DÍL 1 - STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR (k článku ve Zpravodaji 5/2018) (akt. 02/2019)

Stavbyvedoucí a stavební dozor                                               květen 2018 (aktualizováno únor 2019)

Stavbyvedoucí je podle § 134 odst. 2 aktuálního stavebního zákona: „…osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu14) (dále jen „stavbyvedoucí“) …“

Tím zvláštním předpisem je zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon naplňují dva autorizační orgány – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT – www.ckait.cz ) a Česká komora architektů (ČKA – www.cka.cz ). Tyto orgány udělují autorizaci, vedou veřejné seznamy autorizovaných osob a jsou povolány k dohledu nad kvalitou činnosti autorizovaných osob.

Podle § 17 až 19 zákona č. 360/1992 Sb., má plnohodnotné oprávnění k činnosti stavbyvedoucího na jakékoli stavbě jen člen komory ČKAIT (autorizovaný inženýr nebo technik). Autorizovaný architekt je oprávněn vést realizaci jen u jednoduchých staveb.Jednoduché stavby definoval stavební zákon č. 50/1976 Sb., (nyní tzv. „starý stavební zákon“ účinný do roku 2006) v ustanovení § 139b odst. 5, současný stavební zákon jednoduché stavby určuje v § 104, jak vyplývá z nadpisu tohoto paragrafu (oprava 02/2019).

Provádění činnosti stavbyvedoucího bez oprávnění (autorizace) je přestupkem proti stavebnímu zákonu podle § 180 odst. 1 se sankcí až 200 tis. Kč.

Naopak provádění stavby bez stavbyvedoucího (povinnost zajistit stavbyvedoucího je uložena v § 160 stavebního zákona) je přestupkem pro stavebníka (u staveb svépomocí) podle § 178 odst. 2 písm. l se sankcí až 200 tis. Kč, pro zhotovitele podle § 181 odst. 1 písm. b) se sankcí až 500 tis. Kč.

Stavbyvedoucí (respektive dozor s autorizací) je podle § 128 odst. 5 stavebního zákona vyžadován i u bourání staveb, v nichž je obsažen azbest.

Stavební dozor je podle § 2 základní pojmy, odst. 2, písm. d) aktuálního stavebního zákona: „…odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb“.

§ 160 stavebního zákona stanoví způsob realizace staveb a povinnosti zhotovitele stavby nebo stavebníka, který realizuje stavbu svépomocí (tudíž postačuje a je povinný stavební dozor). V odstavci 4 je však výslovná podmínka ke  stavbám pro bydlení (rodinné domy a bytové domy) zajistit stavbyvedoucího. Totéž platí i pro změnu stavby, která je kulturní památkou.

Povinnosti stavbyvedoucího i osoby vykonávající stavební dozor (nezaměňovat se stavebním dozorem pracovníků stavebního úřadu podle § 132 a následujících stavebního zákona) jsou definovány a upraveny zejména v § 153 stavebního zákona.

Povinnost stavbyvedoucího provést do stavebního deníku otisk autorizačního razítka s vlastnoručním podpisem je mimo jiné jednoznačně deklarována v příloze č. 16 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Autorizovaná osoba je podle zákona č. 360/1992 Sb. a vnitřních předpisů komor povinna vést o každém formálním otisku autorizačního razítka (označeném dokumentu) samostatnou chronologickou evidenci ve svém autorizačním deníku.

Nastavení cookies