07.09.2022
Jana Kodymová DiS.

Sedmnácté jednání liberecké městské rady

Sedmnáctá schůze Rady města Liberce v roce 2022 proběhla v úterý 6. září. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

https://podklady.liberec.cz/

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 5: Návrh  rozpočtového  opatření  č.  7B)  změny  rozpočtu  SML  na  rok  2022  v  kompetenci zastupitelstva města

Liberecká městská rada odsouhlasila návrh  rozpočtového  opatření,  jehož  předmětem  je  na  příjmové straně například navýšení příjmů od společnosti EKO KOM, od společnosti Bazén Liberec na úhradu  energií,  příjmů  z podílů  na  zisku  a  z dividend  od Liberecké  IS  a  na  výdajové  straně zejména navýšení některých výdajů z rezervy města.

Dále toto rozpočtové opatření obsahuje vzájemný zápočet pohledávek mezi městem a Severočeskou vodárenskou společností a v neposlední řadě další přesuny ve výdajích. Financování zahrnuje pouze zapojení zůstatků tří účtů ze zrušených fondů.

Celkové příjmy se navyšují o 39 731 628 Kč, výdaje se navyšují o 43 838 980 Kč. Financování se navyšuje o 4 107 352 Kč. Rezerva města na odboru ekonomiky bude činit 22 857 197 Kč.

Návrh rozpočtového opatření projedná Zastupitelstvo města Liberce na svém jednání 15. září.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová 

Bod č. 46: Představení  integrované  strategie  ITI  Liberec – Jablonec  nad  Nisou  a  seznamu  strategických projektů

Integrovaná strategie pro aglomeraci Liberec - Jablonec nad Nisou 2021+ byla připravována od září roku 2020 do května roku 2022 v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a  regionálních  akčních  plánů  v  programovém  období  2021 - 2027.

Podle metodiky  má  integrovaná strategie  dvě  části,  a to  samotnou  integrovanou  územní  strategii,  neboli koncepční  část  strategie, a akční plán, který je tvořen programovými rámci pro jednotlivé operační programy. Akční plán bude vytvořen ze seznamu strategických projektů. Základní informace o integrované územní strategii obsahuje manažerské shrnutí koncepční části strategie.

 

Projektové záměry statutárního města Liberec v ITI

Celkem bylo v rámci výzvy předloženo do ITI 132 záměrů z celého území v různém stádiu připravenosti, s požadavky na dotaci překračujícími 5,5 mld. Kč.

Město Liberec předložilo 36 projektů v objemu téměř 2 mld. Kč, kde by dotace mohla dosáhnout až 1 mld. Kč, jak ze zdrojů ITI nebo v rámci individuálních výzev. „Všechny naše projekty jsou v pokročilém stádiu připravenosti a některé, například základní škola U Školy, se už přímo realizují. Nejvíce jich připravujeme v oblasti modernizace základních škol, konkrétně třeba ZŠ U Soudu, ZŠ Jabloňová, ale i revitalizace veřejných prostranství, jako je Tržní nebo Papírové náměstí. Stejně tak pokračujeme ve výstavbě bytů. Velký důraz klademe i na projekty, kde je klíčové posílení bezpečnosti v dopravě a docílení energetických úspor v objektech ve vlastnictví města,“ říká náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

IROP vyhlásil na konci srpna první výzvy a město se s některými projekty již chystá na podání žádostí. „Chceme zkrátka cílit na všechny možnosti získání dotační podpory,“ dodává Radka Loučková Kotasová.

 

Náměstek Jiří Šolc

Mimo RM:

Zahajujeme práce na havarijní opěrce v Zahradách u základní školy. Po dlouhých letech bude provedena oprava, protože jsme sehnali v prvním kole zhotovitele. Cena je 2,7 milionu korun bez daně, zahajovat se bude nyní v září, a hotovo by mělo být do října,“ říká náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

 

Bod č. 67: Záměr  spolupráce  při  výstavbě  odbočovacího  pruhu  k  Nákupnímu  centru  Géčko  a  opravě komunikace Sousedská

Rada města Liberce projednala a schválila záměr  koordinace  a  spolupráce  při  výstavbě  odbočovacího  pruhu  k  Nákupnímu  centru Géčko a opravu Sousedské ulice v úseku od kruhové křižovatky se silnicí I/35 ke kruhovému objezdu u Ostašovské ulice, včetně mezilehlé okružní křižovatky.

Dopravní situace okolo Globusu je dlouhodobě složitá a často se tvoří kolony. Vlastník nákupního centra v koordinaci s městem coby vlastníkem pozemku připravuje stavbu nového napojení na příjezdu do areálu. Toto by mělo situaci zásadně ovlivnit k lepšímu. Město bude koordinovat celoplošnou opravu kruhové křižovatky tak, aby dílo dělal jeden zhotovitel v jeden čas, bez napojovací spáry a pod jednou zárukou,“ říká náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Koordinováním  těchto  dvou  staveb  a  realizací prostřednictvím  jednoho  zhotovitele  dojde  ke  srovnání  nivelet  jednotlivých  částí  komunikace  a minimalizování počtu pracovních spár, které by do budoucna mohly způsobit dřívější vznik poruch ve vozovce. Zároveň nad celým dílem bude držet záruku jeden zhotovitel. Navíc práce proběhnou v jeden čas v rámci stejné uzavírky, což vede ke zkrácení trvání dopravních omezení v této vytížené lokalitě. Tím bude zkrácena délka trvání uzavírky komunikace, případně její opětovné uzavírání v důsledku stavebních prací.

