Obecné informace o jarním a podzimním úklidu a deratizaci

Velkoobjemové kontejnery

Statutární město Liberec nabízí svým občanům již několik let nadstandardní a bezplatnou službu, která spočívá v přistavení velkoobjemových kontejnerů (VOK) ve vybraných ulicích města. Vzhledem k velikosti našeho města, počtu ulic a finanční náročnosti celé akce však není možné umístit tyto nádoby na velkoobjemový odpad do všech ulic. Místa přistavení VOK jsou tedy pravidelně střídány tak, aby se v co možná nejkratším časovém horizontu dostalo postupně na všechny občany.

Bližší informace o umístění VOK, datu přistavení apod. dostávají občané města Liberce pravidelně ještě před zahájením samotné akce formou letáku do svých schránek.

Před samotným zahájením jednotlivých jarních a podzimních úklidů je navíc aktuální znění letáku volně k nahlédnutí na webových stránkách města nebo na podatelně MML. Součástí Jarního nebo Podzimního úklidu je také svoz nebezpečného odpadu, odpadu z údržby zeleně a svozu velkých elektrospotřebičů.

ORIENTAČNÍ ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ PRO AKTUÁLNÍ PŮLROK JE K NAHLÉDNUTÍ NA MAPOVÉM PORTÁLU MARUSHKA.

 

Deratizace

V průběhu roku mohou obyvatelé města Liberce nejen na veřejných prostranstvích spatřit osoby, které u dešťové kanalizace, keřů nebo nor umisťují nástrahy pro hlodavce. Jedná se o zaměstnance některé z odborných firem provádějících pro města Liberec pravidelnou deratizaci veřejného prostoru. Bohužel i zde platí, že město samo není všemocné a bez přičinění svých obyvatel a vlastníků ostatních nemovitostí není možné zajistit dlouhodobé snižování populace potkanů. Toto se týká zejména udržování čistoty ve městě - snižování dostupnosti potravy, provádění deratizace na pozemcích a domech v majetku soukromníků a firem, či koordinaci zásahu s ostatními dotčenými subjekty.

Statutární město Liberec provádí deratizaci formou celoplošného zásahu, kdy lokality zahrnují zejména oblasti s větší koncentrací obyvatel, přičemž jsou zohledněny i výsledky předchozího deratizačního zásahu. Na rozdíl od jiných obcí je v našem městě deratizace opakována hned třikrát do roka. Oproti minulosti tak byl počet celoplošných zásahů navýšen. Problém s hlodavci je způsoben nezvykle mírných průběhem několika posledních zimních období, která jsou navíc i krátká, a tudíž bohužel nedochází k přirozené redukci těchto živočichů vlivem klimatických podmínek. Výběr lokalit vždy závisí na výsledcích deratizací předchozích, jelikož součástí prací certifikované odborné firmy je i vypracování závěrečné zprávy, která popisuje i tzv. kritická místa se zvýšeným výskytem hlodavců nebo jejich nor. Součástí je i fotodokumentace. V praxi je deratizace prováděna cca v březnu – dubnu, posléze červenci – srpnu a nakonec říjnu – listopadu příslušného roku, dle aktuálního vývoje počasí.

Obecně se deratizace jako taková dá rozdělit do dvou základních přístupů – na bodovou deratizaci, která je ohraničena jedním konkrétním pozemkem, lokalitou, budovou, areálem apod., a poté na deratizaci celoplošnou, která v sobě zahrnuje a postihuje větší celky, útvary, ulice, městské části. Bodová deratizace může být pouze doplňkem k celoplošné deratizaci, jelikož je omezena menším územím, a tudíž i její účinnost je nižší, nežli je tomu u celoplošné deratizace.

Oproti předchozím obdobím byla v souvislosti s deratizací navázána užší spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje, kdy jsou této instituci poskytnuty konkrétní lokality deratizačního celoplošného zásahu. Dále je vždy vyzývána k součinnosti i společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a. s, aby v totožných či podobných termínech zajistila deratizaci i na technické infrastruktuře ve svém majetku nebo správě za účelem dosažení co nejvyšší efektivity zásahu.

Deratizace je prováděna dle Standardní metodiky pro ochrannou deratizaci a dezinsekci, vydané hlavním hygienikem ČR, v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a jsou použity pouze přípravky schválené hlavním hygienikem ČR.

Deratizace je prováděna na veřejných prostranstvích a zahrnuje mj. trávníky a další prostory na sídlištích (nory potkanů v okolí kanalizačních šachet, pod okapovými svody, chodníky, na záhonech a v křovinných porostech, plochy v okolí kontejnerů a ostatních nádob na sběr odpadu), dále parkové plochy, volné plochy v sousedství nákupních a společenských center, chodníky a zpevněné i nezpevněné komunikace.

Aplikace přípravků (návnad a nástrah) je provedena i do nor potkanů, odkud nelze předpokládat vyhrabání. Po ukončení odběru přípravku a deratizačních prací odstraní pracovníci provádějící deratizaci zbytky přípravků, i dostupné uhynulé hlodavce.

Statutární město Liberec provádí deratizaci na pozemcích ve svém vlastnictví, a jelikož nemůže a nebude hradit deratizaci na soukromých pozemcích ani budovách, tak bez zapojení privátních majitelů není možné dosáhnout potřebné účinnosti deratizace, aby docházelo k trvalému poklesu stavu populací potkanů. Důležitá je i otázka pořádku např. v okolí kontejnerových stání tak, aby se snížila dostupnost potravy pro hlodavce. Zdrojem stravy pro hlodavce ve výsledku je i např. krmení holubů nebo ponechávání mističek s krmivem např. pro toulavé psy a kočky. Zdánlivě bohulibá činnost tak má za následek i podporu pro rozvoj potkanů.

 

 

Nastavení cookies