07.01.2020
Jan Král

Místní poplatek ze psů – novinky pro rok 2020

Správce místních poplatků, Odbor ekonomiky Magistrátu města Liberec, upozorňuje všechny občany - držitele psů, kteří jsou přihlášeni ve statutárním městě Liberec k trvalému pobytu nebo kteří mají na území města povolený pobyt na dobu delší 90 dnů, na zásadní novinky pro rok 2020 v oblasti místního poplatku ze psů. 

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením č. 366/2019 usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Liberec č. 4/2019 o místním poplatku ze psů, účinnou            od 1. ledna 2020.

Tato obecně závazná vyhláška s odkazem na § 2 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, rozšiřuje okruh poplatníků. Od 1. ledna 2020 se tedy poplatková povinnost vztahuje i na každého cizince, který je držitelem psa, pokud je přihlášen na území Liberce pobytu delšímu než 90 dnů.

V souladu se změnami právních předpisů na úsecích sociálního zabezpečení, poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, veterinární péče, je v Čl. 7 obecně závazné vyhlášky nová terminologie poplatníků osvobozených od poplatkové povinnosti, přičemž rozsah důvodů zůstává stejný.

Nárok na osvobození má:

  • osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
  • osoba provozující útulek pro zvířata,
  • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
  • statutární město Liberec a právnické osoby jím zřízené nebo založené,
  • po dobu jednoho roku držitelé, kteří převzali psa z útulku nebo azylu pro opuštěná zvířata,
  • držitelé, jejichž psi mají speciální výcvik záchranářských prací, pokud mají příslušné osvědčení,
  • držitelé, jejichž psi jsou mladší šesti měsíců.

Nově je vyhláškou v souladu s § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích stanovena ve prospěch poplatníka lhůta, v níž je povinen on nebo jeho zástupce ohlásit správci poplatku vznik a zánik důvodu osvobození v příslušném kalendářním roce ve lhůtě do 31. března následujícího kalendářního roku.  Lhůta je neprodloužitelná, proto v případě, že ji poplatník nedodrží, mu nárok na osvobození zaniká.

Poplatek je splatný k 31. březnu 2020. 

Výše poplatku ze psů pro rok 2020 se pro většinu poplatníků nemění, základní roční sazba zůstává na 600,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 1.500,- Kč.

Významnou změnu v uplatnění snížené roční sazby 200,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 300,- Kč, přinesla novela zákona o místních poplatcích. Od 1. ledna 2020 má na tuto sazbu nárok každý držitel starší 65 let. Naopak poplatníci mladší 65 let, požívající důchod jako jediný zdroj příjmů, zaplatí za rok 2020 poplatek ve výši základní sazby.

Úplné znění nové vyhlášky najdete na webových stránkách města www.liberec.cz v odkazu Úřad - Vyhlášky a nařízení. 

S odkazem na výše uvedené skutečnosti vyzývá správce místních poplatků všechny občany města, aby si včas zkontrolovali, zda mají správně uhrazen poplatek za rok 2019 a předchozí, případně prokázali, že splňují některou z podmínek nároku na osvobození.

Získat konkrétní informace o svém osobním účtu nebo nahlásit změny v poplatkové povinnosti je možno v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 22 a 23.

Platby lze provést na účet č. 19–7963850237/0100 pod přiděleným variabilním symbolem těmito způsoby: prostřednictvím České pošty s.p., bezhotovostním převodem z účtu, hotově nebo platební kartou v pokladně Magistrátu města Liberec v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 5 a 6.

Úřední a pokladní hodiny: pondělí a středa 8 – 17 hod., úterý a čtvrtek 8 – 16 hod., pátek 8 – 14 hod., sobota 8 – 12 hod. (Každý poslední pátek v měsíci je budova uzavřena – sanitární den.)

Všeobecné dotazy k poplatku je možno směrovat na telefonní čísla 485 243 226 (227; 246; 243) nebo e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz .

Děkujeme všem občanům za aktivní spolupráci při správě místních poplatků.

 

Nastavení cookies