Odbor správy veřejného majetku

Mgr. Lukáš Hýbner

Foto - portrét
vedoucí odboru správy veřejného majetku
Tel.: 48 524 3461
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 2.03

Odbor správy veřejného majetku

Sídlo: Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec V-Kristiánov
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 461

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Kozáková Romana referent odboru správy veřejného majetku spisový uzel, Dětské dopravní hřiště Jablonecká 41/27 2.02 48 524 3504
Pourová Jitka referent ekonomický a organizační rozpočtář odboru Jablonecká 41/27 2.02 48 524 3532
Sedláčková Jana referent odboru správy veřejného majetku hlášení závad Marushka, služebnosti (věcná břemena) Jablonecká 41/27 3.06 48 524 3757
Mgr. Sitko Adam referent odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3466
Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Neumannová Petra referent odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3463

Oddělení technické správy

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Benda Milan specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3882
Beranová Jitka referent investic a oprav lokalita: Liberec Jeřáb - část, Růžodol I - část, Františkov u Liberce - část, Liberec Perštýn - část, Liberec Kristiánov - část, Liberec Nové město, Liberec Staré město - část Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3441
Bc. Černá Denisa referent oddělení technické správy lokalita: Horní Hanychov, Dolní Hanychov, Ostašov, Machnín, Františkov, Karlinky, Doubí, Horní Růžodol-část, Janův Důl, Pilínkov, Horní Suchá, Růžodol I-část, Karlov pod Ještědem, Bedřichovka, Rochlice-část, Jeřáb Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3442
Hanušová Pavla technik veřejného osvětlení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3881
Ing. Havlišta Karel referent oddělení technické správy lokalita: Doubí u Liberce - část, Vesec u Liberce, Rochlice u Liberce - část, Horní Růžodol - část, Kunratice u Liberce, Starý Harcov - část, Nový Harcov, Liberec Kristiánov, Liberec Perštýn Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3884
Jarešová Vendula referent investic a oprav Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3881
Ing. Jindra Ivo specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3883
Junová Jana referent investic a oprav Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3464
Mgr. Mach Martin referent oddělení technické správy Správa pasportu komunikací Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Malá Petra referent oddělení technické správy lokalita: Nové Pavlovice, Staré Pavlovice, Ruprechtice, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Rudolfov, Starý Harcov - část, Liberec Staré město, Růžodol I – část, Liberec Nové město Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Růžičková Kristýna referent investic a oprav investice odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3460
Ing. Vaner Čestmír vedoucí oddělení technické správy Jablonecká 41/27 2.34 48 524 3465
Zemler Kateřina referent oddělení technické správy Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3443

Oddělení komunálních služeb

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Bažantová Pavla referent oddělení komunálních služeb provoz krematoria + pohřební služba U Krematoria 460 48 524 3459
Bažantová Šárka hrobník údržbář - zahradnice
Crháková Olga referent oddělení komunálních služeb údržba hřbitovů, správa Rekreačního a sportovního areálu Vesec (RASAV) RASAV 117 48 524 3877
Černý Jiří hrobník údržbář
Hakenová Radomíra referent oddělení komunálních služeb U Krematoria 460 48 524 3537
Hudec Pavel pracovník kremačního zařízení U Krematoria 460 .
Chvojka Jiří hrobník údržbář
Chvojková Drahomíra uklizečka U Krematoria 460
Kalinová Jaroslava referent oddělení komunálních služeb správa hřbitovů U Krematoria 460 48 524 3457
Ing. Kovačičin Jiří vedoucí oddělení komunálních služeb Jablonecká 41/27 2.34 48 524 3876
Loubek Boris hrobník údržbář
Marek Josef hrobník údržbář
Peroutka Roman hrobník údržbář
Bc. Vojtová Jana referent oddělení komunálních služeb správa hřbitova u krematoria U Krematoria 460 1.12 48 524 3462
POPIS ČINNOSTI:

Odbor správy veřejného majetku:

 • zajišťuje komplexní provozní činnosti při zajištění integrovaného dopravního systému na území statutárního města Liberec (dále jen „SML“) i mimo něj (v rozsahu území obsluhovaném dopravcem Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen „DPMLJ“), případně dalších linek MHD na území statutárního města jiných dopravců);
 • komplexně zajišťuje agendu koncepce městské hromadné dopravy v Liberci; vykonává administrativní supervizi nad činností DPMLJ, a. s.

