14.05.2021
Mgr. Martin Bobek

Vodoprávní úřad

Rychlé informace:

 • Veškeré informace dostanete v Kontaktním místě odboru životního prostředí – budova Nového magistrátu, kancelář č. 331, tel. číslo 485 244 899.

 • Všechny formuláře pro žadatele jsou ke stažení na Oddělení Vodoprávní úřad.

Vodoprávní úřad vydává:

 • nově od 01.01.2018 společné povolení = umístění a povolení stavby vodního díla nebo souboru staveb, kde stavbou hlavní je vodní dílo (§94j a následující stavebního zákona)

 • stavební povolení vodních děl (§ 55 vodního zákona) a jejich kolaudace – přehrady, vodní nádrže, jezy a zdrže, stavby, jimiž se upravují koryta vodních toků, vodovodní řady, kanalizační stoky, stavby na čištění odpadních vod, stavby na ochranu před povodněmi, stavby k vodohospodářským melioracím, stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu, stavby k pozorování stavu povrchových a podzemních vod, studny a jiné stavby potřebné k nakládání s vodami;

 • souhlas podle § 17 vodního zákona ke stavbám a zařízením, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících, které mohou ovlivnit vodní poměry, ke stavbám ve vodních tocích, v ochranných pásmech vodních zdrojů, v záplavových územích;

 • vyjádření podle §18 vodního zákona ke stavbám nebo jiným činnostem, pokud mohou ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod;

 • povolení k některým činnostem – k vysazování stromů v záplavových územích, k těžbě písku, bahna v korytě vodního toku, ke geologickým pracím (průzkumný vrt) v záplavových územích, v ochranných pásmech, k zasypávání odstavených ramen vodních toků;

 • povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 8 vodního zákona (vypouštění odpadních vod, odběr podzemní vody, vzdouvání a akumulace atd.). Toto povolení se vydává na časově omezenou dobu, návrh na prodloužení platnost povolení k nakládání s vodami je nutno podat před uplynutím doby, na niž bylo toto povolení vydáno;

 • povolení k vypouštění zvlášť nebezpečných látek do kanalizace - např. vypouštění rtuti a jejích sloučenin do kanalizace (pro zubaře);

 • schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu.

  Poznámka: Podle § 55 vodního zákona se za vodní díla nepovažují žumpy, jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků k zachycení vody, vodovodní a kanalizační přípojky. Tyto stavby nejsou vodními díly a jejich povolení přísluší obecnému stavebnímu úřadu.

Seznam životních situací

 1. Odběr podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů

 2. Povolení ke stavbě domovní ČOV, studny nebo jiného vodního díla k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů

 3. Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

 4. Povolení vodního díla

 5. Trvalé užívání vodního díla

 6. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů

 7. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

 8. Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami

 

Životní situace

1. Odběr podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů

Základní informace

Každý, kdo odebírá podzemní vody, musí mít povolení k nakládání s vodami - k jejich odběru.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba.

Podmínky a postup řešení

Podáním žádosti se všemi zákonnými náležitostmi. Žádost lze podat osobně na MML, písemně, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Za podmínky, že bude žádost do 5ti dnů potvrzena popř. doplněna výše uvedeným způsobem, lze podat žádost prostřednictvím dálnopisu, telefaxu či veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na Kontaktním místě odboru životního prostředí v budově Nového magistrátu v kanceláři č. 331 nebo na  tel. čísle 485 244 899.

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

 • Mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa odběru vod.

 • Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru vod.

 • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeolog), včetně zhodnocení původu vody (mělký či hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod.

 • Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici.

 • Doklad o vlastnickém právu, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, nebo právu užití vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem.

 • Doklad o vlastnickém právu nebo jiném právu žadatele k pozemkům nebo stavbám nakládání s vodami dotčeným, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, nebo souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb nakládání s vodami dotčeným, jedná-li se o žádost o povolení k nakládání s vodami sloužící jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo §94q a následujících stavebního zákona.

 • Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

 • Dokumentace pro vydání společného povolení, pokud povolení k nakládání s vodami slouží jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo §94q a následujících stavebního zákona.

 • Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy. Závazná stanoviska dotčených orgánů, pokud to po žadateli požadují jiné právní předpisy.

Formuláře, které se vztahují k této situaci

Formulář žádosti je ke stažení „zde“ nebo je možné si tiskopis formuláře vyzvednout přímo na Informačním centru Vodoprávního úřadu – kancelář číslo 331.

 Poplatky

Bez správního poplatku.

 

2. Povolení ke stavbě domovní ČOV, studny nebo jiného vodního díla k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů

Základní informace

Jedná se o agendu týkající se povolení staveb, které slouží k likvidaci odpadních vod z domácností a vodních děl k zásobování domácností podzemní vodou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba.

Podmínky a postup řešení

Podáním žádosti se všemi zákonnými náležitostmi. Žádost lze podat osobně na MML, písemně, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Za podmínky, že bude žádost do 5ti dnů potvrzena popř. doplněna výše uvedeným způsobem, lze podat žádost prostřednictvím dálnopisu, telefaxu či veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na Kontaktním místě odboru životního prostředí v budově Nového magistrátu v kanceláři č. 331 nebo na  tel. čísle 485 244 899.

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

 • Územní rozhodnutí (s doložkou nabytí právní moci) příslušného orgánu územního plánování, popřípadě stanovisko tohoto orgánu, že předmětná stavba vodního díla územní rozhodnutí nevyžaduje v souladu se zvláštním právním předpisem.

 • Souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, ve smyslu § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.

 • Doklady, jimiž stavebník prokáže vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám, které jej opravňují na nich zřídit požadovanou stavbu (popřípadě provést změnu stavby).

 • Projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace.

 • Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

 • Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.

 • Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

 • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě žádosti o stavební povolení, týkající se změny stavby studny nebo jiného vodního díla potřebnému k odběru podzemních vod, pokud tato změna může ovlivnit zdroje podzemní vody.

 • Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Formuláře, které se vztahují k této situaci

Formulář žádosti je ke stažení „zde“ nebo je možné si tiskopis formuláře vyzvednout přímo na Informačním centru Vodoprávního úřadu – kancelář číslo 331.

Poplatky

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - položka 18 odst. 1 písm. g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel ve výši 300 Kč.

Poplatek se platí osobně na podatelně Odboru životního prostředí (kanc.č. 332) nebo bankovním převodem na základě výzvy Vodoprávního úřadu.

 

3. Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

Základní informace

Nakládáním s povrchovými nebo podzemními vodami je jejich vzdouvání pomocí vodních děl, využívání jejich energetického potenciálu, jejich využívání k plavbě nebo k plavení dřeva, k chovu ryb nebo vodní drůbeže, jejich odběr, vypouštění odpadních vod do nich a další způsoby, jimiž lze využívat jejich vlastnosti nebo ovlivňovat jejich množství, průtok, výskyt nebo jakost.

Každý, kdo s vodami nakládá, musí mít povolení k nakládání s vodami.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba nebo právnická osoba.

Podmínky a postup řešení

Podáním žádosti se všemi zákonnými náležitostmi. Žádost lze podat osobně na MML, písemně, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Za podmínky, že bude žádost do 5ti dnů potvrzena popř. doplněna výše uvedeným způsobem, lze podat žádost prostřednictvím dálnopisu, telefaxu či veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na Kontaktním místě odboru životního prostředí v budově Nového magistrátu v kanceláři č. 331 nebo na  tel. čísle 485 244 899.

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

 • Mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa nakládání s vodami.

 • Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa nakládání s vodami.

 • Doklad o vlastnickém právu, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, nebo právu užití vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem.

 • Dokumentace pro vydání společného povolení, pokud povolení k nakládání s vodami slouží jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo §94q a následujících stavebního zákona.

 • Stanovisko správce povodí k požadovanému nakládání s vodami.

 • Vyjádření příslušného správce drobného vodního toku, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku, k požadovanému nakládání s vodami.

 • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud se žádost o povolení k nakládání s vodami týká podzemních vod.

 • Kopie povolení stavby vodního díla a a povolení k užívání vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami.

  Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy.

 • Údaje o průtocích vody ve vodním toku (M-denní průtok a dlouhodobý průměrný průtok Qa), návrh minimálního zůstatkového průtoku (m3/s), jeho zajištění včetně způsobu a četnosti jeho zjišťování jeho kontroly při odběru anebo akumulaci povrchové vody, pokud se žádost o povolení týká vodního toku a požadované nakládání s vodami může mít za následek snížení průtoku vodního toku,

 • Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny.

 • Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Formuláře, které se vztahují k této situaci

Formulář žádosti je ke stažení „zde“ nebo je možné si tiskopis formuláře vyzvednout přímo na Informačním centru Vodoprávního úřadu – kancelář číslo 331.

Poplatky

Bez správního poplatku.

