, case management)

Přehřátý trh s nemovitostmi (aktuální tržní cena nájemného je 204,-Kč/m2 - TAP str. 8) a nedostatek bytů způsobuje, že se problém více prohlubuje a skupina postižených osob v Liberci se zvětšuje, aktuálně se jedná především o chudnoucí seniory.

 

Cíle projektu:

Všeobecným cílem je vytvořit systém propojení oblasti bydlení a sociálního bydlení, který bude pro CS zprostředkovávat komplexní podporu na jednom místě. CBL by mělo nabídnout ucelený komplex intervencí tak, aby úspěšně umísťovalo klienty z CS na trh s bydlením a současně u specifických CS zajistilo, že si svoje bydlení udrží. Cílem je zjednodušit, zpřehlednit a zlepšit přístup k bydlení pro CS v Liberci. Je definována celá řada aktivit, které mají podpořit vznik tohoto systému bydlení vč. koncepční a metodické činnosti v bydlení.

Kvantitativní cíle projektu jsou definované v rámci indikátorů projektu a má definovány SMART cíle:

1. 15 osob podpořeno v bydlení v režimu Housing First (HF) - nově zabydlených

2. 50 osob z CS bude mít sjednaný splátkový kalendář

3. Budou zapojeni min. 2 soukromí vlastníci bytů (nájemní smlouvy podpořených osob)

4. 45 osobám bude poskytnuta podpora v prevenci ztráty bydlení

5. 400 osob z CS je zaregistrováno a obdrží základní poradenství

6. Vznikne nebo bude prodlouženo 100 prodloužených nájemní smluv osob z CS, začne se měřit míra udržení v bydlení

7. Práce s CS bude systemizovaná pomocí 4 následujících dokumentů (Metodika sociálního bydlení v SML včetně HF, Aktualizace koncepce bydlení SML, Nová pravidla pro přidělování bytů SML, Evaluace projektu)

8. Aplikace nového systému přidělování bytů SML

9. 10000ks edukační brožury pro CS (jako katalog řešení pro osoby v bytové nouzi)

10. Zvýšení znalosti o bytové nouzi na území SML

 

funkce CBL:

znalostní - depistáže, monitoring SVL, budování znalosti o CS, kapacitách systému a celkové situaci v bydlení, navrhovat změny systému, vyhodnocení systému a garance oblasti bydlení SML)

sociální práce - výběr CS, nastavování case managementu, zabydlování osob s komplexními potřebami, prevence ztráty bydlení, řešení konfliktů, nasměrování na další soc. služby)

 

Aktuality

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

O projektu 

Aktivity projektu:
Věcné zaměření aktivit projektu vychází z podporovaných aktivit výzvy č. 03_16_052, konkrétně je v souladu s bodem 4) Podpora osob v přístupu k bydlení (v tomto přípravě komplexní podpora)

V projektu budou realizovány následující klíčové aktivity:

KA 01 - Depistáž, monitoring a sociální práce v přirozeném prostředí

Anotace: Uvedená KA má za cíl poskytovat sociální práci v přirozeném prostředí a v prevenci ztráty bydlení, činnosti zacíleny na podporu osob ze sociálně vyloučených lokalit a ubytoven, osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučení ohrožené. Všechny aktivity budou vykonávány současně.

Práce v přirozeném prostředí CS - SVL, ubytovny, bezdomovectví, terénní práce - kontaktní sociální pracovník vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí v SVL, na ubytovnách i v bezdomoveckém prostředí; navazuje kontakt, buduje důvěru, společně s klientem vyhodnocuje jeho situaci a plánuje individuální cíle a kroky, zplnomocňuje klienta, motivuje klienta ke změně jeho životní situace; navazuje kontaktní pracovník obce klienta na relevantní organizace pracující se specifikem CS; řeší jejich problémy v terénu i ve vztahu k bydlení; pomáhá klientovy v jeho přístupu k úřadům a udržení bydlení; část z nich připravuje pro KA02 a sbírá data pro KA04.

V rámci této aktivity je dále realizován systematický a cílený monitoring všech SVL v Liberci pro analytickou činnost.

Cílem KA je řešení následujících problémů:

- chybí varianta vstupu do bydlení pro domácnosti a osoby dlužící vůči SML

- chybí reporting problémů a systémová reakce na problémy spojené s bydlením

- chybí účinný proces ověření dluhů uvnitř města - provedení na jednom společném kontaktním místě (CBL) 

- chybí systematická práce s analýzou dlužníků SML (kolik dluží lidé v bytové nouzi - rozpětí dluhů, stáří, průměrný dluh na osobu atd.)

- chybí cílení na zadlužené a předlužené klienty sociálního bydlení

- chybí kritéria pro program s intenzivní sociální prací - Housing First

 

Tato KA naplňuje SpC 1.1 v opatření 1.1.1 - Dlouhodobý a metodicky jednotný monitoring bytové nouze a potřeb CS, opatření 1.1.2 - Zajištění jednotného odborného vstupu do systému bydlení a case management a dále SpC 1.3 opatření 1.3.1 - Zefektivnění komunikace, posílení kontroly a podpory v bytových domech SML dle TAP pro oblast bydlení

 

KA 02 - Zabydlování domácností a osob běžné i s komplexními potřebami vč. metody Housing First

Anotace: Základem této KA je realizace programu Housing First v Liberci, ze kterého vychází systém a způsob zabydlování osob z CS.

