22.03.2019
Bc. Markéta Franicová

Jak si koupit pozemek ve vlastnictví města

Častými dotazy na odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic jsou, jak mají občané postupovat a jak probíhá řízení, když by si chtěli odkoupit pozemek ve vlastnictví statutárního města Liberec. Jak na to?

 

Každý občan České republiky a států EU si může požádat o odkoupení pozemku ve vlastnictví statutárního města. Prodeje pozemků město realizuje dle „Zásad postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města“ schválených zastupitelstvem města dne 26. 3. 2015 a dle „Interního předpisu ke stanovení cen pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města Liberec“ schválených zastupitelstvem města dne 26. 1. 2012. Žádost o odkup pozemku ve vlastnictví města a všechny dokumenty o prodeji pozemků jsou zveřejněny na webových stránkách města www.liberec.cz (Občan/Úřad/Odbory magistrátu/Odbor majetkové správy) v dokumentech odboru - prodej nemovitostí.

V současné době se velká část žádostí o odkup pozemku týká sjednocení vlastnictví, nebo narovnání stavu na katastru nemovitostí, tedy odkupu menších částí pozemků a pozemků pod budovami. Dále pak zájemci mají zájem o zahrádky nebo stavební parcely. Zde je nutné říct, že v současné době není zpracovaný seznam pozemků, které jsou k prodeji. Zájemci si sami najdou pro sebe vhodný pozemek ve vlastnictví města a podají žádost o jeho odkup. Doporučujeme občanům, aby si v případě, že na pozemku chtějí v budoucnu stavět, zašli nejdříve na odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování a ověřili si, že je to s ohledem na územní plán a i ve vazbě na přípravu nového územního plánu možné.

A jak si tedy koupit pozemek ve vlastnictví města nebo jeho část? Prvním krokem zájemce je podat žádost o odkoupení pozemku. Vyplněnou a podepsanou žádost předat na podatelnu města v historické radnici v přízemí vlevo od hlavního vchodu, kde bude elektronicky zaevidována. Žádost může být podána též elektronicky, zaslána na adresu posta@magistrat.liberec.cz, nebo zaslána datovou zprávou, nebo poštovní zásilkou.

Po zaevidování žádosti je tato předána ke zpracování na oddělení majetkové evidence a dispozic, kde je přidělena určenému referentovi ke zpracování. Ten připraví průvodní list požadovaného pozemku, pořídí zákres v mapě a přímo na místě pořídí fotodokumentaci pozemku. Takto zpracované dále předává k projednání v Pracovní skupině pro koordinaci majetkoprávních operací, která se měsíčně vyjadřuje ke všem majetkoprávním operacím. Odevzdání podkladů do každé pracovní skupiny je do 15. dne v měsíci, vyjádření všech odborů magistrátu v rámci této pracovní skupiny je do posledního dne v měsíci. Průvodní list pozemku je doplněn o vyjádření odborů z pracovní skupiny a záměr prodeje pozemku je předložen k jednání a schválení radě a zastupitelstvu města. V případě, že zastupitelstvo záměr prodeje pozemků neschválí, je žadatel o této skutečnosti neprodleně informován. V případě, že zastupitelstvo města záměr prodeje pozemku schválí, je vyhotoven geometrický plán (v případě dělení pozemku) nebo znalecký posudek (pozemek nad 500 m2 nebo nad 500 tis. Kč dle interního předpisu). Následně je zpracován projekt prodeje pozemku, který je zveřejněn na webových stránkách města a na úřední desce č. 10 v budově Nového magistrátu Liberec. Současně se zveřejněním pozemku je žadateli zaslán projekt prodeje, přihláška do výběrového řízení a podmínky výběrového řízení. Druhým krokem zájemce, teď již žadatele, je přihlásit se do výběrového řízení.

Na každý pozemek je vypisováno výběrové řízení, kdy se musí žadatel, popř. další zájmové osoby, do tohoto výběrového řízení přihlásit dle zaslaných podmínek a zaplatit jistinu v min. výši 10 % na účet města (účet i variabilní symbol jsou uvedeny v projektu prodeje).

V případě, že se do výběrového řízení přihlásí jeden zájemce o odkoupení pozemku, je tento zájemce včetně návrhu kupní ceny dále schvalován radou a zastupitelstvem města. Po schválení kupujícího a ceny v zastupitelstvu města je sepsána kupní smlouva, která je po oboustranném podpisu vložena do registru smluv a následně na katastr nemovitostí.

V případě, že se přihlásí do výběrového řízení více zájemců (min. dva zájemci) o odkoupení pozemku, proběhne výběrové řízení před pracovní skupinou pro výběrová řízení, kterou tvoří gesční náměstek odboru, vedoucí odboru majetkové správy, vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic a referentka oddělení. Jednání této pracovní skupiny probíhá podle toho, zda má některý ze zájemců předkupní či přednostní právo k odkoupení pozemku (předkupní právo je stanoveno zákonem, přednostní právo je uvedeno v „Zásadách postupu při prodeji pozemků“ a schvaluje ho zastupitelstvo města). V případě, že jeden ze zájemců má přednost v odkoupení pozemku, je nejprve vyzván druhý zájemce, který písemnou formou stanoví cenu a následně je tato cena sdělena zájemci s předností, který buď cenu dorovná, nebo zvýší, pak je schvalován v orgánech města jako první kupující, nebo cenu ponechá v původním návrhu a pak je schvalován v pořadí dle výše navržené ceny. Pokud jsou si zájemci v přednosti rovni nebo nikdo nemá přednost, sdělí současně písemnou formou druhou nabídku kupní ceny. Pracovní skupina pak sdělí výši nejvyšší ceny a tento zájemce je uveden při schvalování prodeje pozemku jako první kupující. Ostatní postup je shodný jako v případě jediného zájemce. Třetí a poslední krok žadatele je doplatit kupní cenu pozemku a podepsat kupní smlouvu. Vložení smlouvy do registru smluv a na katastr nemovitostí vyřizují referenti oddělení majetkové evidence a dispozic.

Každý prodej pozemku je jedinečný, od podání žádosti až po schválení kupujícího v zastupitelstvu města, může trvat 3 měsíce, ale také i měsíců více. Záleží na tom, zda je třeba geometrické oddělení pozemku, znalecký posudek, nebo ještě zřídit věcné břemeno. Mohou se i vyskytnout nepředvídatelné případy, které se řeší operativně v součinnosti s ostatními odbory magistrátu města a žadatelem.

Odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic, sídlí v tzv. Liebiegově vile, Jablonecká 41, Liberec 5. Zájemcům o odkup pozemku zde poskytneme pomoc i radu pět dní v týdnu při osobní návštěvě, emailem i telefonicky.

 

Za rok 2018 bylo zpracováno celkem 183 žádostí, z nich bylo 128 realizováno (vloženo na katastr nemovitostí), celkový příjem z prodeje pozemků za naše oddělení v loňském roce činil 6 254 000,- Kč.

Ivana Roncová, vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic

Nastavení cookies