01.12.2021
Jan Král

Nepodceňujte měření radonu v domácnosti a na pracovišti

Občané mohou požádat o bezplatné měření radonu v domě a bytě. Pro některé zaměstnavatele je měření povinné.

Obecně lze říci, že ozáření z přírodních zdrojů, kam spadá i ozáření z radonu, tvoří největší část celkového ozáření obyvatelstva. Ozáření z radonu jsme vystaveni ve svých domovech, ale i na pracovištích, kde trávíme nemalou část svých životů. Zatímco ve svých domovech si za kvalitu ovzduší ručíme víceméně sami – ale i tam bychom se problematikou radonu měli iniciativně zabývat (viz www.radonovyprogram.cz) – na pracovišti je v tomto směru odpovědný zaměstnavatel/provozovatel pracoviště. Proto bylo na místě tyto požadavky pro pracoviště stanovit v legislativě tak, aby byly jednoznačně vymahatelné.

Nová právní úprava týkající se ochrany pracovníků před ozářením z radonu byla zavedena uvedeným atomovým zákonem s účinností od roku 2018. Povinnosti se týkají pracovišť, jako jsou např. kanceláře, obchody, restaurace nebo dílny. Povinnosti však nejsou stanoveny plošně pro všechna pracoviště, proto je potřeba nejprve zjistit, zda pracoviště spadá do regulačního rámce vymezeného novým atomovým zákonem. Pokud je splněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek, pracoviště do uvedené regulace spadá.

  • Pracoviště je umístěno v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží budovy, pro jejíž výstavbu bylo vydáno stavební povolení nebo svým obsahem podobné povolení před 28. 2. 1991 (před účinností první regulace radonu) a budova je postavena na území některé z vyjmenovaných obcí s vysokou pravděpodobností výskytu zvýšené objemové aktivity radonu (dále „OAR“). Seznam obcí, na jejichž území se povinnost vztahuje, je uveden v příloze č. 25 vyhlášky č.422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (dále „vyhláška“); rozložení vyjmenovaných obcí na území našeho státu je zobrazeno na letáku.
  • Pracoviště je umístěno v budově školy, školského zařízení nebo v budově sloužící pro zajištění sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu osob, v níž byly provedeny stavební změny, které by mohly ovlivnit OAR uvnitř budovy (typicky se může jednat např. o zateplení budovy, zavedení řízeného větrání nebo klimatizace) a následně nebylo provedeno měření OAR, které by potvrdilo nepřekročení stanovené referenční úrovně.
  • V budově se vyskytuje pracoviště, na němž bylo v minulosti měřením zjištěno překročení 300 Bq/m3 OAR a nebylo provedeno protiradonové opatření, jehož dostatečná účinnost by byla potvrzena měřením (příloha č. 25 vyhlášky).

Pokud pracoviště splňuje některé z uvedených kritérií, musí jeho provozovatel respektovat požadavky atomového zákona (č. 263/2016 Sb.).

Co to pro provozovatele pracoviště znamená?

  1. Oznámí informace o pracovišti SÚJB podle § 96 odst. 2 písm. a) atomového zákona. K tomu může využít předdefinovaný registrační formulář, který nalezne na stránkách https://www.radonovyprogram.cz/registrace-pracoviste.
  2. Zajistí měření radonu na pracovišti podle § 96 odst. 2 písm. b) atomového zákona.
  3. Informuje pracovníky o možném zvýšení ozáření z radonu podle § 96 odst. 2 písm. d) atomového zákona. K informování lze použít webinář, který nalezne spolu s dalšími informacemi na stránkách https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/prirodni-zdroje-ionizujiciho-zareni/informace-proprovozovatele-pracovist.

V rámci Radonového programu ČR mohou občané požádat o bezplatné měření radonu v domě a bytě, a to na adrese https://www.radonovyprogram.cz/.

Nastavení cookies