05.12.2019
Denisa Nedvídková

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – novinky pro rok 2020

Touto vyhláškou se od 1. ledna 2020 mění roční sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 720,- Kč.
Současně dochází ke změně v termínu splatnosti. Poplatek je splatný pololetně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku. Poplatek může být zaplacen též jednorázově v termínu pro první příslušnou splátku.

Správce místních poplatků, Odbor ekonomiky Magistrátu města Liberec, upozorňuje všechny občany, kteří jsou přihlášeni ve statutárním městě Liberec k trvalému pobytu, kteří mají na území města ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a cizince, kteří mají na území města povolený pobyt na dobu delší 90 dnů, na zásadní novinky pro rok 2020 v oblasti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 28.11.2019 usnesením č. 335/2019 usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Liberec č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, účinnou od 1. ledna 2020. 

Touto vyhláškou se od 1. ledna 2020 mění roční sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 720,- Kč.

Současně dochází ke změně v termínu splatnosti. Poplatek je splatný pololetně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku. Poplatek může být zaplacen též jednorázově v termínu pro první příslušnou splátku.

Pro určení počtu zpoplatňovaných měsíců v případě narození, úmrtí, změny pobytu nebo změny vlastnictví je rozhodný stav na konci měsíce. Skutečnosti, ovlivňující výši poplatku, je poplatník nebo jeho zástupce povinen ohlásit správci místních poplatků do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2019 s odkazem na § 14a odst. 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ve prospěch poplatníka lhůtu, v níž je povinen on nebo jeho zástupce ohlásit správci poplatku vznik a zánik důvodu osvobození v příslušném kalendářním roce, a to do 31. března následujícího kalendářního roku.  Lhůta je neprodloužitelná, proto v případě, že ji poplatník nedodrží, nárok na osvobození mu zaniká.

Nárok na osvobození se vztahuje:

dle zákona o místních poplatcích na poplatníky s trvalým pobytem v Liberci, v případě cizinců s pobytem delším 90 dnů, kteří ohlásí, že:

umístěni do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

umístěni do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo

umístěni v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2019 na poplatníky, kteří ohlásí, že:

se dlouhodobě zdržují mimo území České republiky, přičemž osvobození se vztahuje na dobu jejich prokazatelného pobytu mimo území České republiky; pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě alespoň po dobu 1 roku,

se po celý příslušný kalendářní rok nepřetržitě zdržují mimo území města a hradí po tuto dobu náklady na komunální odpad v místě svého skutečného pobytu, a to podle § 17 odst. 6 (smlouva) nebo § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

jsou ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody,

mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny Magistrátu města Liberec nebo Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou,

mají na území města Liberec ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to pouze od poplatku placeného z důvodu vlastnictví této stavby.

Osvobození pod písm. a) – d) se vztahuje pouze k poplatku, který poplatník platí z důvodu přihlášení na území města.

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů najdete na webových stránkách města www.liberec.cz v odkazu Úřad - Vyhlášky a nařízení. 

S odkazem na výše uvedené skutečnosti vyzývá správce místních poplatků všechny občany města, aby si včas zkontrolovali, zda mají správně uhrazen poplatek za rok 2019 a předchozí, případně prokázali, že splňují některou z podmínek nároku na osvobození.

Získat konkrétní informace o stavu svého osobního účtu nebo nahlásit změny v poplatkové povinnosti je možno v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 22 a 23.

Platby lze provést na účet č. 19–7963850237/0100 pod přiděleným variabilním symbolem těmito způsoby: prostřednictvím České pošty s.p., bezhotovostním převodem z účtu, hotově nebo platební kartou v pokladně Magistrátu města Liberec v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 5 a 6.

Úřední a pokladní hodiny: pondělí a středa 8 – 17 hod., úterý a čtvrtek 8 – 16 hod., pátek 8 – 14 hod., sobota 8 – 12 hod. (Každý poslední pátek v měsíci je budova uzavřena – sanitární den.)

Všeobecné dotazy k poplatku je možno směrovat na telefonní čísla 485 243 226 (227; 246; 243) nebo e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz .

Děkujeme všem občanům za aktivní spolupráci při správě místních poplatků.

Nastavení cookies