19.01.2022
Jana Kodymová DiS.

Druhé jednání liberecké městské rady

Druhá schůze Rady města Liberce v roce 2022 proběhla v úterý 18. ledna. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Mimo RM: Primátor pozval nového ministra financí do Liberce. Chce s ním řešit systém rozdělování daní, město kvůli němu přichází o stovky milionů

Primátor Liberce Jaroslav Zámečník dnes dopisem požádal nového ministra financí Zbyňka Stanjuru o osobní setkání kvůli současnému systému rozdělování daní obcím, jehož přepočet považuje za dlouhodobě nespravedlivý pro některá větší města. Podle primátora Zámečníka kvůli tomu Liberečané dostávají od státu o stovky milionů korun méně, než jiná, srovnatelně velká města.

 „Požádal jsem pana ministra o schůzku a zároveň ho pozval přímo k nám do Liberce. Důvodem je, že bychom mu spolu s kolegy z vedení radnice rádi představili argumenty, které jasně potvrzují, že současný systém je vůči našemu městu a jeho občanům řadu let nespravedlivý,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník. 

Města a obce dostávají ze státního rozpočtu 80% svých veškerých příjmů právě na základě takzvaného rozpočtového určení daní (RUD). Pouze 20% získávají z dotací, poplatků a daně z nemovitosti. Na základě koeficientu ovšem některá krajská města získávají od státu méně peněz, než ostatní srovnatelná města. To je i případ Liberce.

„Dokud se přepočet nezmění, budeme ve srovnání s ostatními podobně velkými městy dál finančně znevýhodněni. Liberečané přitom kvůli tomu přicházejí ročně o stovky milionů korun,“ dodává primátor Jaroslav Zámečník s tím, že v uplynulých letech vedení Liberce na tento fakt opakovaně upozorňovalo i bývalého premiéra a jeho ministryni financí.

Marně. Tématu, ale i diskusi o něm, se odmítli věnovat s odůvodněním, že obce mají na účtech dostatek peněz a málo investují. Konkrétně v Liberci, ale i v některých dalších městech, je ale realita jiná.

 „Kdybychom dostávali po přepočtu na obyvatele stejnou výši z rozpočtového určení daní jako například Plzeň, budeme ročně disponovat částkou zhruba o jednu miliardu vyšší, než nyní. A to je ohromný rozdíl,“ upozorňuje primátor Jaroslav Zámečník.

K žádosti o jednání na téma spravedlivého rozdělování RUD primátora Liberce vedlo mimo jiné i nedávné vyjádření nového ministra financí pro deník Hospodářské noviny, kterému řekl, že současný systém rozdělování považuje „za funkční a spravedlivý.“

„V případě Liberce tomu tak ale není. Pokud by byl současný koeficient RUD spravedlivý ke všem obcím bez rozdílu, bude náš roční rozpočet nikoliv 2,5, ale cca 3,5 miliardy,“ vysvětluje primátor Zámečník s tím, že věří, že nová vláda složená ze zástupců koalic SPOLU a PirSTAN, je připravena se problému RUD odborně věnovat, a na rozdíl od té předchozí ho řešit spravedlivě pro všechny obce a města v ČR.  

 

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 4: Návrh  rozpočtového  opatření  č.  1A)  změny  rozpočtu  SML  na  rok  2022  v  kompetenci zastupitelstva města

Rada města Liberce v úterý schválila a do lednového jednání zastupitelstva překládá návrh rozpočtového opatření, jehož předmětem je zapojení části nevyčerpaných  prostředků  roku  2021,  čerpání  kontokorentního  úvěru  na  předfinancování v rámci projektu Vodojem Horská a financování vlastního podílu projektu Liberec plánuje chytře a zodpovědně.

Celkové výdaje se navyšují o 31 000  178 Kč. Financování se navyšuje rovněž o 31 000 178 Kč. Rezerva města na odboru ekonomiky bude po rozpočtovém opatření č. 1A) činit 9 417 634 Kč.

