Prameniště Za Hokejkou

Prameniště Za Hokejkou

Katastrální území:

Ruprechtice, p.p.č. 1378/7

Datum registrace: 26.11.2008

CHARAKTERISTIKA

Předmětem registrace je mělké, nahoře otevřené údolí SZ směru pod Hlávkovou ulicí. V horní bezlesé části se nachází prameniště, níže se údolí uzavírá a přechází plynule do „Ruprechtického lesíku“ (jenž je též registrovaným významným krajinným prvkem – dále jen VKP), kde se na  potoce nachází 2 nevelké rybníčky. Niva a levý břeh údolí mají výrazně pramenný charakter. Vyskytují se zde mezofilní a hygrofilní luční porosty druhově dosti bohaté, v nichž převažují díky přítomnosti drobného potůčku přípotoční a prameništní druhy. Na předmětné louce byla zaznamenána poměrně početná populace ohroženého druhu sítiny ostrokvěté (Juncus acutiflorus) a drobnější populace dalšího ohroženého druhu kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica). Daná louka je také jedním z pouhých třech lokalit města Liberce s výskytem ohroženého puškvorce obecného (Acorus calamus). Z avifaunistického hlediska představuje VKP i s přilehlými plochami nadprůměrně druhově bohatou lokalitu s převahou drobných lesních pěvců (bylo zaznamenáno celkem 53 druhů ptáků, což představuje téměř 1/3 všech druhů vyskytujících se v České republice). Přímo na předmětné louce bylo zjištěno hnízdění skřivana polního (Alauda arvensis).

Lokalita přiléhá k území registrovaného VKP „Ruprechtický lesík“, jenž hraje významnou roli v systému ekologické stability především díky ucelené, dosti rozsáhlé podobě lesních, hájových i lučních a mokřadních porostů bez jakékoliv zástavby, pouze s volným prostorem pro hry a  zábavu dětí, domácích zvířat i relaxaci dospělých obyvatel města.

Popisovaná lokalita včetně VKP „Ruprechtický lesík“ zastává významnou funkci hodnotné zeleně v kontaktu s velmi hustou zástavbou sídlišť na  rozhraní čtvrtí Pavlovice a Ruprechtice. Vzhledem k mohutné výstavbě a  rozrůstání města směrem do Krásné Studánky, Radčic, Kateřinek a dále za okraj Ruprechtic se toto místo stává blízkým centru a důležitost zachování kvalitní zeleně k relaxaci a rekreaci obyvatel, stejně jako zachování segmentů zachovalé přírody je zde vysoká. Předmětná louka tvoří důležité přechodové ochranné pásmo zmiňovaného VKP s okolní zástavbou. Priorita ochrany této lokality je vysoká.

Nastavení cookies