Dispozice bytů určuje možnost párování s CS a zásobníkem žadatelů. Z této skupiny je expertním posouzením vybrán vhodný uchazeč, který je následně napárován na konkrétní byt. Zároveň je určena podpora, jakou je budoucímu nájemníkovi nutné dát, aby se zvýšila šance na udržení bydlení společně se zahájením celého procesu zabydlování a řešením souvisejících technických a administrativních otázek. Ani tento proces není bezprahový, žadatel musí mít platné doklady, finanční kapacity (včetně dávek na bydlení), musí být ochotný spolupracovat a jeho dluh vůči městu nesmí přesáhnout 10.000 Kč. Po přidělení získává smlouvu na 12 měsíců a je zapojen do sociální práce v minimálním rozsahu 2 hodiny týdně osobní návštěvou v bytě. Zde jednoduše popsaný proces má četná úskalí a s každým dalším případem se situace dynamicky vyvíjí. Aktuální metodika (2019) umožňuje postupovat v určitém rámci, přičemž z praxe bude nadále žádoucí vyvozovat reflexi, závěry a změny v přístupu a celý systém HF zlepšovat, odstraňovat bariéry na vstupu pro osoby z CS.

Mezi klíčové cíle v Liberci patří:

- sociální práce s CS, intenzita a hranice práce

- rozdělení kompetencí mezi různé pracovníky

- přenos informací mezi jednotlivými aktéry (ověřitelnost informací)

- technický stav bytů, reporting problému, učení se bydlet po technické stránce (pro CS)

- finanční stránka věci (příjmy, dávky, dluhy na nájmu, splátkové kalendáře)

- zajištění zdravotní péče pro část klientely HF

- komunikace s poskytovateli energií

- akceptování jednotného standardu práce s klienty

- osamělost klientů HF

Tato klíčová aktivita naplňuje SpC 1.2 v opatření 1.2.3 - Nastavení preventivní podpory v zabydlení a všech nových nájemníků SML a opatření 1.2.4 - Udržet a posilovat  nízkoprahové programy pro žadatele s komplexními potřebami (Housing First) TAP pro oblast bydlení

 

KA 03 - Prevence ztráty bydlení a zlepšování soužití v rámci sociálního začleňování

Anotace: Klíčovým problémem spojeným se sociálním vyloučením, je ztráta bydlení jedním, která tak ovlivňuje vnímání CS jako osoby sociálně vyloučené.

Tato KA má za cíl aktivně působit na osoby z CS při řešení jejich bytové situace a působit preventivně tak, aby nedošlo ke ztrátě jejich bydlení. Činnosti jsou zacíleny na podporu osob ze sociálně vyloučených lokalit a ubytoven, osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučení hrožené. Všechny aktivity budou vykonávány současně.

Jedná se především o městské byty a práci s nájemníky obecních bytů a nájemníky sociálního bydlení jako podpora osob v přístupu k bydlení. Základem práce bude preventivní činnost ve vztahu k nájemníkům města; podpora v dodržování finančních i nefinančních povinností nájemníka; sestavování a naplňování splátkových kalendářů; zvyšování sociálních kompetencí ve vztahu k bydlení a také mediace sousedských vztahů; vedení k hospodárnému způsobu života; navazování klientů na adekvátní specializované organizace, a služby ve spolupráci s příslušnými aktéry.

Cílem projektu je především poznat problém v jeho počátku a účinně předcházet ztrátě bydlení, práce v přirozeném prostředí CS - SVL, ubytovny, bezdomovectví, terénní práce - kontaktní společně s klientem vyhodnocuje jeho situaci, motivuje klienta ke změně jeho životní situace.

V rámci činnosti při základním sociální poradenství budou odděleny činnosti spadající do oblasti státní sociální podpory a dalších orgánů státní moci. Z hlediska zákonné příslušnosti bude k řešení problémů klienta přizván OSPOD, v dalších situacích (např. domácí násilí) bude využito PČR a MPL. Činnost CBL nebude tyto orgány omezovat.

 

Tato KA naplňuje SpC 1.2 v opatření 1.2.1 - Zlepšit evidenci problémů v bydlení a zajistit adekvátní reakci na ně, opatření 1.2.2 - Nastavit koordinaci jednotlivých odborů města a vnějších aktérů a opatření 1.2.4 - Udržet a posilovat programy pro žadatele s komplexními potřebami (Housing First) TAP pro oblast bydlení

 

KA 04 - Koncepční a koordinační práce v bydlení, expertní vyhodnocení a case management

Anotace: Tato KA má za cíl zajistit metodicko-koncepční výstup projektu s tím, že žadatel v rámci přípravy projektu identifikoval problémy spojené se vstupem do svého systému bydlení, které souvisejí se složitostí a netransparentností stávající postupů a dokumentů a zastaralé koncepční dokumenty na poli bydlení v Liberci.

