29.04.2022

Statistické okénko odpadového hospodářství za rok 2021

Informace o stavu odpadového hospodářství Statutárního města Liberce za rok 2021.

Systém odpadového hospodářství obce stanovuje nová Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 6/2021, kterou se stanoví nastavení obecního systému odpadového hospodářství a nakládání se stavebním a demoličním odpadem ve statutárním městě Liberec.

Systém odpadového hospodářství obce tvoří několik stěžejních částí. Základním bodem jsou nádoby, které jsou rozmístěny v ulicích města a do kterých občané mohou odevzdávat stanovený druh komunálního odpadu. Jejich svoz zajišťuje společnost FCC Liberec, s.r.o., v případě textilu společnost DIMATEX CS, spol. s r.o. a v případě drobných elektrozařízení společnost ASEKOL, a.s.

Dalšími důležitými prvky je pak sběrný dvůr společnosti FCC Liberec, s.r.o. v Ampérově ulici, sběrné místo společnosti KOVOŠROT GROUP CZ, s.r.o. v ulici Dr. Milady Horákové a výkupny stejného provozovatele v ulicích Vilová a Švermova. Dále sem spadají výkupny Marcela Johana v Kubelíkově ulici, společnosti VÝKUP SUROVIN LIBEREC, s.r.o. v Doubské ulici a  Pragometal recycling, s.r.o. v ulici U Stadionu.  V systému obce jsou dále zapojeny školy a školy, které provádí školní sběr, a sběrné dvorky v Rovné ulici provozovatele ZO ČSOP Armillaria, v Kateřinské ulici provozovatele ZO ČSOP Kateřinky a v Riegrově ulici spadající pod DDM Větrník. V roce 2021 město ve spolupráci se svozovou společností FCC Liberec, s.r.o. otevřelo mobilní stanoviště kontejnerů v Londýnské ulici, kde mohou obyvatelé odevzdat objemný a biologicky rozložitelný odpad.

 

 

1/2021

2/2021

3/2021

4/2021

PAPÍR

645,661

755,548

630,587

750,309

PLAST

224,823

258,545

236,637

235,263

SKLO

323,073

323,681

272,550

258,159

KOVY

1 149,061

1 756,751

1 364,449

1 520,937

NÁPOJOVÉ KARTONY

21,688

21,301

16,010

22,664

SMĚSNÝ ODPAD

4 808,157

4 906,695

4 812,958

4 936,618

Tabulka č. 1 – Množství vysbíraného odpadu dle jednotlivých čtvrtletí v zařízeních v systému obce

 

Následující tabulka ukazuje množství vysbíraných využitelných složek komunálního odpadu prostřednictvím barevných kontejnerů, které jsou rozmístěny v ulicích města.

 

1/2021

2/2021

3/2021

4/2021

PAPÍR

440,151

471,169

449,266

474,968

PLAST

222,763

251,888

233,113

231,493

SKLO

323,073

323,681

272,550

258,159

KOVY

8,028

10,354

8,259

11,684

NÁPOJOVÉ KARTONY

21,658

21,004

16,010

22,629

TEXTIL

54,814

57,896

63,460

56,109

Tabulka č. 2 – Množství vysbíraného odpadu dle jednotlivých čtvrtletí v nádobovém sběru

 

V souvislosti se všeobecnou rostoucí spotřebou ve společnosti stoupá také produkce odpadu, zejména obalového. Zatímco u směsného komunálního odpadu bylo zaznamenáno nejnižší číslo od roku 2017, u tříděného odpadu byla situace opačná, kdy u sledovaných komodit došlo k nárůstu. Statutární město Liberec na tento stav průběžně reaguje vytvářením nových kontejnerových stanovišť a posilováním stávajících.

NÁDOBY

2013

2017

2021

PAPÍR

364

492

672

PLAST

402

515

688

SKLO

252

327

436

KOVY

0

0

102

NÁPOJOVÉ KARTONY

257

355

509

Tabulka č. 3 – Počet instalovaných nádob v ulicích města

 

Nádoby na sběr využitelných složek komunálního odpadu byly umístěny na celkem 528 stanovištích.

