Lesopark Fibichova

Lesopark Fibichova

Katastrální území:

Liberec, p.p.č. 2855/1 část, 2917/1, 2917/2, 2917/3,2917/4, 2918, 2919, 2928/1, 2928/2,2929, 2930, 3221/1, 3222, 3229/1, 3229/2, 3232/1, 3232/13, 6035 část

Datum registrace: 5.9.2008

Jde o porost lesoparkového charakteru o rozloze cca 38 000 m2. 

Uvedený porost lesoparkového charakteru je tvořen velkým počtem hodnotných vzrostlých dřevin rozmanitého druhového složení všech věkových skupin. V severovýchodní a východní části je dochován fragment bučiny s mohutnými kosterními i dospívajícími dřevinami buku lesního (Fagus sylvatica) s příměsí javoru mléče (Acer platanoides), javor klenu (Acer pseudoplatanus), modřínu opadavého (Larix decidua) a dalších. Západní část je druhově pestřejší kdy buk lesní je v menšině a  kromě výše uvedených dřevin se zde nachází mohutné exempláře smrku ztepilého (Picea abies), dubu červeného (Quercus rubra), topolu bílého (Populus alba), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum), olše lepkavé (Alnus glutinosa). V podrostu se také nachází mladé stromky jilmu horského (Ulmus glabra). V nedávné minulosti dominoval především smrk, ale vlivem extrémních větrů došlo k opakovaným vývratům. Za zmínku dále stojí vysoce esteticky hodnotný jedinec červenolisté formy buku lesního (Fagus sylvatica atropurpurea), který se nachází při ulici Fibichova.

Lesoparkem protéká Jizerský potok, jehož tok je minimálně ovlivněn a  v západní části vytváří nevelkou nivu s několika solitérními olšemi a  vrbami (Salix sp.). Z významnějších rostlinných druhů se zde vyskytuje kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), bika chlupatá (Luzula pilosa) aj. Na bezejmenném levostranném přítoku Jizerského potoka se nachází stará umělá vodní nádrž, která má potenciální význam pro výskyt obojživelníků.

Porost nad ulicí Fibichova je tvořen především smrkem ztepilým (Picea abies) a borovicí lesní (Pinus sylvestris), dále je zde zastoupen javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), modřín opadavý(Larix decidua), dub zimní (Quercus petraea), jeřáb ptačí (Sorbus aria), bříza bělokorá (Betula pendula) a několik jedinců nepůvodních dřevin jako je borovice vejmutovka (Pinus strobus) a dub červený (Quercus rubra). V podrostu je hojná líska obecná (Corylus avellana).

Dřeviny jsou ekologicky a esteticky velmi významné, mají primární koruny nepoškozené řezem. Vzrostlé dřeviny jsou vysokého stáří, jejich hodnota a hodnota mladších dospívajících dřevin se věkem stupňuje. Takové seskupení velkého množství dřevin rozmanitého druhového zastoupení a věkových skupin, které tak přirozeně tvoří jednotlivá patra dřevin porostu lesoparkového charakteru, se ve městě Liberec vyskytuje ojediněle a představuje také ideální prostředí pro bohatou faunu (především bezobratlí a ptáci). Uvedené plochy představují jak svým charakterem tak umístěním určitý mezistupeň mezi lesy Jizerských hor a  městskými parky v Lidových sadech. Ekologický i estetický význam lesoparku navíc umocňuje tok a niva Jizerského potoka.

Nastavení cookies