Všichni pracovníci CBL budou v rámci náplně svojí práce zajišťovat příjem a zpracování dat ze sektoru bydlení v Liberci, které budou následně použita jako podklad pro zpracování  Návrhu změny pravidel pro nakládání a přidělování obecních bytů (opatření 1.4.1 - nebude zahrnut do MI80500), aktualizace koncepce bydlení města Liberec opatření 1.4.3) a Návrh metodiky sociálního bydlení (+ HF - opatření 1.4.2).

V rámci této KA mimo koncepční materiály SML nastavuje case management, sbírá a třídí data, jedná s odbory města i dalšími aktéry (např. ÚP) dávky hmotné nouze, sleduje trendy dobré praxe, nastavuje vzdělávání pracovníků, koná s nimi porady, manažer CBL řídí case managementu a je odpovědný za výstupy z něj a nastavení dalších kroků, určuje se, co kdo udělá, dojednává, co je potřeba, reportuje na město a dalším aktérům v bydlení v Liberci, stojí za klienty bydlení na městě a odpovídá za procesy CBL. Organizuje pracovní skupinu bydlení na městě, jako široké sdílení praxe aktérů v bydlení.

 

Cílem je rovněž sestavení metodiky pro sběr dat o vyloučení a bytové nouzi, vytvoření katalogu řešení pro osoby v bytové nouzi / klienty centra pro bydlení, aktualizace metodiky programu Housing First (max. 1 x ročně), sestavení metodiky prevence ztráty bydlení v bytech s nízkou podporou a sjednocení indikátorů systému sociálního bydlení v Liberci).

Tato KA naplňuje SpC cíl 1.4 opatření 1.4.1 - Změnit pravidla pro přidělování bytů SML (od potřebnosti k bytu, od žádosti ke schvalovacímu procesu), opatření 1.4.2 - Vytvořit metodiku sociálního bydlení Liberec a opatření 1.4.3 - Revize koncepce bydlení SML pro roky 2023-2030, TAP pro oblast bydlení

KA 05 – Evaluace

Anotace: Hlavním cílem evaluace je zmapovat přispění centra ke zlepšení celkového systému sociálního bydlení v Liberci.

Evaluace vyhodnocuje efektivitu aktivit projektu a jejich přispění k dosažení cílů projektu. Evaluace vyhodnotí kvantitativní i kvalitativní data z realizace projektu, vyhodnotí výstupy projektu včetně obsahové kvality dokumentů.

Podkladem pro zpracování evaluace budou veškeré dostupné záznamy z činnosti celého projektového týmu v rámci přímé podpory cílové skupiny projektu. Evaluace bude zpracována osobou s příslušnými zkušenostmi jako nákup služby s tím, že významní podíl na zpracování evaluace budou všichni zaměstnanci CBL, protože budou v danou chvíli disponovat nejaktuálnějšími a nejvalidnějšími informacemi.

Součástí budou dále individuální a skupinové rozhovory s účastníky projektu - zaměstnanci a několik rozhovorů s klienty projektu / zabydlené osoby atd. / evaluace bude přesněji nastavena v prvních 2 měsících projektu / evaluace se zaměří na funkčnost projektového týmu a realizaci KA vzhledem k cílům projektu.

 

V rámci realizace shora uvedených KA, bude naplňování Strategický cíl 1 - Zkvalitnění systému (sociálního) bydlení SML a současně budou naplňovány následující specifické cíle TAP:

SC 1.1 - Systematizace práce s osobami v bytové nouzi a s žadateli o bydlení - Opatření 1.1.1 a 1.1.2 (zaměstnáno 6 osob - 6,0 úvazku v CBL)

SC 1.2 - Posílit systém prevence ztráty bydlení v bytech SML - Opatření 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 a 1.2.4 (zaměstnány 4 osoby/4,0 úvazku pro prevenci ztráty bydlení)

SC 1.3 - Snížení míry ničení majetku v bytech a společných prostorách domů bytového fondu SML - Opatření 1.3.1 (částečně) (zaměstnány 4 osoby/4,0 úvazku pro prevenci ztráty bydlení)

SC 1.4 - Aktualizace a vznik dokumentů k systému bydlení SML a bytové nouzi - Opatření 1.4.1 a 1.4.2 (zaměstnáno 2 osoby/2,0 úvazku v CBL)


Harmonogram aktivit:
Projekt je v plné fyzické realizaci od 1. 9. 2020 s předpokládanou délkou trvání 22 měsíců do 30. 6. 2022.

 
Metodiku a další informace k programu naleznete na stránkách OPZ. Informace k projektu a jeho výstupům naleznete na níže uvedených odkazech.

 

Kontakty:
Mgr. Martin Chochola, PhD.
manažer Centra bydlení Liberec
GSM: +420 770 157 755
Email:  chochola.martin@magistrat.liberec.cz

web: https://www.liberec.cz/cbl/

 

informační linky pro CBL:

kontaktní telefon: + 420 778 757 888

kontaktní email: info.cbl@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies