31.05.2022

Zvláštní zápis do mateřských a základní škol

 

Zvláštní zápis se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., a zákonem č. 67/2022 Sb.

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem:

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

 

Спеціальний запис до закладів дошкільної освіти(дитячих садків)та початкових шкіл встановлений статутарним містом Ліберець


Спеціальний запис регулюється Законом про освіту Nо 561/2004 Зб. Та Законом No 67/2022
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей:

 • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні.Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту
 • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці,яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом.Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
   

Спеціальний запис не стосується інших іноземців, навіть якщо вони є громадянами України.

 

 

Základní školy

Termín zápisu: 2. června 2022, dle pokynů jednotlivých základních škol

Seznam základních škol zřizovaných městem Liberec.

 

Organizace zápisu:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
 2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Tento zvláštní zápis se vztahuje i na ostatní děti, kterých se týká povinná školní docházka.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
 1. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
 2. vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu),
 3. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

 

Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují spádové obvody základních škol zřízených městem Liberec.

 

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Další podrobnosti naleznete na webech jednotlivých základních škol.

 

Початкові школи
Термін запису :2 червня 2022
Список початкових шкіл  створених містом Ліберець.

 

Організація запису:
 

1)Заяву про зарахування дитини до школи може подати законний представник відповідно українського права або законний представник відповідно до чеського права.
 

2)Законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи у навчальному році 2022/2023 дитину,яка перебуває на території Чехії більше ніж 3 місяці і яка на 31.8.2022 року досягла 6-річного віку. Це спеціальне зарахування також стосується інших дітей, які постраждали від обов'язкового відвідування школи.

 

3)Законні представники зобовязані подати такі документи:
а)заяву про зарахування дитини до початкової школи,
б)документ дитини в якому є віза(якщо документ не подається особисто ,треба надати копію документа,яку буде поміщено у папку)
с)документ,що дає право представляти дитину.

 

Загальнообов’язковий указ, що визначає зони охоплення початкових шкіл, створених містом Ліберець.


Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.
Більш детальну інформацію знайдете на веб-сайтах окремих початкових шкіл

 

 

Mateřské školy

Termín zápisu: 9. června 2022, dle pokynů jednotlivých mateřských škol

Seznam mateřských škol zřizovaných městem Liberec.

 

Organizace zápisu:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
 2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31. 8. 2022 věku 5 let.
 3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
 1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
 2. vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu),
 3. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat,
 4. potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31. 8. 2022 5 let).

 

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Další podrobnosti naleznete na webech jednotlivých mateřských škol.

 

 

Дошкільні навчальні заклади(дитячі садки)

Термін запису :9 червня 2022


Список дошкільних навчальних закладів створених містом Ліберець.

 

Організація запису:
 

1)Заяву про зарахування дитини до школи може подати законний представник відповідно українського права або законний представник відповідно до чеського права.
 

2)Законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу(дитячого садка) у навчальному році 2022/2023 дитину,яка перебуває на території Чехії більше ніж 3 місяці і яка на 31.8.2022 року досягла 5-річного віку.
 

3)Законні представники зобовязані подати такі документи:
а)заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу(дитячого садка)
б)документ дитини в якому є віза(якщо документ не подається особисто ,треба надати копію документа,яку буде поміщено у папку)
с)документ,що дає право представляти дитину.
д)довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується  дітей,які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад,тобто дітей,які на 31.8.2022 року досягли 5-років)

 

Рішення про зарахування дитини до дошкільного початку закладу приймає директор навчального закладу  за встановленими критеріями.

Більш детальну інформацію знайдете на веб-сайтах окремих дошкільних навчальних закладів (дитячих садків).

 

Nastavení cookies