 

4. Povolení vodního díla

Základní informace

K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Slouží-li vodní dílo k nakládání s vodami a je-li vydání tohoto povolení k nakládání s vodami třeba, lze je povolit, bylo-li povoleno odpovídající nakládání s vodami nejpozději současně s povolením stavby vodního díla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba, která chce stavbu uskutečnit.

Podmínky a postup řešení

Podáním žádosti se všemi zákonnými náležitostmi. Žádost lze podat osobně na MML, písemně, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Za podmínky, že bude žádost do 5ti dnů potvrzena popř. doplněna výše uvedeným způsobem, lze podat žádost prostřednictvím dálnopisu, telefaxu či veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na Kontaktním místě odboru životního prostředí v budově Nového magistrátu v kanceláři č. 331 nebo na  tel. čísle 485 244 899.

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

 • Územní rozhodnutí (s doložkou nabytí právní moci) příslušného orgánu územního plánování, popřípadě stanovisko tohoto orgánu, že předmětná stavba vodního díla územní rozhodnutí nevyžaduje v souladu se zvláštním právním předpisem.

 • Souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, ve smyslu § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se územní rozhodnutí nevydává, postačí vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování, popřípadě se sdělením připomínek.

 • Doklady, jimiž stavebník prokáže vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám, které jej opravňují na nich zřídit požadovanou stavbu (popřípadě provést změnu stavby). Není–ližadatel vlastníkem pozemku nebo stavby, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby.

 • Projektová dokumentace stavby ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace.

 • Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

 • Posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technicko-bezpečnostního dohledu na vodním díle, zpracovaný odborně způsobilou osobou pověřenou k tomu Ministerstvem zemědělství v případě žádosti o povolení nového nebo změnu dokončeného vodního díla ke vzdouvání nebo zadržování vody.

 • Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení.

 • Stanovisko správce povodí, s výjimkou případů, kdy se žádost o stavební povolení týká přeložky vodovodů nebo kanalizací.

 • Vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se žádost o povolení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem.

 • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeolog) v případě žádosti o stavební povolení týkající se změny stavby studny nebo jiného vodního díla potřebného k odběru podzemních vod nebo ke vsakování srážkových vod, pokud tato změna může ovlivnit zdroje podzemní vody.

 • Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Formuláře, které se vztahují k této situaci

Formulář žádosti je ke stažení „zde“ nebo je možné si tiskopis formuláře vyzvednout přímo na Informačním centru Vodoprávního úřadu – kancelář číslo 331.

Poplatky

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - položka 18 odst. 1 písm. g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel ve výši 300 Kč, položka 18 odst. 1 písm. h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) ve výši 3000,- Kč.

Poplatek se platí osobně na podatelně Odboru životního prostředí (kanc.č. 332) nebo bankovním převodem na základě výzvy Vodoprávního úřadu.

 

5. Trvalé užívání vodního díla

Základní informace

Dokončenou stavbu vodního díla lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník.

Podmínky a postup řešení

Podáním žádosti se všemi zákonnými náležitostmi. Žádost lze podat osobně na MML, písemně, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Za podmínky, že bude žádost do 5ti dnů potvrzena popř. doplněna výše uvedeným způsobem, lze podat žádost prostřednictvím dálnopisu, telefaxu či veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na Informačním centru Vodoprávního úřadu v budově Nového magistrátu v kanceláři č. 331 nebo na  tel. čísle 485 244 899.

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

Doklady uvedené v podmínkách stavebního povolení.

Formuláře, které se vztahují k této situaci

Formulář žádosti je ke stažení „zde“ nebo je možné si tiskopis formuláře vyzvednout přímo na Informačním centru Vodoprávního úřadu – kancelář číslo 331.

Poplatky

Bez poplatku.

 

6. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů

Základní informace

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení k jejich vypouštění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba.

Podmínky a postup řešení

Podáním žádosti se všemi zákonnými náležitostmi. Žádost lze podat osobně na MML, písemně, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Za podmínky, že bude žádost do 5ti dnů potvrzena popř. doplněna výše uvedeným způsobem, lze podat žádost prostřednictvím dálnopisu, telefaxu či veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na Kontaktním místě odboru životního prostředí v budově Nového magistrátu v kanceláři č. 331 nebo na  tel. čísle 485 244 899.

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

 • Mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa vypouštění odpadních vod.

 • Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod.

 • Stanovisko správce povodí k požadovanému vypouštění odpadních vod.

 • Vyjádření příslušného správce vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod v případě vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

 • Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami.

 • Doklad o vlastnickém právu, nelze-li toto právo ověřit v katastru nemovitostí, nebo právu užívání vodního díla, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem.

 • Dokumentace pro vydání společného povolení, pokud povolení k nakládání s vodami slouží jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo §94q a následujících stavebního zákona.

 • Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní předpisy. Závazná

 • Údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní), pokud se žádost o povolení týká vodního toku.

 • Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny.

 • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeolog) v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

 • Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Formuláře, které se vztahují k této situaci - vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Formulář žádosti je ke stažení „zde“ nebo je možné si tiskopis formuláře vyzvednout přímo na Informačním centru Vodoprávního úřadu – kancelář číslo 331.

Formuláře, které se vztahují k této situaci - vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Formulář žádosti je ke stažení „zde" nebo je možné si tiskopis formuláře vyzvednout přímo na Informačním centru Vodoprávního úřadu – kancelář číslo 331.

Poplatky

Bez správního poplatku.

 

7. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

Základní informace

Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, musí mít povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba, která vypouští odpadní vody.

Podmínky a postup řešení

Podáním žádosti se všemi zákonnými náležitostmi. Žádost lze podat osobně na MML, písemně, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Za podmínky, že bude žádost do 5ti dnů potvrzena popř. doplněna výše uvedeným způsobem, lze podat žádost prostřednictvím dálnopisu, telefaxu či veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na Kontaktním místě odboru životního prostředí v budově Nového magistrátu v kanceláři č. 331 nebo na  tel. čísle 485 244 899.

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

 • Mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa vypouštění odpadních vod.

 • Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod.

 • Stanovisko správce povodí k požadovanému vypouštění odpadních vod.

 • Vyjádření příslušného správce drobného vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku.

 • Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici.

 • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeolog) v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

 • Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy jako podklad pro zahájení řízení.

 • Údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní), pokud se žádost o povolení týká vodního toku.

 • Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny.

 • Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

 • Dokumentace pro vydání společného povolení, pokud povolení k nakládání s vodami slouží jako podklad pro společné řízení podle § 94j nebo §94q a následujících stavebního zákona.

Formuláře, které se vztahují k této situaci - odpadních vod do vod povrchových.

Formulář žádosti je ke stažení „zde“ nebo je možné si tiskopis formuláře vyzvednout přímo na Informačním centru Vodoprávního úřadu – kancelář číslo 331.

Formuláře, které se vztahují k této situaci - odpadních vod do vod podzemních.

Formulář žádosti je ke stažení „zde“ nebo je možné si tiskopis formuláře vyzvednout přímo na Informačním centru Vodoprávního úřadu – kancelář číslo 331.

Poplatky

Bez správního poplatku.

 

8. Změna a zrušení povolení k nakládání s vodami

Základní informace

Vodoprávní úřad může z vlastního podnětu nebo na návrh platné povolení k nakládání s vodami změnit nebo zrušit, a to,

a) dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení k nakládání s vodami, například při změně stanoveného minimálního zůstatkového průtoku nebo při změně stanovené minimální zůstatkové hladiny podzemních vod,

b) dojde-li při výkonu povolení k nakládání s vodami k závažnému nebo opakovanému porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo stanovených podle něho, popřípadě k poškozování práv jiných,

c) nevyužívá-li oprávněný vydaného povolení k nakládání s vodami bez vážného důvodu po dobu delší 2 let,

d) požádá-li oprávněný písemně o jeho zrušení,

e) přesahuje-li rozsah vydaného povolení k nakládání s vodami dlouhodobě potřebu oprávněného,

f) dojde-li ke změně právních předpisů stanovujících ukazatele přípustného znečištění vod a jejich hodnoty,

g) byla-li oprávněnému, který má povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, uložena povinnost připojit se na kanalizaci podle zvláštního právního předpisu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten kdo je oprávněn nakládat s vodami.

Podmínky a postup řešení

Podáním žádosti se všemi zákonnými náležitostmi. Žádost lze podat osobně na MML, písemně, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Za podmínky, že bude žádost do 5ti dnů potvrzena popř. doplněna výše uvedeným způsobem, lze podat žádost prostřednictvím dálnopisu, telefaxu či veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na Kontaktním místě odboru životního prostředí v budově Nového magistrátu v kanceláři č. 331 nebo na  tel. čísle 485 244 899.

Jaké doklady a informace je třeba mít sebou

 • Platné povolení k nakládání s vodami.

 • Stavební povolení a kolaudační rozhodnutí související stavby.

 • Dále doklady dle povahy změny jako k novému nakládání s vodami.

Formuláře, které se vztahují k této situaci

Není předepsaný formulář.

Poplatky

Bez správního poplatku.

Nastavení cookies