 

Bod č. 68: Odborný odhad kompenzace v drážní a veřejné linkové dopravě pro rok 2023

Liberecká městská rada se seznámila s předběžným odborným odhadem veřejných služeb přepravy cestujících v městské hromadné autobusové dopravě na území statutárního města Liberec. Odhad  je dán výkazem nákladů a výnosů z přepravní činnosti pro daný kalendářní rok, včetně kalkulace čistého příjmu. Základním  principem  plánu hospodaření společnosti je plánovací deník a alokační model. Ten definuje kritéria rozdělení nákladů a výnosů mezi jednotlivé trakce či mezi jednotlivé oblasti činnosti a objednatele veřejné dopravy.

Město a dopravní podnik čeká složitý rok 2023. Naprosto nevyzpytatelné ceny energií a plynu CNG znamenají enormní zásah do hospodaření dopravního podniku, respektive náklady se zvyšují o cca 200 milionů korun ročně. Podíl na tom má odhad růstu ceny elektrické energie (+83 mil. Kč), stlačeného zemního plynu CNG (+74 mil. Kč), úrokových nákladů a mezd. Rada města vzala tento nepříjemný materiál na vědomí a uložila zpracovat několik scénářů dalšího postupu. Scénáře a samotné kalkulace rada města uložila představit vedení města a uspořádat seminář pro zastupitele, ať již nově vzešlé z voleb 2022, anebo pro ty stávající se zájmem o financování dopravního podniku,“  říká náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Součástí odhadu je i plán investic a oprav, který je sestaven tak, aby odpovídal plánované  kompenzaci  v  drážní  a  autobusové  dopravě. To znamená, aby náklady ve  struktuře,  po započtení výnosů a čistého příjmu, odpovídaly částce, kterou je statutární město schopné pro rok 2023 na veřejnou dopravu poskytnout. Nový investiční plán vychází opět z principů zodpovědného řízení investiční činnosti. Bilance investic musí být v souladu s objemem dotací, vlastních zdrojů a úvěrů tak, aby nedošlo k finančnímu přetížení společnosti a nebyla ohrožena její funkčnost.

 

Bod č. 69: Provoz kanceláře správy hřbitovů v Ruprechticích – zima 2023

Zohledňujeme špatný ekonomický stav rozpočtu v kontextu šetření s energiemi a na dobu od prosince letošního roku do března příštího roku uzavíráme kancelář správy hřbitova v Ruprechticích. Samozřejmě provoz hřbitova samotného zůstane bez omezení,“ říká náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 39: Zahájení realizace projektu Centrum bydlení Liberec II

Centrum bydlení Liberec (dále jen CBL) funguje jako kontaktní místo pro téma bydlení. Centrum je zřízeno v dolním centru města, v ulici Na Bídě 564/12. Jedná se o specializované detašované pracoviště humanitního oddělení, odboru školství a sociálních věcí statutárního města Liberce. Kancelář je s ohledem na filozofii projektu umístěna cíleně mimo prostory úřadu libereckého magistrátu.

Na CBL se mohou obrátit všichni občané, kteří mají problémy se stávajícím bydlením (nemají na nájem, energie, mají problémy s pronajímateli), nájemníci městského bydlení, žadatelé o městské byty  a další osoby, které hledají možnosti řešení jejich nepříznivé životní a sociální situace.

Pracovníci  CBL  informují  zájemce  o  městském  bydlení  a  o  procesech  přidělování  bytů,  registrují zájemce o bydlení, sbírají data o bytové nouzi a veškeré potřebné podklady pro přidělení bytů. Dále rovněž realizují poradenství v oblasti bydlení, síťují klienty na další sociální služby, poskytují základní informace  o možnostech dluhového poradenství, informují klienty o právních souvislostech spojených s bydlením, pomáhají klientům v zabydlování v městských bytech, s vyřizováním potřebných žádostí na úřadech práce, pojišťovnách, bankách a dalších subjektech, zprostředkovávají materiální a potravinou pomoc. Pomáhají i při komunikaci s dotčenými odbory města, zvyšují kompetence pro udržení bydlení. V oblasti prevence snižují riziko ztráty bydlení, a to zejména u nájemců městských bytů.  

CBL funguje od roku 2020 a jako institut je také součástí návrhu zákona o podpoře bydlení, který aktuálně zpracovávají ministerstva práce a místního rozvoje. V okamžiku schválení zákona tak bude mít Liberec v této věci již několikaletou praxi,“ uvádí náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Současný projekt CBL končí 31. 10. 2022. Navazující projekt CBL II by měl kontinuálně navázat, tedy od 1. 11. 2022. Liberecká městská rada s tímto souhlasila. Celkové předpokládané náklady projektu jsou podle předložené žádosti v maximálním finančním limitu výzvy o dotaci, a to 25 000 000 Kč při počtu 10 úvazků. Z toho žádost o dotaci je 22 500 000 Kč a vlastní spoluúčast města  v projektu  činí  2 500 000Kč  (10%).

