25.03.2021
Ing. František Russig

Upuštění od odděleného soustřeďování odpadů

1. Identifikační kód

 

2. Pojmenování (název) životní situace

Upuštění od odděleného soustřeďování odpadů.

3. Základní informace k životní situaci

Od odděleného soustřeďování odpadů je možno upustit se souhlasem orgánu státní správy.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická a fyzická podnikající osoba - statutární zástupci, případně zmocněnci.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Každý je povinen soustřeďovat odpady odděleně. Nebezpečné odpady nemusí být soustřeďovány odděleně, pokud jsou splněny podmínky podle § 72 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Ostatní odpady nemusí být soustřeďovány odděleně na základě povolení místě příslušného správního orgánu k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů nebo na základě povolení provozu zařízení. Příslušný správní orgán neoddělené soustřeďování odpadů povolí pouze, pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené soustřeďování nutné a nedojde k ohrožení povinnosti nakládat s odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. K vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů je příslušný krajský úřad, jde-li o zařízení určené pro nakládání s odpady, s výjimkou malého zařízení. V ostatních případech je k vydání tohoto povolení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. U provozoven umístěných ve správním odvodu obce s rozšířenou působností Liberec je příslušný Magistrát města Liberec.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 01 Liberec, 3. patro, č. dveří 331. Úřední hodiny: 8,00 – 17,00 hodin pondělí a středa, 8,00 – 16,00 hodin úterý a čtvrtek, 8,00 – 12,00 hodin pátek.

Ing. František Russig, e-mail: russig.frantisek@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 882

Mgr. Milada Ondráčková, e-mail: ondrackova.milada@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 889

Ing. Michaela Stuchlíková, e-mail: stuchlikova.michaela@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 889

Bc. Lucie Kratzmannová, e-mail: kratzmannova.lucie@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 885

Bc. Tereza Darebná, e-mail: darebna.tereza@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 885

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář, kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je ke stažení na webových stránkách města Liberec, nebo k vyzvednutí na Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek ve výši 1.000,- Kč dle položky 122 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatek lze uhradit v kanceláři č. 329 Magistrátu města Liberce, odboru životního prostředí, nebo bezhotovostní platbou na účet č. 4096302/0800, v. s. 9850.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

---

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

---

14. Elektronická služba, kterou lze využít

E-mail: posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis), datová schránka.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.

16. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 8/2021  Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Liberec.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta v souladu s ustanovením § 117 odst. 3 písm. b) a c) (fyzické osoby), § 121 odst. 5 písm. c) a d) (právnické a podnikající fyzické osoby) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

19. Nejčastější dotazy

Otázka: Na co se vztahuje souhlas k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů?

Odpověď: Na odpad zbylý po vytřídění všech materiálově využitelných složek.

20. Další informace

Žádost o souhlas k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů lze podat osobně na Magistrátu města Liberec - odboru životního prostředí, zaslat poštou, zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu úřadu nebo zaslat do datové schránky statutárního města Liberec. Za podmínky, že bude žádost do 5ti dnů potvrzena popř. doplněna výše uvedeným způsobem, lze podat žádost prostřednictvím dálnopisu, telefaxu či veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší.

Kontaktní osoba

Ing. František Russig.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

19. 2. 2021.

Popis byl naposledy aktualizován

19. 2. 2021.

Datum konce platnosti popisu

Nastavení cookies