Informace pro okrskové volební komise

Děkujeme za pomoc při organizaci volby prezidenta.

Činnost OVK bude ukončena 15 dní po zveřejnění výsledku volby, nebo dle rozhodnutí soudu v případě podání návrhu na neplatnost volby prezidenta.
Odměny budou vyplaceny do 30 dnů od ukončení činnosti OVK.

Výsledky voleb naleznete na stránkách www.volby.cz.

 

Dle § 18 odst. 2)  zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu ČR a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK (vzor delegace níže). Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje primátor města členy na neobsazená místa.

Zájemci o členství ve volební komisi mohou odevzdat vyplněnou závaznou přihlášku nejpozději do 14. 12. 2022 v recepcích budovy radnice nebo Nového magistrátu.

 

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:
Státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK - 20. a 21. 12. 2022), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem na prezidenta republiky.

Osoby zajišťující činnost volebních orgánů jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s plněním úkolů volebního orgánu podle tohoto zákona dozvěděly o oprávněných voličích.

Povinností člena OVK je zúčastnit se 1. zasedání OVK!!!

Termíny 1. zasedání OVK pro město Liberec:
21. 12. 2022  v 13:00 hod. OVK č.   1 - 20
21. 12. 2022  v 15:00 hod. OVK č. 21 - 40
20. 12. 2022  v 13:00 hod. OVK č. 41 - 60
20. 12. 2022  v 15:00 hod. OVK č. 61 - 80

MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ:
Kulturní a společenské centrum LIDOVÉ SADY LIBEREC,
Lidové sady 425/1, Liberec 1

POZOR:
Vzhledem k důležitosti účasti na 1. zasedání doporučujeme na přihlášce uvést e-mailovou adresu, pro operativní zaslání pozvánky na 1. zasedání OVK elektronicky, ihned po sestavení komisí (14. 12 .2022)Číslo OVK bude uvedeno na pozvánce.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce magistrátu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení

Nedostaví-li se jmenovaný zástupce na 1. zasedání OVK bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a bude povolán náhradník. Přičemž členství v OVK vzniká složením slibu.


Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda* - 2 200 Kč + 1 000 Kč v případě konání II. kola voleb prezidenta České republiky
Místopředseda, Zapisovatel* - 2 100 Kč + 1 000 Kč v případě konání II. kola voleb prezidenta České republiky
Člen - 1 800 Kč  + 700 Kč v případě konání II. kola voleb prezidenta České republiky

* Zvýšená odměna pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele náleží pouze v případě účasti na všech povinných jednáních.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43,- Kč/hod., nejvýše však 340,- Kč/den.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil včetně povinného 1. zasedání (bez ohledu na omluvu), obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

 

CO DĚLÁ ČLEN OVK:
Jaké úkoly plní člen OVK a jak vypadá výkon funkce člena OVK v praxi se můžete podívat na instruktážním videopořadu.

 

Informace k volbám naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz a dále na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje: www.kraj-lbc.cz - v sekci Oddělení přestupků a voleb

 

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Liberec:
Mgr. Ondřej Korba, kancelář č. 209 – budova Nového magistrátu, tel. 485 243 716
korba.ondrej@magistrat.liberec.cz

Koordinátor voleb:
Veronika Hiršalová, kancelář č. 213 – budova Nového magistrátu, tel. 485 243 713
hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies