12.05.2021
Ing. Štěpánka Koutecká

Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku

1. Identifikační kód

 

2. Pojmenování (název) životní situace

Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP)

3. Základní informace k životní situaci

  • VKP ze zákona jsou: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
  • VKP registrované jsou části krajiny zaregistrované orgánem ochrany přírody a krajiny: např. mokřady, významné stromy, aleje a parky, bývalé lomy. Registrované VKP na Liberecku jsou uvedeny zde. 
  • Ten, kdo zamýšlí uskutečnit zásah do významného krajinného prvku, který by mohl vést k poškození nebo zničení, případně ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, musí si opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Zásahem se rozumí umísťování staveb, změny kultur pozemků, úpravy vodních toků, odvodňování mokřadů apod.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která zamýšlí uvedený zásah provést (případně její zplnomocněný zástupce).

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti na podatelně Odboru životního prostředí a další postup dle níže uvedených bodů

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec - Odbor životního prostředí

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  • Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, budova nové radnice, nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec 1, 2. patro (kanceláře 234, 235, 236, případně 232).

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o závazné stanovisko, snímek katastrální mapy se zákresem zamýšleného zásahu, případně projektová dokumentace.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádné

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 60 dnů od podání žádosti, ve zvláště složitých případech do 90 dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník pozemku, na kterém se zamýšlí zásah provést, případně obec, v jejímž územním obvodu se předmětný VKP nachází

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Případné doplnění chybějících podkladů, účast na místním šetření, pokud bude vypsáno.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

E-mail, datová schránka

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. V souladu s ust. § 149 odst. 1 správního řádu je obsah tohoto stanoviska závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů (stavebního zákona), odvolání proti obsahu tohoto stanoviska lze uplatnit ve stavebním řízení.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta až do výše 20 000 Kč fyzickým osobám, které provádějí škodlivý zásah do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody, do výše 100 000 fyzickým osobám, které závažně poškodí nebo zničí VKP.

Pokuta až do výše 1 000 000 Kč právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti, které provádějí škodlivý zásah do VKP bez souhlasu orgánu ochrany přírody, do výše 2 000 000, pokud závažně poškodí nebo zničí VKP.

19. Nejčastější dotazy

  • Kde najdu seznam registrovaných VKP na území města Liberec?

Seznam vedou pověřené obecní úřady, které registrují VKP a vydávají závazná stanoviska k zásahům. VKP registrované Magistrátem města Liberec jsou uvedeny zde.

  • Jak zjistím, že právě záměr, který plánuji v dané lokalitě,by mohl vést k poškození nebo zničení, případně ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizační funkce VKP, tedy zda mám požádat o závazné stanovisko či ne?

Jeden z podkladů pro územní či stavební řízení je souhrnné vyjádření MML - OŽP. V případě, že by záměr mohl vést k poškození nebo zničení, případně ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizační funkce VKP, bude toto souhrnné vyjádření odboru životního prostředí z hlediska ochrany přírody a krajiny obsahovat podmínku, že je nutné podat na MML – OŽP žádost o vydání závazného stanoviska dle § 4, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Podání žádosti o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

Kácení dřevin rostoucích mimo les v případě, že v rámci zásahu do VKP dojde ke kácení dřevin. K vydání tohoto rozhodnutí je příslušný obecní úřad v místě prováděného zásahu.

Podání žádosti o závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu dle § 12, odst 2 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění v případě, kdy by daná stavba mohla zároveň i snížit či změnit krajinný ráz.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení ochrany přírody

Kontaktní osoba

Mgr. Miloslava Marková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

17.12.2019

Popis byl naposledy aktualizován

17.12.2019

Datum konce platnosti popisu

není stanoven

Nastavení cookies