12.05.2021
Ing. Štěpánka Koutecká

Nález uhynulé nebo poraněné zvěře

Pojmenování (název) životní situace

Nález uhynulé nebo poraněné zvěře

Základní informace k životní situaci

 • Nález uhynulé nebo poraněné spárkaté nebo drobné zvěře.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Ohlásit nález uhynulé nebo poraněné zvěře může kdokoli.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Nález uhynulé nebo poraněné spárkaté nebo drobné zvěře nahlásit v úřední době na Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí - tel 485 244 861.
 • Po pracovní době na městskou policii - tel. 488 578 100. Příslušní pracovníci těchto organizací zkontaktují uživatele příslušné honitby, který zajistí odklizení uhynulé zvěře.
 • V případě poranění zvěře je postupováno dle závažnosti poranění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 • Určit se o jakého živočicha se jedná.

 

Zvěří podle zákona o myslivosti se rozumí:

Savci  
daněk skvrnitý (Dama dama) sika Dybowského (Cervus nippon dybowskii)
jelen evropský (Cervus elaphus) sika japonský (Cervus nippon nippon)
jelenec běloocasý (Odocoileus virginianus) srnec obecný (Capreolus capreolus)
jezevec lesní (Meles meles) tchoř tmavý (Mustela putorius)
kamzík horský (Rupicapra rupicapra) tchoř stepní (Mustela eversmannii)
koza bezoárová (Capra aegagrus) zajíc polní (Lepus europaeus)
králík divoký (Oryctolagus cuniculus) bobr evropský (Castor fiber)
kuna lesní (Martes martes) kočka divoká (Felis silvestris)
kuna skalní (Martes foina) los evropský (Alces alces)
liška obecná (Vulpes vulpes) medvěd hnědý (Ursus arctos)
muflon (Ovis musimon) rys ostrovid (Lynx lynx)
ondatra pižmová (Ondatra zibethica) vlk euroasijský (Canis lupus)
prase divoké (Sus scrofa) vydra říční (Lutra lutra)
   
Ptáci  
bažant královský (Syrmaticus reevesii) jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
bažant obecný (Phasianus colchicus) káně lesní (Buteo buteo)
hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) káně rousná (Buteo lagopus)
holub hřivnáč (Columba palumbus) kopřivka obecná (Anas strepera)
husa běločelá (Anser albifrons) kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
husa polní (Anser fabalis) vrána obecná (Corvus corone)
husa velká (Anser anser) krahujec obecný (Accipiter nisus)
kachna divoká (Anas platyrhynchos) krkavec velký (Corvus corax)
krocan divoký (Meleagris gallopavo) křepelka polní (Coturnix coturnix)
lyska černá (Fulica atra) lžičák pestrý (Anas clypeata)
orebice horská (Alectoris graeca) moták pochop (Circus aeruginosus)
perlička obecná (Numida meleagris) poštolka obecná (Falco tinnunculus)
polák chocholačka (Aythya fuligula) racek chechtavý (Larus ridibundus)
polák velký (Aythya ferina) raroh velký (Falco cherrug)
straka obecná (Pica pica) sluka lesní (Scolopax rusticola)
špaček obecný (Sturnus vulgaris) sojka obecná (Garrulus glandarius)
vrána obecná (Corvus corone) sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
čírka modrá (Anas querquedula) tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
čírka obecná (Anas crecca) tetřívek obecný (Lyrurus tetrix)
havran polní (Corvus frugilegus) volavka popelavá (Ardea cinerea)
holub doupňák (Columba oenas) výr velký (Bubo bubo)
jeřábek lesní (Bonasa bonasia)  

 

 • Pokud by se jednalo o jiného živočicha než zvěř (který není výše vyjmenován), je nutné kontaktovat Centrum pro zvířata v nouzi při Liberecké Zoologické zahradě – tel. 485 106 412.
 • V případě odchytu psů: operační středisko 488 578 156                 

   operátor tel. 488 578 158

Na které instituci životní situaci řešit

dle okolností:

 • Magistrát města Liberec
 • městská Policie Liberec
 • Policie České republiky
 • Centrum pro zvířata v nouzi při Liberecké Zoologické zahradě

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Pokud se jedná o zvěř (živočicha vyjmenovaného v bodu č. 5) jednat v úřední době s Magistrátem města Liberec, odborem životního prostředí, oddělení ochrany přírody. Budova nové radnice, nám. Dr.E.Beneše 183/22, Liberec 1 tel. 485 244 861
 • mimo pracovní dobu Magistrátu  s Městskou policií Liberec - tel. 488 578 156 nebo Policií České republiky - tel. 158

Pokud by se jednalo o jiného živočicha než zvěř (není vyjmenován v bodě č. 5) jednat s Centrem pro zvířata v nouzi při Liberecké Zoologické zahradě – tel. 485 106 412.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Žádné

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Žádné nejsou

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Žádné nejsou

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Lhůty nejsou zákonem stanoveny, řeší se okamžitě.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • Žádní nejsou

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Žádné

Elektronická služba, kterou lze využít

 • Vzhledem k typu životní situace jsou podněty přijímány v jakékoliv podobě, včetně autorizované a neautorizované elektronické komunikace prostřednictvím e-podatelny, datové schránky, SMS.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Podle zákona č. 449/2001 Sb, o myslivosti.

Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a předpisy související
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a předpisy související

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Žádné nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • Sankci je možné uplatnit pouze proti uživateli honitby, který by přes opakovanou výzvu nezajistil odklizení uhynulé zvěře.

Nejčastější dotazy

 • Na koho se mám obrátit, když najdu uhynulou nebo poraněnou zvěř?
 1. Pokud se jedná o zvěř (výše vyjmenovaného živočicha) nahlásit případ v úřední době na Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, odborem životního prostředí, oddělení ochrany lesy, půdy a myslivosti. Budova nové radnice, nám. Dr.E. Beneše 183/22, Liberec 1 tel. 485 244 861. Po pracovní době na městskou policii.nebo Policii Č
 2. Pokud by se jednalo o jiného živočicha než zvěř (který není výše vyjmenován), je nutné volat na Centrum pro zvířata v nouzi při Liberecké Zoologické zahradě – tel. 485 106 412.
 • Jak mohu poraněnému zvířeti pomoci?

Poraněné nebo uhynulé zvěře se nedotýkat a nemanipulovat s ní. Pomoc poskytnete tím, že se obrátíte na uvedené instituce.

 

 • Mnozí lidé často chybují při pomoci volně žijícím zvířatům. Zde naleznete základní informace.

PŘÍPADY, KDY ZVÍŘE POTŘEBUJE POMOC

Mládě potřebuje pomoc, zejména pokud:

 

 1. je zraněné nebo nemocné (krvácí, má bezvládnou končetinu či svěšené křídlo, třese se, zvrací, má průjem, je apatické a nevšímá si okolí),
 2. je podchlazené nebo promoklé,
 3. je dehydrované,
 4. je napadeno psem nebo kočkou,
 5. je silně napadeno vnějšími parazity nebo vyskytují-li se kolem něj ve větším množství mouchy,
 6. jsou nalezeni v blízkosti mrtví rodiče či sourozenci,
 7. je v bezprostředním nebezpečí (auta, psi a kočky, malé děti, uváznutí v pasti atd.),
 8. hrají-li si s ním děti,
 9. dojde-li ke zničení hnízda (pád stromu, stavební zásah, silný vítr...),
 10. jedná-li se o neopeřené ptačí mládě (holátko) mimo hnízdo,
 11. jedná-li se o osamocené mládě nekrmivého ptáka (kuře bažanta, koroptve nebo křepelky, kachně, house, mládě labutě),
 12. nelétají-li ptačí rodiče na hnízdo déle než 3 hodiny (týká se hlavně pěvců),
 13. jedná-li se o opeřené polovzletné mládě dravého ptáka, nalezené v městské zástavbě na zemi (samo se do hnízda nevrátí, hrozí jeho napadení predátory),
 14. jedná-li se o savčí mládě zmateně pobíhající a naříkající (kolouši, srnčata),
 15. jedná-li se o osamocené savčí mládě mimo hnízdo (noru), které matka vychovává v norách nebo dutinách (veverky, šelmy),
 16. jedná-li se o mládě ježka nalezené – v září do hmotnosti 200g, v říjnu do 350g, v listopadu do 500g.

 

Dospělý jedinec potřebuje pomoc zejména pokud:

 1. je zraněný, nemocný, vyčerpaný (leží na zemi a nemá sílu k úniku),
 2. je v bezprostředním nebezpečí (uváznutí v pasti - jímky, ventilace, komíny, ploty...., uštvání psem...),
 3. jedná-li se o zvíře, které za normální situace v zimním období hibernuje, a nalezneme ho při nízkých teplotách mimo zimoviště (zejména ježci, netopýři, plazi, obojživelníci),
 4. se jedná o netopýra lezoucího po zemi,
 5. dojde-li ke zničení jeho zimoviště.

 

PŘÍPADY, KDY ZVÍŘE NEPOTŘEBUJE POMOC:

Mládě nepotřebuje pomoc, pokud:

 1. se jedná o koloucha či srnče, které v klidu leží v trávě (matka k nim přichází jen několikrát denně, aby je nakrmila),
 2. jedná-li se o zdravá vyletující mláďata kosů, drozdů, sojky (neumějí ještě létat, mají krátké ocásky i křídla a zdržují se na zemi v křoví, rodiče je ale krmí),
 3. jedná-li se o zdravé mladé sovy, které posedávají okolo hnízda (sedí i měsíc na větvích okolo hnízda a přivolávají rodiče pískáním; dovedou již trochu létat, ale jsou neobratné),
 4. jedná-li se o mladé poštolky posedávají na římsách, parapetech a balkonech domů (trvá několik dní, než se odváží létat).

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení ochrany lesů, půdy a myslivosti

Kontaktní osoba

 • Ing. Hana Kučerová, tel.: 485 244 878

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 17.12.2019

Popis byl naposledy aktualizován

 • 17.12.2019

Datum konce platnosti popisu

 • platnost není omezena

Nastavení cookies