Coloseum

Coloseum

Katastrální území:

Nové Pavlovice, p.p.č. 584/3, 585, 591/1, 596, 597/2, 598/1, 598/2, 598/3, 598/4, 599/1, 599/2, 599/3, 600

Datum registrace: 27.8.2009

CHARAKTERISTIKA

Předmětem registrace je porost lesního charakteru se zastoupením velkého množství hodnotných dřevin všech věkových skupin, porost louky na údolním dně a amfiteátr se stromořadím vzrostlých jírovců o celkové výměře cca 15 500 m2.

Uvedený porost lesního charakteru je tvořen velkým počtem hodnotných vzrostlých dřevin rozmanitého druhového složení všech věkových skupin. Svažitá část, táhnoucí se pod budovou Colosea až k louce na údolním dně s druhovým složením: dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus), buk lesní (Fagus sylvatica), javor mléč (Acer platanoides), jilm horský (Ulmus glabra), třešeň ptačí (Cerasus avium), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), bříza bělokorá (Betula pendula) a další druhy zejména keřů v podrostu v druhové složení bez černý (Sambucus nigra), hloh sp. (Crataegus laevigata), líska obecná (Corylus avellana), pámelník bílý (Symphoricarpos albus) a ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare).

Dřeviny jsou ekologicky a esteticky velmi významné, mají primární koruny nepoškozené řezem. Vzrostlé dřeviny jsou vysokého stáří, jejich hodnota a hodnota mladších dospívajících dřevin se věkem stupňuje. Takové seskupení velkého množství dřevin rozmanitého druhového zastoupení a věkových skupin, které tak přirozeně tvoří jednotlivá patra dřevin porostu lesoparkového charakteru, se ve městě Liberec vyskytuje ojediněle a představuje tak ideální prostředí pro bohatou faunu (především bezobratlí a ptáci). Uvedené plochy představují jak svým charakterem tak umístěním určitý mezistupeň mezi lesy a městskými parky v Liberci.

Nastavení cookies