Ruprechtické buky

Ruprechtické buky

Katastrální území:

Ruprechtice, p.p.č. 388/1, 398, 401, 402

Datum registrace: 22.11.2005

CHARAKTERISTIKA

Jedná se o porost lesoparkového charakteru se zastoupením cca 200 ks dřevin všech věkových skupin o celkové výměře 10 140 m2.
Hodnotné vzrostlé dřeviny tvoří: jilm horský (Ulmus glabra), jilm ladní (Ulmus minor), javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus var. 'Purpurascens'), cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera), bříza bělokorá (Betula verrucosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), dub červený (Quercus rubra), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), lípa plstnatá (Tilia tomentosa), habr obecný (Carpinus betulus), buk lesní (Fagus sylvatica), dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata), smrk ztepilý (Picea abies), tis červený (Taxus baccata), borovice vejmutovka (Pinus strobus), modřín opadavý (Larix decidua), olše lepkavá (Alnus glutinosa), topol osika (Populus tremula), kaštanovník setý (Castanea sativa), zerav (Thuja sp.). Dále jsou zastoupeny dospívající dřeviny a velké množství mladých náletových dřevin.

Dřeviny jsou ekologicky i esteticky velmi významné, mají primární koruny nepoškozené řezem. Vzrostlé dřeviny jsou vysokého stáří, jejich hodnota a hodnota mladších dospívajících dřevin se věkem stupňuje. Takové seskupení velkého množství dřevin rozmanitého druhového složení a  věkových skupin, které přirozeně tvoří jednotlivá patra dřevin porostu, se ve měste Liberec vyskytuje ojediněle. Podle dendrologického posouzení a průzkumu zdravotního stavu má celý porost po provedení zdravotního a  stabilizačního řezu a výjimečném kácení odumírajících jedinců dlouhodobou perspektivu.

Nastavení cookies