Lesopark Purkyňova

Lesopark Purkyňova

Katastrální území:

Liberec, p.p.č.2950/1, 2950/2, 2950/3

Datum registrace: 26.5.2009

CHARAKTERISTIKA

VKP tvoří stromový porost o rozloze 26 543 m2 přiléhající těsně k ZOO Liberec a dále je ohraničen ulicemi Lesní, Purkyňova a U Zoologické zahrady.

Druhové složení porostu je následující: javor mléč (Acer platanoides), jilm (Ulmus spp.), buk lesní (Fagus sylvatica), modřín opadavý (Larix decidua), líska obecná (Corylus avellana), bez černý (Sambucus nigra), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), třešeň (Prunus spp.), lípa (Tilia spp.), střemcha obecná (Padus avium), borovice lesní (Pinus sylvestris), dub červený (Quercus rubra), dub letní (Quercus robur), smrk ztepilý (Picea abies), bříza bělokorá (Betula pendula), vrba jíva (Salix caprea), jabloň (Malus spp.), douglaska (Pseudotsuga spp.), javor babyka (Acer campestre), habr obecný (Carpinus betulus), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) a další druhy zejména keřů v podrostu.

V centrální části lesoparku pramení malý vodního tok – bezejmenný potůček (VKP ze zákona), který ústí do Labutího jezírka. Parkem vede několik pěších stezek, je zde i několik kusů městského mobiliáře (lavička, odpadkový koš, lampy). Porost je zatím neudržovaný, podrost přehoustlý, některé stromy jsou již přestárlé a ve stadiu rozpadu. 

Pozemky jsou součástí systému urbanizované zeleně - parků a parkových ploch doplňující botanickou a zoologickou zahradu, mezi nimiž se nacházejí. Zároveň jsou součástí koncepce Lidové sady, které spolu s ostatními plochami zeleně, historických parků a lesoparků tvoří plynule důležitý přechod mezi městskou zástavbou Liberce a CHKO Jizerské hory. Pozemky prakticky přímo navazují na již registrované významné krajinné prvky – park Sukovo náměstí, alej lip Masarykova a park Petra Bezruče a tvoří tak s nimi komplex parků a veřejné zeleně v intravilánu města Liberec

Nastavení cookies