Dále se odbor člení na:

Oddělení technické správy:

 • komplexně vykonává činnosti správce komunikací v majetku SML, mimo prohlídek komunikací a souvisejícím zadáváním oprav v rámci běžné údržby dle zákona č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.
 • komplexně zajišťuje veškerou činnost SML jako investora investičních akcí na komunikacích, mostech, veřejném osvětlení včetně souvisejících objektech a nemovitostech svěřených do působnosti odboru
 • komplexně vykonává všechny činnosti správce a zajišťuje servis a rozšiřování veřejného osvětlení, světelných signalizačních zařízení včetně nástavbových systémů dopravy a specifických druhů osvětlení při zvláštních příležitostech, vánoční výzdoby aj.;

Oddělení komunálních služeb:

 • zajišťuje správu, údržbu a provoz pohřebišť v majetku města, včetně souvisejících služeb v oblasti pohřebnictví, komplexně za SML zajišťuje agendu pohřebnictví spojenou s krematoriem, provozem krematoria, opravy a údržby budovy včetně příslušenství
 • komplexně zajišťuje provoz pohřební služby města Liberce;
 • zajišťuje správu, údržbu a provoz areálu RASAV včetně oprav a údržby budovy a příslušenství ve vlastnictví SML;

 

Samostatná působnost

 1. V rámci svěřené působnosti uzavírá jménem SML smlouvy o přijetí peněžitých nebo movitých darů v hodnotě do 10 000 Kč;

 2. jménem SML uzavírá smlouvy na dobu kratší než 30 dnů o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je odboru svěřen do správy;

 3. podílí se na koncepci energetické náročnosti budov,

 4. zajišťuje komplexní provozní činnosti při zajištění integrovaného dopravního systému na území statutárního města Liberec (dále jen „SML“) i mimo něj (v rozsahu území obsluhovaném dopravcem Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen „DPMLJ“), případně dalších linek MHD na území statutárního města jiných dopravců);

 5. zajišťuje projednávání změn jízdních řádů městské hromadné dopravy s dotčenými komisemi městských částí, obcemi obsluhovanými dopravcem DPMLJ zapojenými do Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen “IDOL“), dopravci, organizátorem a koordinátorem IDOL společností KORID LK, s.r.o. (dále jen „KORID LK“), včetně řešení připomínek a stížností;

 6. zajišťuje tvorbu a projednávání tarifu a tarifního uspořádání na území statutárního města SML s dotčenými komisemi městských částí, KORID LK a dopravci, v návaznosti na IDOL;

 7. zajišťuje projednávání s KORID LK oblast tarifní problematiky, smluvních a přepravních podmínek IDOL, řešení financování IDOL;

 8. zajišťuje spolupráci s KORID LK při vytváření návazností v jízdních řádech (zejména na hranicích město/region) a při odstraňování případných souběhů linek objednávaných SML a Libereckým krajem včetně zpracování seznamů zaručených přípojů, řešení uzavírek, objížděk a použití záložních vozidel;

 9. zajišťuje spolupráci s KORID LK na zajišťování marketingu veřejné dopravy;

 10. zajišťuje tvorbu a projednávání nařízení o stanovení maximálních cen jízdného na území SML, účastní se vypracování vyhlášek a nařízení města, týkající se problematiky městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“);

 11. zajišťuje přípravu smluv o závazku veřejné služby s dopravci zajišťujících MHD na území SML a území, kde obsluhu zajišťuje dopravce DPMLJ (v souladu se smlouvou s KORID LK), vyčíslení finanční náročnosti, kontroly fakturace a následného vyúčtování;

 12. zajišťuje ověřování trvající způsobilost dopravce případně dopravců po dobu trvání smlouvy;

 13. zajišťuje přípravu ostatních smluv dotýkajících se MHD nebo dopravců včetně vystavování faktur a kontroly (smluvní přeprava, výpůjčky majetku, převody majetku apod.);

 14. zajišťuje přípravu smluv s návazností na IDOL, tj. týkající se integrace, tarifní dohody o stanovení podílu tržeb mezi dopravci, smlouvy o úhradě protarifovacích ztrát, smlouvy o úhradě kompenzací na zajištění dopravní obslužnosti (zápočtové smlouvy), aj.;

 15. zajišťuje zastupování obce dle § 11, odst. 3a) zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na území SML, vydáváním vyjádření k udělení či změně licencí v silniční dopravě pro dopravní úřady (vedení linek na území SML, počet a umístění zastávek, společné vyjádření i za správce místních komunikací);

 16. zajišťuje zpracování návrhu příjmové stránky rozpočtu města (příjmy ze smluvní dopravy, platby od Libereckého kraje, potažmo KORID LK v rámci smluv týkající se dopravní obslužnosti, příjmy z nájemních smluv aj.) a návrhu výdajové stránky související s oblastí MHD včetně objednávek veřejných služeb;

 17. zajišťuje zpracování věcných částí dokumentacepři financování majetku města v oblasti MHD pořízeného z dotačních programů EU;

 18. zajišťuje verifikaci investičních potřeb SML do dopravní infrastruktury, předkládá návrhy investic;

 19. zajišťuje sledování a analýzu ekonomických vazeb v rámci IDOL na území SML a obcí obsluhovaných dopravcem DPMLJ;

 20. zajišťuje dohled nad rozúčtováním tržeb z přestupních jízdních dokladů IDOL, které jsou použity na linkách objednávaných a hrazených SML;

 21. zajišťuje zpracování analýzy efektivity veřejné dopravy, sledování a vyhodnocování přepravního zatížení jednotlivých tras a spojů linek MHD ve vazbě na podněty a hlášení v dispečerských hlášeních dopravců, spolupráce při plánování a aktualizaci modelu dopravy;

 22. zajišťuje tvorbu dopravních a koncepčních záměrů SML (optimalizace dopravy, modelování, změny linkování aj.) a IDOL v oblasti dopravní obslužnosti;

 23. zajišťuje evidenci a kontrolu plánovaných a skutečně realizovaných výkonů, nákladů, tržeb a ztrát u jednotlivých dopravců zajišťujících MHD na území SML a území, kde obsluhu zajišťuje dopravce DPMLJ;

 24. zajišťuje koordinaci elektronických systémů plateb a odbavení cestujících a jejich technickou a provozní propojitelnost;

 25. zajišťuje supervize nad přepravní a tarifní kontrolou;

 26. zajišťuje vyřizování podnětů, petic a stížnosti v oblasti veřejné dopravy v souladu s příslušnými právními a interními předpisy ve spolupráci s právním oddělením;

 27. zajišťuje definování kvality veřejné přepravy prostřednictvím technických a provozních standardů, požadavků na vozový park, počet, povinné minimální vybavení a stáří vozidel;

 28. zajišťuje definování rozsahu veřejné přepravy včetně rozsahu dopravních výkonů a zajišťování jejich úpravy v závislosti na potřebách jednotlivých objednatelů dopravní obslužnosti;

 29. realizuje výběrové/zadávací řízení pro zajištění dopravní obslužnosti, popř. realizuje výběrová/zadávací řízení pro zajištění dopravní obslužnosti v jednotlivých územích po přechodné období

 30. zajišťuje průběžné řízení a kontrolu činnosti DPMLJ ve všech oblastech fungování, průběžné vyhodnocování plnění věcných a finančních plánů DPMLJ, včetně projednání opatření, která zajistí naplnění naplánovaných cílů, zejména pak zajišťuje:

a) kontrolu předběžného odborného odhadu výše kompenzace pro stanovení adekvátní výše zálohových úhrad předložený DPMLJ;

b) pravidelnou kontrolu zprávy o plnění závazku veřejné služby s vyčíslením naplnění odborného odhadu kompenzace;

c) pravidelné vyúčtovávání zálohy k úhradě kompenzace (přeplatek, nedoplatek);

d) kontrolu správnosti, průhlednosti a oprávněnosti úhrady kompenzace, kontrolu nakládání DPMLJ s finančními prostředky poskytnutými v rámci kompenzace (prostředky nesmí být použity k jiným účelům než k realizaci sjednaného závazku veřejné služby);

e) kontrolu dodržování všech aspektů smlouvy (rozsah, kvalita služby), použití přiměřeného zisku, dodržování plánů obnovy vozového parku včetně prokazování souvisejících investic včetně uplatňování sankcí za nedodržení smlouvy (smluvní pokuty);

f) úpravu finančního modelu, na základě kterého je poskytnuta kompenzace v definované výši, v souvislosti s:

i) podstatnou změnou tržeb MHD a cen rozhodujících vstupů (nafta, energie, náhradní díly, aj.);

ii) podstatnou změnou ve vývoji osobních nákladů;

iii) změnami vyvolanými rozhodnutím třetích stran (legislativní změny výše DPH, změna výše sociálního a zdravotního pojištění, změna účetních a daňových předpisů, aj.);

iv) změnou tarifu MHD;

v) změnou finančních toků v rámci integrovaného dopravního systému Libereckého kraje;

g) kontrolu na základě finančního modelu, zda navrhovaná kompenzace není nadměrná;

h) přípravu návrhů právních předpisů SML vydávaných v přenesené působnosti v oblasti MHD, včetně jejich projednávání a odsouhlasení;

31. zajišťuje přípravu návrhů a podkladů pro jednání Rady a Zastupitelstva města a zabezpečovat plnění jimi přijatých usnesení;

32. komplexně zajišťuje agendu koncepce městské hromadné dopravy v Liberci; vykonává administrativní supervizi nad činností DPMLJ, a. s.

Aktuality odboru

31.03.2021

Hřbitov v Machníně má nové stromy

Na hřbitově v Machníně byly vysazeny nové okrasné dřeviny.
 
25.03.2021

Nová výsadba na vojenském hřbitově v Ruprechticích

Vojenský hřbitov v Ruprechticích má novou tvář.
 
25.03.2021

Operační plán letního čištění města pro rok 2021

Rada města Liberec schválila Operační plán letního čistění města pro rok 2021.
 
18.03.2021

Renovace laviček na hřbitovech

Na hřbitovech probíhá postupná renovace laviček.
 
17.02.2021

Areál Vesec: Obleva v areálu a vypnutí večerního osvětlení tratí

Od 17. 2. 2021 bude osvětlení tratí pro večerní běžkování z důvodu nedostatku sněhu na tratích vypnuto.
 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.