Bod č. 5: Navýšení provozního úvěru za účelem rozpočtového zajištění předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR

V  současnosti  má  statutární město Liberec  předfinancování  dotačních  akcí  zajištěno  kontokorentním  úvěrem  od  České spořitelny, a.s., a to do celkové výše limitu 250 mil Kč.

Usnesením zastupitelstva města z 28. června 2018 bylo schváleno přijetí provozního úvěru formou kontokorentu za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR do výše 250 mil. Hlavním účelem poptávaného financování bylo a je finanční zajištění překlenutí časového období mezi platbou z rozpočtu SML dodavateli a obdržením dotace,“ popisuje ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Požadavky na další předfinancování překračují stávající limit, a proto byla Česká spořitelna požádána o možnost navýšení limitu o 50 mil. Kč, které  zajistí  předfinancování  plánovaných dotačních akcí až do celkové výše 300 mil. Kč. Ostatní podmínky poskytování úvěru se nemění.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Bod č. 41/2: Podání žádosti o podporu na poradenství EPC programu ELENA do Národní rozvojové banky

Město Liberec podá žádost do Národní rozvojové banky na finanční podporu programu ELENA (European  Local  ENergy  Assistance). Jeho cílem je usnadnit realizaci energeticky úsporných opatření.

Program je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření. Pro Liberec se to týká  38 objektů v majetku města. Program ELENA je financován z  programu  HORIZONT 2020 spravovaném Evropskou investiční bankou a finanční prostředky na poradenství poskytuje Národní rozvojová banka.

Energetické služby se zárukou (z angl. Energy Performance Contracting, také EPC) představují velmi efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Metodu EPC lze charakterizovat jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů, použitých na splácení původní investice. Jednou z možností je optimalizace vytápění v jednotlivých budovách pomocí instalace čidel a dálkově řízené regulace teploty v jednotlivých místnostech budovy.

„Dotační podpora pokryje náklady na úvodní technické poradenství, dále na kompletní pomoc při přípravě EPC projektu a posouzení objektů, potom ke zpracování analýzy vhodnosti využití metody EPC a neopomene ani asistenci při zadávání veřejných zakázek na poskytovatele EPC  a rovněž pokryje přípravu povinných příloh a zpracování žádosti o podporu z příslušného dotačního programu,“ vyjmenovává náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Vyčíslené  náklady  na  zpracování  výše  uvedených  bodů  podpory  budou  hrazeny  ve  výši 90% z programu ELENA.

 

Bod č. 41/4: Schválení dalšího postupu projektu Rekonstrukce a modernizace městského bazénu v Liberci

Liberecká městská rada v úterý schválila návrh dalšího postupu pro získání možných dotací na připravovanou rekonstrukci a modernizaci městského plaveckého bazénu v Liberci.  Město podá žádosti o finanční podporu do tří dotačních programů. Těmi jsou Národní sportovní agentura, Národní program Životní prostředí a dále Operační program Životní prostředí 2021 –2027. Termín pro ukončení podání žádostí o dotaci do Národního programu Životní prostředí je 30. 9. 2022. Termín ukončení realizace projektů je 31. 12. 2025. Pro Operační program Životní prostředí 2021 – 2027 a Národní sportovní agenturu nebyly ještě výzvy vypsány, ale byl schválen postup pro přípravu.

„S ohledem na informaci od Národní sportovní agentury (NSA), že jsme neuspěli v podání žádosti o dotaci z loňského prosince, předkládáme pohled na budoucí postup a následné kroky k otázce získání dotační podpory z dostupných dotačních zdrojů, což by mělo vést ke snížení nároků na městský rozpočet ve věci financování této akce. Na konci roku 2021 bylo zahájeno stavební řízení pro získání stavebního povolení, proto se lze reálně domnívat, že v průběhu prvního čtvrtletí roku 2022 statutární město může získat pravomocné stavební povolení. Pokud bude v roce 2022 vyhlášena další Výzva NSA, předložíme opět žádost o dotaci, tentokrát již s platným stavebním povolením,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

S ohledem na snahu co nejvíce ponížit vlastní zdroje financování a s ohledem, že se jedná o významný nadregionální projekt, probíhají jednání o poskytnutí finanční podpory pro rekonstrukci a modernizaci městského bazénu v Liberci také s Libereckým krajem.

