8. Sociální byty realizované v rámci IPRÚ

Cílová skupina:

Sociální byty jsou určeny pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního stavu a zároveň jsou v ekonomicky produktivním věku, tj. do 64 let. Zvýhodněni jsou zájemci s trvalým pobytem v Liberci, se stabilním zaměstnáním nebo pracující absolventi (do dvou let od ukončení studia) a s malými dětmi. Byty nejsou trvalým řešením pro nájemníky. Očekává se vlastní iniciativa v hledání bydlení.

Doba nájmu: Na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

V případě, že nájemce řádně plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, byt řádně užívá a současně i nadále splňuje podmínky pro přidělení bytu upravené těmito pravidly, lze nájem bytu dodatkem ke smlouvě prodloužit o další rok, a to i opakovaně. O prodloužení nájmu rozhoduje odbor školství a sociálních věcí.

Nájemné:

Výše nájemného v sociálních bytech v rámci IPRÚ k 1. 9. 2021

 
Žitavská 393 57,50 Kč/m2
Proboštská 268 64,70 Kč/m2
Orlí 139 64,70 Kč/m2

 

Výše nájemného může být každoročně k 1. červenci upravena o míru inflace a může být aktualizována dle poskytovatele dotace, tj. Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Počet sociálních bytů v rámci IPRÚ k 1. 9. 2021  
Žitavská 393 11 bytů
Proboštská 268 10 bytů
Orlí 139 12 bytů

 

Předpokládaný počet sociálních bytů v rámci IPRÚ  
celkem 57

 

Žadatel:

Žádost může podat zletilý svéprávný občan České republiky (nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR a azylant), který splňuje všechny tyto podmínky:

 • nemá nájem k žádnému bytu (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
 • nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu, domu pro rekreační nebo jiné ubytovací účely
       (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
 • nemá žádné dluhy vůči SML (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
 • žadatel musí být k datu uzavření nájemní smlouvy osobou v bytové nouzi, kdy minimálně 50% členů užívajících domácnost musí být
  v ekonomicky produktivním věku (tj. 15-64 let),
 • nájemní smlouva může být uzavřena s osobou z cílové skupiny, která není v ekonomicky produktivním věku (tj. 65 let a výše), avšak dalších
  50% členů užívajících domácnost je v ekonomicky produktivním věku,
 • průměrný měsíční příjem žadatele za posledních 12 kalendářních měsíců před podáním žádosti o přidělení bytu a zároveň
       před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl průměrnou měsíční mzdu zveřejněnou Českým statistickým úřadem
       dle počtu osob užívajících domácnost:
  • 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 1 členem,
  • 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy,
  • 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy,
  • 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy,
  • 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.

 

Kritéria pro hodnocení žádostí o sociální byty v rámci IPRÚ:

(1) žadatel má v Liberci trvalý pobyt:

více než 10 let
4 – 10 let
méně než 4 roky

(2) pracovní poměr žadatele v Liberci (na území obce s rozšířenou působností)

do 2 let, osamělý (nebo s dětmi)
více než 2 roky, osamělý (nebo s dětmi)
do 2 let, s partnerem
více než 2 roky, s partnerem
pracující absolvent

(3) pracovní poměr partnera žadatele v Liberci (na území obce s rozšířenou působností)

do 2 let
více než 2 roky

(4) počet dětí žijících ve společné domácnosti

1 dítě

2 a více

(5) dosavadní bytové poměry žadatele

u rodiny

u známých nebo podnájem

ubytovna, azylové domy

žadatel uvolní byt ve vlastnictví SML

(BB nebo DPS)

(6) zdravotní důvody

žadatel nebo člen žadatelovy rodiny je držitelem průkazu ZTP/P (u dětí ZTP) nebo pobírá invalidní důchod 2. nebo 3. stupně

vážné onemocnění, lékařská péče není v místě bydliště, nevyhovující současné bydlení, apod.

(7) další specifické sociální důvody

potvrzení Policie ČR, Bílý kruh bezpečí, další dotčené organizace

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.