19.09.2016
Ondřej Vyskočil

Vrstva s intravilánem 1966 v aplikaci Marushka

Prostřednictvím aplikace Marushka máte nyní možnost nahlížet do map evidence nemovitostí, ze kterých je možno zjistit informace o průběhu hranice intravilánu obce vymezeného k 1. září 1966

 

Data jsou k dispozici v tématech Všeobecná datová sada, Všeobecná datová sada + StreetView ve vrstvě Staré mapy ~ Intravilán 1966.

Nemá-li obec zastavěné území vymezeno územním plánem nebo postupem dle stavebního zákona, je jejím zastavěným územím dle § 2 stavebního zákona zastavěná část obce vymezená k 1.září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí jako intravilán. Z toho důvodu je informace o průběhu hranice intravilánu pro obce bez platného územního plánu (resp. bez vymezeného zastavěného území) velmi důležitá.

Zda je pozemek v intravilánu, pokud se jím rozumí zastavěné území vymezené územním plánem nebo postupem podle stavebního zákona nelze zjistit ani ze souboru popisných informací (SPI) ani ze souboru grafických informací (SGI) spravovaných v rámci katastru nemovitostí. Pokud se jím rozumí intravilán, tj. zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966, která byla vyznačená v mapách evidence nemovitostí, pak to lze zjistit jedině v těchto mapách, které se v roce 1993 staly mapami katastru nemovitostí.

Podrobněji k výše uvedenému pojmu intravilán :
Tento pojem byl stanoven ve vyhlášce ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 97/1966 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. V této vyhlášce se v § 4 odst. 4 uvádí:
„Zastavěnou částí obce (intravilán) se rozumí území, které ke dni účinnosti zákona je souvisle zastavěno nebo jinak technicky upraveno pro potřeby obce (sídliště). Do zastavěného území obce se zahrnují i pozemky, které jsou zemědělskou půdou, nevytváří však se zemědělským půdním fondem souvislý celek (jsou od něho odděleny souvislou zástavbou nebo zabíhají do zastavěné části a jsou tvarově i rozlohově nevhodné k zemědělskému obhospodařování mechanizačními prostředky).“

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 142/1976 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, v § 10 odst. 1 uvádí:
„Zastavěným územím obce... se rozumí území, které bylo ke dni 1. 9. 1966 souvisle zastavěno nebo jinak technicky upraveno pro potřeby obce. ... Hranice zastavěného území obce se zobrazí v pozemkových mapách evidence nemovitostí.“

Hranice intravilánu se přebírá z mapového podkladu, do kterého byla v minulosti zakreslena tedy z map evidence nemovitostí (tzv. evidenční map, které byly součástí evidence nemovitostí a byly do roku 1989 aktualizovány a ukládány na příslušných Místních národních výborech) a zahrnují i sady oplocené k 1. 9. 1966 související se zastavěným územím, ale někdy i další zemědělskou půdu. V následném období, zejména do roku 1990, bylo podle tehdy platných předpisů nutné při záboru zemědělského půdního fondu pro výstavbu rekultivovat jinou půdu a navrátit ji do orné půdy, popř. někdy došlo i k zalesnění nebo rekultivacím těžebních ploch pro zemědělské účely. Tyto pozemky, v minulosti zahrnuté do intravilánu, ale z výše popsaných důvodů rekultivované, jsou v dnešním katastru nemovitostí vedeny jako orná půda nebo jako les. Při vymezování zastavěného území územním plánem nebo postupem podle § 59 stavebního zákona se takové pozemky do zastavěného území nezahrnou (§ 58 odst. 2 stavebního zákona), neboť byly poté, kdy byl v roce 1966 vymezen intravilán jako tehdejší obdoba hranice zastavěného území, "navráceny" do orné půdy nebo lesních pozemků. V případě nejasností i po místním šetření, zda se jedná o pozemky „navrácené do orné půdy nebo do lesních pozemků“, či nikoliv, je nutné porovnat mapu evidence nemovitostí a současnou katastrální mapu, neboť jediný relevantní stav, který je k dispozici, je katastr nemovitostí. Všechny mapy evidence nemovitostí s vyznačeným intravilánem jsou na pracovištích katastrálního úřadu k dispozici obci, pro kterou se zastavěné území vymezuje. Tuto skutečnost potvrdil Český úřad zeměměřičský a katastrální a vydal v tomto smyslu příkaz podřízeným katastrálním pracovištím (na přelomu let 2006 a 2007).

Nastavení cookies