Mimo vytváření nových kontejnerových stání a doplňování nádob k již dříve vytvořeným místům dochází také k posilování frekvencí výsypu, a tedy ke zvyšování objemu nádob, který mají občané každý týden k dispozici. Těmito společnými opatřeními se v roce 2021 a v součtu za všechny komodity docílilo nárůstu o téměř 500 000 litrů týdenního objemu nádob.

Bohužel přetrvává ukládání rozličného odpadu vedle stanovišť kontejnerů, zejména kontejnerů na sběr využitelných složek komunálního odpadu. Velmi často se jedná o nábytek, matrace, sanitární keramiku, vany, pneumatiky a další objemný nebo napytlovaný odpad. Pracovníci úklidu kontejnerových stání odstranili za minulý rok na 907,19 t nesprávně uloženého odpadu mimo nádoby.

Objemný odpad však mohou obyvatelé odevzdávat mimo jiné také do velkokapacitních kontejnerů, které jsou do ulic města přistavovány vždy na jaře a na podzim v celkovém počtu 240 kusů. V rámci tohoto způsobu sběru se v uplynulém roce vysbíralo na 415,55 t odpadu. Bohužel značná část byla uložena opět mimo kontejner.

Důležitou součástí systému odpadového hospodářství města je sběrný dvůr v Ampérově ulici, který zpracovává velké množství odpadů nejen od obyvatel města, ale i dalších subjektů. Navíc sem jezdí svozová vozidla vysypávající sesbíraný odpad z barevných nádob, který následně míří na dotřiďovací linku.

Základní statistiky sběru odpadů ve sběrném dvoře

Nebezpečné odpady

7,67

Objemné odpady

2 278,95

Biologicky rozložitelné odpady

1 099,90

Tabulka č. 4 – Základní statistiky sběru odpadů od obyvatel ve sběrném dvoře

 

Občané mají také možnost využívat sběrné místo společnosti KOVOŠROT GROUP CZ, s.r.o. v ulici Dr. Milady Horákové.

Základní statistiky sběru odpadů ve sběrném místě

Objemné odpady

174,55

Biologicky rozložitelné odpady

50,44

Tabulka č. 5 – Základní statistiky sběru odpadů od obyvatel ve sběrném místě

 

Město prostřednictvím sběrného dvora v Ampérově ulici zajišťuje ve spolupráci s kolektivními systémy společností ASEKOL, a.s., ECOBAT, s.r.o., EKOLAMP, s.r.o. a ELEKTROWIN, s.r.o. zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů, baterií a svítidel.

Základní statistiky sběru odpadů ve sběrném dvoře

Drobné elektro

95 544 kg

Velké elektrospotřebiče

117 480 kg

Chlazení

102 980 kg

Tabulka č. 6 – Základní statistiky sběru elektrozařízení od obyvatel ve sběrném dvoře

 

V rámci sběru vysloužilých elektrospotřebičů byl zaveden také mobilní svoz velkých spotřebičů, zejména ledniček, praček, myček, sporáků a dalších větších zařízení, které je složitější převézt do sběrného dvora. Celkem takto bylo svezeno 389 ks elektrozařízení, po odečtu drobnějších elektrospotřebičů, které lidé častokrát přinesou spolu s větším kusem bílé techniky, vévodily statistice televize, pračky, lednice a počítače.

Odpadové hospodářství města netvoří jen nádoby na domovní odpad, ale také odpadkové koše rozmístěné ve veřejném prostoru. Těch je v průměru 1 250 ks. Svezený odpad z odpadkových košů dosáhl za loňský rok výše 261 t.

Ačkoliv množství černých skládek postupně ubývá, problémem je spíše drobný plošný odpad, který se ve veřejném prostoru vyskytuje. Z těchto ploch bylo zlikvidováno 80 t odpadu. K tomu lze připočíst také strojní a ruční zametání komunikací a chodníků, kde číslo smetků dosahuje až 2 500 t.

Účinným nástrojem, jak zlepšovat stav životního prostředí ve veřejném prostoru, se stala aplikace Hlášení závad, kde tématika odpadového hospodářství má své nezastupitelné místo, když tvoří přibližně třetinu přijatých podnětů. Ty se ve většině případů daří v krátkém čase vyřešit.

Nastavení cookies