20.10.2020

Poptávka na poskytnutí střednědobého financování pro SML

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

Základní podmínky pro poskytnutí úvěru

Výše limitu úvěru:

 

 

150.000.000,- CZK

(slovy: stopadesátmilionůkorunčeských)

 

Účel úvěru:

Financování investičních a provozních potřeb města

Měna úvěru:

CZK

Typ úvěru

Střednědobý investiční

Předpoklad zahájení čerpání úvěru:      

31. 3. 2021, skutečná doba zahájení čerpání úvěru bude závislá na potřebách a rozhodnutí zadavatele

Předpoklad ukončení čerpání úvěru:

31. 12. 2021

Způsob čerpání úvěru:

Postupné, dle potřeb zadavatele

Splácení jistiny úvěru:

Rovnoměrné, pravidelné čtvrtletní splátky jistiny, ve výši 1/20 z celkového zůstatku úvěru dle stavu k 31. 12. 2021

Zahájení splácení jistiny úvěru:

20. 1. 2022

Splácení úroku:

Pravidelně čtvrtletně, od čtvrtletí, ve kterém bylo uskutečněno první čerpání úvěru

Poslední splátka jistiny úvěru:

20. 10. 2026

Poslední splátka úroků:

20. 10. 2026

Úroková sazba:

Varianta A)

V období čerpání:

pohyblivá stanovená na základě 3M Pribor + marže v % p.a., 3M Pribor

 

V období splácení:

a) pohyblivá stanovená na základě 3M PRIBOR + marže v % p. a., 3M Pribor

 

b) fixní po celou dobu splácení úvěru

  od 20. 1. 2022 do 20. 10. 2026

Způsob zajištění:

Bez zajištění.

Vedení platebního styku 

Zadavatel nepřipouští požadavky na převedení stávajícího běžného platebního styku do jiného peněžního ústavu.

Další podmínky úvěru:

Možnost nedočerpání úvěru bez sankcí.
Možnost mimořádné splátky bez sankcí.

Bez poplatků za vyřízení úvěru, vypracování smluvní dokumentaci či realizaci úvěru.

Případné změny úvěrové smlouvy budou provedeny bezplatně.

 

 

 

Nabídka podmínek pro poskytnutí úvěru

 

Podmínky uchazeče pro poskytnutí úvěru, které budou součástí návrhu úvěrové smlouvy a které jsou podstatné pro čerpání a splácení úvěru, uvede uchazeč v samostatné části nabídky, přičemž musí respektovat podmínky stanovené zadavatelem v základních podmínkách pro poskytnutí úvěru. V samostatné části nabídky uchazeč zejména uvede:

doba, náležitosti a doklady potřebné k vyřízení úvěrové smlouvyvýše souvisejících poplatků;

přehled dokladů, které bude dodavatel požadovat po zadavateli pro uvolnění úvěru;

možné flexibilní podmínky čerpání;

podmínky pro splácení poskytnutého úvěru;

úrokové podmínky včetně procentní výše marže uchazeče;

případně podmínky pro rezervaci nečerpaných zdrojů v období čerpání úvěru

požadavky na způsob zajištění úvěru (předmětem hodnocení nabídek) - zadavatel preferuje poskytnutí úvěru bez zajištění,

údaje o rozsahu a obsahu případných dalších omezení vyplývajících pro zadavatele z nefinančních ujednání úvěrové smlouvy

 

Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč v nabídce uvede způsob výpočtu nabídkové ceny dle následujících požadavků:

1) Cena stanovená na základě pohyblivé sazby odvozené ze sazby 3M PRIBOR

a) pro období čerpání:         výše úroku vypočteného z 3M PRIBOR

                                               výše úroku odpovídajícího úrokové marži pro toto období

b) pro období splácení

v níže uvedené struktuře:

výše úroku vypočteného z 3M PRIBOR v hodnotě stanovené ke dni 15.10.2020 0,35 % p.a. za jednotlivá období

výše úroku odpovídajícího úrokové marži za jednotlivá období

 

výše úroku vypočteného z nabídnuté fixní úrokové sazby na celé období splácení

 

