12.05.2021
Ing. Štěpánka Koutecká

Získání loveckého lístku

1. Identifikační kód

 

2. Pojmenování (název) životní situace

 • Získání loveckého lístku

3. Základní informace k životní situaci

 • Lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.
 • Druhy loveckých lístků jsou:
 1. lovecký lístek pro české občany,
 2. lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem,
 3. lovecký lístek pro cizince.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Žadatel, který splňuje níže uvedené podmínky.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že:
 1. je starší 16 let,
 2. má způsobilost k právním úkonům,
 3. složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou,
 4. je bezúhonný (§ 12 odst. 4) občan České republiky; k prokázání bezúhonnosti si správní orgán sám opatří výpis z evidence Rejstříku trestů (žadatel jej nemusí předkládat); k uloženým pokutám za přestupky na úseku myslivosti a k pokutám za přestupky uložené podle tohoto zákona se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky; u cizince, který nemá pobyt na území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z Rejstříku trestů nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu,
 5. je pojištěn (§ 48):                                                                                                                                                 
  1. Každý, kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč a za škodu na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky, které blíže upraví rozsah tohoto pojištění, nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného.
  2. Za členy mysliveckých organizací, které mají uzavřeny hromadné pojistné smlouvy s pojišťovnami a jejichž členové platí pojistné současně s členským příspěvkem, je potvrzením o povinném pojištění členský průkaz myslivecké organizace, v němž je potvrzeno zaplacení členského příspěvku na běžný rok a uvedena poznámka, že v členském příspěvku je placeno i povinné pojištění podle tohoto zákona.
  3. Jiné osoby než uvedené v odstavci 2 prokazují své pojištění pojistkou pojišťovny.
 6.                                                                                                                             

  • Lovecké lístky se vydávají:
 7. pro české občany na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, a to 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok,
 8. pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem, se vydává na jeden školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole.

Lovecký lístek podle odstavce 1 písm. b) lze vydat pouze tomu, kdo prokáže, že úspěšně ukončil výuku předmětu myslivost (střední odborná škola) nebo složil zkoušku z myslivosti (vysoká škola).

 1. pro cizince na dobu určitou, a to 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok. Cizincem se pro účely této vyhlášky rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt.

 

 • Postup:

Lovecký lístek se vydává na základě žádosti podané žadatelem. K žádosti o vydání loveckého lístku se přikládají doklady osvědčující výše uvedené skutečnosti (občanský průkaz, doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo o výše uvedeném studiu, doklad o uzavřeném pojištění). U cizinců se přikládá lovecký lístek platný v zemi, kde má cizinec trvalé bydliště, pas nebo občanský průkaz a doklad o pojištění). Výpis z Rejstříku trestů si vydávající orgán opatří sám.

 

6. Na které instituci životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • odbor životního prostředí, oddělení ochranypřírodyi. Budova nové radnice, nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec 1, 2. patro
 • Oddělení ochrany přírody

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • občanský průkaz, u cizinců platný pas,
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo zkoušky z myslivosti na vysoké škole, potvrzení, nebo doklad, že žadatel je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za doklad o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině,
 • doklad o pojištění. U členů ČMMJ členský průkaz s potvrzením o zaplacením pojistného a členských příspěvků, u ostatních žadatelů pojistná smlouva s obchodními podmínkami,

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Žádost o vydání loveckého lístku.
 • Tiskopis žádosti je možné vyzvednout u příslušného pracovníka oddělení ochrany přírody

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Vydání loveckého lístku s platností nejdéle
  1. na 1 den                                                                                             Kč    30
  2. na 5 dní                                                                                              Kč     50
  3. na 30 dní                                                                                            Kč     70
  4. na 6 měsíců                                                                                        Kč   100
  5. na 12 měsíců                                                                                      Kč   150
  6. na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce        Kč    75                                                                                                                                                                                                                    
 • Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou                                                  Kč 1 000
 1.  

  • Poznámka
 2. Poplatek podle písmene f) se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.
 3. Zaplatit je lze po kontrole žádosti a povinných náležitostí při podání žádosti na podatelně Odboru životního prostředí, Magistrátu města Liberec - budova „nového magistrátu“ (bývalá knihovna) třetí patro, č. dveří 329.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Ze zákona je lhůta 30 dnů, ale úplnou žádost oprávněným žadatelům vyřizujeme na počkání.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • Žádní nejsou.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Žádné.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Podle zákona č. 449/2001 Sb, o myslivosti, dále podle vyhlášky č. 244/2002 Sb, kterou se provádí zákon o myslivosti a podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

16. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Opravné prostředky nejsou stanoveny.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • V případě, že žadatel nesplní výše uvedené podmínky pro vydání loveckého lístku bude vydání odepřeno.
 • Orgán státní správy myslivosti odebere nejdéle na dobu 5 let lovecký lístek, zjistí-li dodatečně takovou okolnost, pro kterou by vydání loveckého lístku muselo být odepřeno, nebo vznikla-li taková okolnost po jeho vydání.
 • Orgán státní správy myslivosti může vydání loveckého lístku odepřít, bylo-li proti žadateli zahájeno soudní řízení pro trestný čin nebo správní řízení k uložení pokuty podle § 64.

Ten, kdo loví zvěř bez loveckého lístku, se může dopustit přestupku nebo trestného činu

Při nepředložení loveckého lístku myslivecké stráži se jedná o přestupek podle § 63 odst. 1 písm. b) zákona o myslivosti

19. Nejčastější dotazy

 

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Ustanovení myslivecké stráže a mysliveckého hospodáře, vystavení zbrojního průkazu na lovecké zbraně (Policie ČR)

Za správnost návodu odpovídá útvar

Kontaktní osoba

 • Ing. Hana Kučerová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 17.12.2019

Popis byl naposledy aktualizován

 • 17.12.2019

Datum konce platnosti popisu

 • není stanoveno

Nastavení cookies