 

Bod č. 40: Zahájení realizace projektu Asistenti prevence kriminality III

Asistenti  prevence  kriminality  (APK)  statutárního  města  Liberce  působí  na  území  města ve spolupráci s Městskou policií Liberec. Nový projekt APK III navazuje na současný projekt APK II, který byl zahájen v roce  2020. V  průběhu  realizace  se  stávající  projekt  ukázal  jako  nezbytná  a nedílná  součást  sociální a bezpečnostní politiky Liberce. Hraje významnou roli při zvyšování pocitu bezpečí, snižování eskalace napětí jak v centru města, v prostředcích MHD, v sociálně vyloučených lokalitách či v dalších částech Liberce.

Jde o zkušené zástupce komunity, kteří mají dobrou  znalost  sociálně  vyloučeného  prostředí  a  v  ideálním  případě  z  takového  prostředí  přímo pocházejí. Hlavním cílem projektu je využití potenciálu APK ke snížení či eliminaci sociálně rizikových jevů, zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a pocitu bezpečí v jejich okolí, prevence kriminality na území města, prevenci sociálního vyloučení a podpora nerepresivních metod práce policie při využití dobré praxe. Součástí tohoto cíle je rovněž budování důvěry mezi sociálně vyloučenými občany a občany z majority a posilování mediační role asistentů prevence kriminality, jejich průběžným vzděláváním, pravidelnými supervizemi a odborným metodickým vedením. Dílčími primárními cíli, které jsou naplňovány v průběhu realizace projektu, jsou dále snížení míry vandalismu ve veřejném prostředí, zejména v místech zastávek MHD, v parcích a na dětských hřištích, v okolí domů a v sociálně vyloučených lokalitách.

Ve spolupráci s Městskou policií Liberec a ve smyslu preventivních činností pak také celkové snížení latentní a přestupkové činnosti na území města. Mezi základní funkce APK patří informování osob, přesměrování na další aktéry, asistence dalším aktérům,  mediace  konfliktů,  navrhování  opatření  v oblasti  sociálního  začleňování,  komunitní  práce  v lokalitách, nastavování hranic pro fungování v občanském soužití, aktivní pomoc občanům, prevence záškoláctví a potřeby represivních opatření v oblasti OSPOD, práce s osobami s trestní minulostí apod.

Cílem APK je působit v sociálně vyloučených lokalitách a mezi menšinovou komunitou ke snižování sociálně rizikových jevů. Jejich každodenní přítomnost v různých částech města souběžně vede ke zvyšování pocitu bezpečí ostatních obyvatel města. Aktuálně město z projektu zaměstnává 10 preventistů, z toho dva jsou cíleně původem z ukrajinské komunity,“ uvádí náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Současný projekt APK II končí 31. 10. 2022 a pro udržení kontinuity je vhodná návaznost nového projektu od 1. 11. 2022. Liberečtí radní s tímto souhlasili. Celkové  předpokládané  náklady  projektu  budou  podle  předložené  žádosti v maximálním  finančním  limitu  výzvy  o  dotaci,  a  to  15 000 000  Kč.  Z toho  žádost  o  dotaci  je 13 500 000 Kč  a  vlastní  spoluúčast města v projektu  činí  1 500 000 Kč (10%).

 

Radní Petr Židek

Bod č. 6: BD  VLNAŘSKÁ – Uzavření  dohody  o  narovnání  a  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  převodu nemovitých věc

Bod č. 7: BD  SPEKTRUM – Uzavření  dohody  o  narovnání  a  smlouvy  a  smlouvě  budoucí  o  převodu nemovitých věcí

Bod č. 8: SBD  A+G  Stadion – převod spoluvlastnických podílů města na bytových domech č. p. 575, 576, 577 a 581 (Liberec VII –Horní Růžodol) a pozemků pod těmito bytovými domy

Na jednání rady města jsem předložil ke schválení materiály týkající se převodu družstevních podílů, konkrétně Dohodu o narovnání a smlouvu o smlouvě budoucí o převodu na poslední dvě družstva, která o to projevila zájem. Jedná se o BD Vlnařská a BD Spektrum. Zároveň s ohledem na to, že v SBD A plus G Stadion splnili všechny podmínky pro schválení Smlouvy o převodu nemovitých věcí, byl tento materiál rovněž schválen a všechny tři podklady poputují ke konečnému schválení do Zastupitelstva města Liberce ve čtvrtek  15. září. Jsem velmi rád, že se mi podařilo dodržet slib, který jsem libereckým družstevníkům na začátku dal. Liberec může být hrdým příkladem všem městům v republice v řešení této problematiky,“ uvádí člen Rady města Liberce Petr Židek.

 

 

 

 

Nastavení cookies