Při těchto výpočtech vycházejte z předpokladu:

a) čerpání úvěru:

čerpání se uskuteční dne 1. 4. 2021 ve výši 20.000.000,- Kč

čerpání se uskuteční dne 1. 6. 2021 ve výši 50.000.000,- Kč

čerpání se uskuteční dne 1. 9. 2021 ve výši 50.000.000,- Kč

čerpání se uskuteční dne 1. 11. 2021 ve výši 30.000.000,- Kč

b) splácení úvěru:

splácení dle zadání, tj. pravidelné čtvrtletní splátky ve výši 7.500.000,- Kč, první splátka 20. 1. 2022, poslední splátka 20. 10. 2026

Variantně pro pevnou a pohyblivou sazbu.

 

Cena za rezervaci nečerpaných zdrojů 

V případě, že uchazeč účtuje poplatek za rezervaci nečerpaných zdrojů za období čerpání úvěru, uvede jej v nabídce stanovený v % p. a. z nečerpané částky. V případě, že poplatek neúčtuje, uvede tuto skutečnost v nabídce.

 

Cena za veškeré neúrokové náklady v Kč

Uchazeč do své nabídky uvede úplný výčet souvisejících neúrokových nákladů včetně jejich přesné výše za celou dobu úvěru; uvede zejména poplatky za:

za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr;

za sjednání závazků poskytnout úvěr;

za zajištění úvěru – resp. zajištění úrokových rizik, příp. nutné pojištění apod.;

za vedení úvěrového účtu;

za všechny položky při splácení jistiny úvěru a úroků;

jiné náklady (např. administrativní náklady, provize a ostatní náklady).

 

POZN.: Zadavatel si vyhrazuje právo upravit konečnou výši čerpání úvěru dle skutečného průběhu investiční akce bez jakékoli sankce ze strany poskytovatele úvěru.

Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za poskytnutí úvěru v souladu s podmínkami zadavatele, a to absolutní částkou v českých korunách.

Základním hodnotícím kritériem pro posouzení předložených nabídek je celková nabídková cena.

 

Celková nabídková cena bude zpracována jako součet v členění:  

celkové výše úrokových nákladů v Kč z čerpané částky stanovené dle modelového čerpání. Celková výše úrokových nákladů z čerpané částky bude kalkulována na základě roku o 360 dnech a skutečného počtu dnů v příslušném měsíci.

celkové ceny za případnou rezervaci z nečerpaných zdrojů v Kč stanovené dle modelového čerpání. Celková cena za rezervaci z nečerpaných zdrojů bude kalkulována na základě roku o 360 dnech a skutečného počtu dnů v příslušném měsíci.

celkové výše veškerých neúrokových nákladů (poplatků) v Kč za celou dobu čerpání a splácení poskytnutého úvěru;

Do celkové nabídkové ceny se nezapočítává splátka úvěru (jistiny).

 

Překročení nabídkové ceny

Celková výše nabídkové ceny bude stanovena na základě modelového příkladu, tudíž výše celkové nabídkové ceny může být překročena v důsledku jiného čerpání a splácení úvěru, případně v důsledku změn příslušné mezibankovní sazby PRIBOR.

 

Lhůta a místo pro podávání nabídek

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po zveřejnění oznámení zadávacího řízení a končí dne 3. 12. 2020.

 

Místo pro podání nabídek

Nabídky je možno doručit elektronicky na adresu prochazkova.martna@magistrat.liberec.cz,  a v kopii na karban.zdenek@magistrat.liberec.cz, nebo osobně do podatelny Magistrátu města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1 nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu:

Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec 1

 

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že lhůta končí dnem 31. 1. 2021.

 

V Liberci, 2. 11. 2020

                                                                                   Ing. Martina Procházková

 vedoucí odboru ekonomiky 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.