25.03.2021
Ing. František Russig

Nezákonně soustředěný odpad

1. Identifikační kód

 

2. Pojmenování (název) životní situace

Nezákonně soustředěný odpad.

3. Základní informace k životní situaci

Nezákonně soustředěný odpad je odpad soustředěný mimo zařízení určené pro nakládání s odpady, nejde-li o shromažďování odpadu. Typickým příkladem jsou černé skládky odpadů.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý, kdo zjistí založení černé skládky odpadů.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oznámením (písemně, ústně, telefonicky) na Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší, popř. elektronicky na posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 01 Liberec, 3. patro, č. dveří 331. Úřední hodiny: 8,00 – 17,00 hodin pondělí a středa, 8,00 – 16,00 hodin úterý a čtvrtek, 8,00 – 12,00 hodin pátek.

Ing. František Russig, e-mail: russig.frantisek@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 882

Mgr. Milada Ondráčková, e-mail: ondrackova.milada@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 889

Ing. Michaela Stuchlíková, e-mail: stuchlikova.michaela@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 889

Bc. Lucie Kratzmannová, e-mail: kratzmannova.lucie@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 885

Bc. Tereza Darebná, e-mail: darebna.tereza@magistrat.liberec.cz, tel. 485 244 885

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přesný popis místa skládky, popř. kopii katastrální mapy s vyznačením skládky.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

---

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

---

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je správní orgán povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, kdo oznámil založení černé skládky, požádá, je Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy tento podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

---

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

---

14. Elektronická služba, kterou lze využít

E-mail (posta@magistrat.liberec.cz), datová schránka.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.

16. Jaké jsou související předpisy

---

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

---

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle § 117 odst. 1 písm. f) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že nepředá odpad v souladu s hierarchií odpadového hospodářství způsobem stanoveným v § 13 odst. 1 písm. e) tohoto zákona. Za tento přestupek může obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

19. Nejčastější dotazy

Kdo je povinen odstranit černou skládku odpadu?

Vlastník odpadu. Pokud se vlastník pozemku dozví o nezákonně soustředěném odpadu na svém pozemku, je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu je odpad soustředěn. Pokud není možné obecním úřadem obce s rozšířenou působností zjistit osobu, která je za odpad odpovědná, vyzve tento orgán vlastníka pozemku k odklizení odpadu ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy, popř. ve lhůtě delší.

20. Další informace

---

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Neudržování čistoty na pozemku jeho vlastníkem nebo uživatelem, tak že dojde k narušení vzhledu obce - lze uložit pokutu fyzické, podnikající fyzické i právnické osobě (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění).

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší.

Kontaktní osoba

Ing. František Russig.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

19. 2. 2021.

Popis byl naposledy aktualizován

19. 2. 2021.

Datum konce platnosti popisu

Nastavení cookies