Oddělení úřadu územního plánování (MML UPUP)

Mgr. Adam Pátek

vedoucí oddělení úřadu územního plánování
Tel.: 48 524 3523
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 308

Oddělení úřadu územního plánování

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Telefon: viz kontakty pracovníků

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Brožková Tereza referent oddělení úřadu územního plánování závazná stanoviska pro území vymezené v přehledové mapě nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3530
Daňková Vladimíra referent oddělení úřadu územního plánování specialista pro GIS – územně plánovací dokumentace nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3533
Ing. Jansová Eliška specialista - manažer správy územního plánu nám. Dr. E. Beneše 1/1 303 48 524 3529
Ing. arch. Kincl Petr referent oddělení úřadu územního plánování architekt ORP Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 304 48 524 3535
Ing. Krňanská Eva referent oddělení úřadu územního plánování závazná stanoviska pro území vymezené v přehledové mapě nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3513
Mgr. Kronát Jaromír referent oddělení úřadu územního plánování závazná stanoviska pro území vymezené v přehledové mapě nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3521
Ing. Kučerová Zuzana referent oddělení úřadu územního plánování územní studie Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3528
Mgr. Pátek Adam vedoucí oddělení úřadu územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3523
Ing. Rubášová Klára referent oddělení úřadu územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3522
Ing. Řešátková Šárka referent oddělení úřadu územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3526
Ing. Mgr. Soukalová Lucie referent oddělení úřadu územního plánování Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3527
Stanka Radim referent oddělení úřadu územního plánování pořizování: Bílá, B. Kostel n/N., Cetenov, Č. Dub, Hlavice, Hodkovice n/M., Chotyně, Jablonné v P., Janovice v P., J. Důl, Křižany, K. Údolí, Mníšek, Oldřichov v Háj., Osečná, Proseč p/J., Rynoltice, Stráž n/N., Světlá p/J., Šimonovice, Všelibice, Zdisla nám. Dr. E. Beneše 1/1 302 48 524 3519
Ing. Žanta Lucie referent oddělení úřadu územního plánování závazná stanoviska pro území vymezené v přehledové mapě nám. Dr. E. Beneše 1/1 308 48 524 3512

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Oddělení úřadu územního plánování je pořizovatelem územního plánu města Liberce a územních studií na území města, případně pořizovatelem pro území obce s rozšířenou působností Liberec (ORP Liberec). Na oddělení se můžete obrátit se žádostí o územně plánovací informaci, o stanovisko orgánu územního plánování k záměru, nebo se žádostí o změnu územního plánu na území města Liberce (žádat o změnu územního plánu lze pouze u obce, pro jejíž území se má změna pořizovat). Další informace o územním plánování v ORP Liberec naleznete v praktických informacích v příslušných sekcích jednotlivých obcí (http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/uzemni-planovani/).

ORP Liberec zahrnuje území obcí Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Dlouhý Most, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Křižany, Liberec, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem, Šimonovice, Všelibice, Zdislava.

stav pořizování na území ORP Liberec vyjma Liberce (pdf)

stanovení místního koeficientu daně z nemovitých věcí

A) Samostatná působnost

1) zpracovává a připravuje podklady pro stanovisko SML k rozvojovým záměrům v procesu zjišťovacích řízení (EIA, SEA), a předkládá radě města ke schválení;

2) připravuje podklady a předkládá radě města ke schválení námitky proti návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje;

3) připravuje podklady a předkládá radě města ke schválení připomínky k územním plánům sousedních obcí;

B) Přenesená působnost

1. je orgánem územního plánování (úřadem územního plánování) pro správní obvod obce s rozšířenou působností, pořizuje územní plán a regulační plán pro území města, pořizuje územně plánovací podklady, pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu, podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti aj.

a) přijímá, eviduje a zpracovává podněty a návrhy pro pořízení územně plánovací dokumentace a jejích změn;

b) zpracovává a projednává návrh zadání územně plánovací dokumentace a jejích změn;

c) zajišťuje zpracování a projednání návrhu územního plánu;

d) zpracovává pro zastupitelstvo obce návrh výběru nejvhodnější varianty při variantním řešení návrhu;

e) zpracovává návrh pokynů pro úpravu územního plánu a regulačního plánu;

f) vede řízení o vydání územního a regulačního plánu;

g) zpracovává zprávu o uplatňování územního plánu a vyhodnocuje využití zastavitelných ploch;

h) předkládá orgánům obcí materiály vyplývající z procesu pořizování územního plánu;

i) zpracovává zadání územní studie;

j) při pořizování územní studie požaduje vyjádření od odboru životního prostředí, odboru dopravy a obce, na jejímž území se studie pořizuje;

k) vede řízení o vydání zastavěného území;

l) pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu;  

2. vydává územně plánovací informaci dle § 21 odst. 1 písm. a), b) o podmínkách vydání regulačního plánu;

3. vydává závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona pro správní obvod obce s rozšířenou působností včetně působnosti stavebního úřadu v Liberci - posuzuje zejména soulad záměru s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska cílů a úkolů územního  plánování;

4. vykonává státní dozor dle § 171 ve věcech územního plánování; 

5. spolupracuje se stavebními úřady působícími ve správním obvodu Magistrátu města Liberec jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností; 

6. vykonává další činnosti podle stavebního zákona.        

 

 

Nastavení cookies