Oddělení humanitní

Bc. Dana Morcová

vedoucí oddělení humanitního
Tel.: 48 524 4975
Budova: 1. máje 108/48
Č. dveří: 22

Oddělení humanitní

Sídlo: budova Uranu kancelář č. 23
Telefon: 485 244 981

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Háková Pavlína referent sociálních služeb fond zdraví a prevence, agenda příspěvkových organizací sociálních a zdravotních 1. máje 108/48 16 48 524 4982
Janíčková Miroslava referent sociálních služeb rozpočet sociálních a zdravotnických příspěvkových organizací, agenda obecních pohřbů 1. máje 108/48 23 48 524 4981
Mgr. Jirotka Lukáš manažer strategického plánování sociálního začleňování implementace Strategického plánu sociálního začleňování, projektové poradenství, výkon práv příslušníků romské menšiny 1. máje 108/48 23 48 524 4965
Kotková Bronislava referent oddělení humanitního agenda městských bytů 1. máje 108/48 19 48 524 4964
Macková Lucie referent oddělení humanitního SIPO, změnové listy, ukončení nájmů 1. máje 108/48 19 48 524 4967
Mgr. Machová Adéla, MBA referent sociálních služeb dotace na podporu financování sociálních služeb, komunitní plánování, protidrogový koordinátor 1. máje 108/48 16 48 524 4969
Bc. Rozsívalová Eva referent oddělení humanitního správa pohledávek dlužného nájemného 1. máje 108/48 21 48 524 4968
Sobotková Michaela referent oddělení humanitního zúčtování služeb nájemného 1. máje 108/48 18 48 524 4961
Sojáková Lucie referent oddělení humanitního agenda městských bytů (IPRÚ) 1. máje 108/48 18 48 524 4983
ADRESA KONTAKTNÍHO MÍSTA pro evidenci žadatelů o byty ve vlastnictví statutárního města Liberec:
CENTRUM BYDLENÍ LIBEREC
Na Bídě 564/12, 460 01, Liberec IV - Perštýn,
telefonní číslo: 778 757 888

 

POPIS ČINNOSTI

Oddělení humanitní zajišťuje poskytování bytů a přístřeší z vlastnictví statutárního města Liberec a kompletní administrativní správu městského bytového fondu. Usměrňuje činnost sociálních a zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Liberec a zabezpečuje jejich provoz. Koordinuje komunitní plánování a podporuje sociální služby v libereckém regionu, a to včetně aktivit v oblasti protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. Na území svého správního obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity, realizuje opatření a projekty proti sociálnímu vyloučení a podporuje aktivity pro děti a mládež z ohrožených skupin.

 

Samospráva:

 • vyřizuje žádosti o nájmy a pronájmy nebytových prostor v nemovitostech ve správě odboru, zpracovává podklady k přidělení či směnám všech typů bytů ve vlastnictví SML, vede evidenci žádostí o byty, předkládá žádosti orgánům města ke schválení a zajišťuje uzavření všech smluvních dokumentů,

 • provádí kontroly hospodaření s bytovým fondem, schvaluje a uzavírá dohody o splátkách, spravuje pohledávky související s neplacením nájemného a vymáhá je, zpracovává návrhy na zahájení soudních řízení, prověřuje neoprávněné užívání obsazených i volných bytů, činí kroky ke skončení nájmu a k vyklizení,

 • zajišťuje smluvní dodávky vody, plynu, elektrické energie, úklid, odvoz odpadu a ostatní služby nezbytné pro provoz spravovaných nemovitostí, zpracovává podklady pro fakturaci dodávky tepla a TUV související s ročním vyúčtováním služeb, eviduje peněžitá plnění od nájemníků bytů a nájemců nebytových prostor, vyhotovuje podklady k výplatě přeplatků,

 • zastupuje SML na členských schůzích a shromážděních v objektech s majetkovým podílem SML,

 • metodicky usměrňuje a koordinuje činnost sociálních a zdravotnických příspěvkových organizací zřízených městem (Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o., Dům seniorů Františkov, Liberec, p. o., Komunitní středisko Kontakt Liberec, p. o., Komunitní práce Liberec, o. p. s.),

 • provádí místní šetření pro účely agendy odboru,

 • zajišťuje úhradu nákladů za pohřby dle platné legislativy o pohřebnictví,

 • administrativně spravuje Fond zdraví a prevence, přijímá žádosti o dotace, zpracovává a podepisuje smlouvy,

 • přijímá a zpracovává žádosti o dotace z rozpočtu SML na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města,

 • zajišťuje činnost Výboru pro sociální věci a bezpečnost,

 • spolupracuje s Krajským úřadem Libereckého kraje při tvorbě strategických materiálů, plánování financování sociálních služeb a Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje

 

Státní správa:

Na území svého správního obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti podle zákona č. 273/2001Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů v platném znění.


 

 

Aktuality odboru

04.04.2022

Vyhlášení dotačního titulu pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2022

Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 58/2022 dne 24. 2. 2022 schválilo vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci na rok 2022 na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec.
 
24.03.2022

Vyhlášení Fondu zdraví a prevence 2022

Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 59/2022 dne 24. 2. 2022 schválilo vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na rok 2022.
 
06.12.2019

Adiktologické služby pro děti a mládež budou nově přístupné i v Libereckém kraji

Liberecká organizace ADVAITA rozšiřuje od ledna 2020 své služby o adiktologický program pro děti a mládež.
 
Předchozí
1

 

Nastavení cookies