 

Náměstek Jiří Šolc

Mimo RM: Kácení vzrostlých stromů ve vegetačním klidu provádějí technické služby, vybrané stromy označují informativními cedulemi

Stav k dnešnímu dni:

- již pokácené stromy na žádost (kácení pouze ve vegetačním klidu a s rozhodnutím OŽP a s uloženou náhradní výsadbou) - 43ks

- stromy čekající na rozhodnutí OŽP (měly by být pokáceny do 31.3.2022) – 12 ks

- stromy na oznámení (uschlé stromy, z toho 6 napadeno kůrovcem) pokáceno 38 ks

- ve dvou případech jsme se rozhodli stromy na žádost zachránit. Jednou to bylo radikální sesazení koruny u vzrostlé lípy a v jednom případě se zvedla vlna nevole proti pokácení smrku v předzahrádce, kde byla dřevina ponechána

- dále byly pokáceny dřeviny v havarijním stavu ohrožující bezpečnost občanů.  Děje se tak v průběhu celého roku.

 

Bod č. 53: Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na zasněžování Rekreačního a sportovního areálu Vesec

Vesecký areál bude město Liberec pro běžkující lyžaře zasněžovat s finanční podporou kraje. Rozhodli o tom na úterním jednání liberečtí radní.

Statutární město uzavře smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši maximálně 300 000 korun z rozpočtu  Libereckého  kraje  na  zasněžování  Rekreačního  a  sportovního  areálu.

 „Vycházíme běžkařům vstříc a za podmínky, že bude dlouhodoběji mrznout, to znamená aspoň tři dny nejméně mínus 3 stupně, začneme technicky zasněžovat běžecký ovál,“ říká náměstek primátora  pro technickou správu města Jiří Šolc.

 

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 30: Vstup Technické univerzity v Liberci do Nadačního fondu Listem 21

Nadační  fond  Listem  21  založilo statutární město Liberec,  IQLANDIA,  o.  p.  s. a Technické muzeum v Liberci, z.s., za účelem shromažďovat finanční prostředky umožňující podporu neformálního vzdělávání a vytváření vzdělávacích programů. Cílem společného postupu zúčastněných institucí je  narovnání  podmínek  v  oblasti  přístupu  k  neformálnímu  a  speciálně  technickému  vzdělání.

Liberecká městská rada na svém úterním jednání schválila vstup další instituce do nadačního fondu, a to Technické univerzity v Liberci.  Do  správní  rady  Nadačního  fondu  Listem  21  byl Technickou univerzitou v Liberci (TUL) delegován děkan prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

Období  pandemie  Covidu  19  způsobilo  přerušení  a  časový  posun vstupu  TUL  do  Nadačního  fondu Listem 21, nadační fond ale jde správnou cestou a pokračuje dál. Nadační fond Listem 21 usiluje i o vstup Libereckého kraje.

Nadační fond Listem 21 je zapojen do projektu Libereckého kraje NAKAPII, který začal na podzim 2019. Na počátku bylo osloveno všech téměř 300 základních škol v Libereckém kraji a byl mapován jejich zájem o zapojení do projektu, a tím pádem získání  pomůcek  pro  polytechnickou  výuku.  Zájem  vyjádřilo  86  škol.  Řídící  orgán  (ORP)  poté vyselektoval 45 škol, které byly pro účast vhodné. Řídící orgán využil kritéria velikosti škol, velikosti obcí, kde se školy nacházejí, geografické rozložení a další kritéria. Školy,  které  prošly  do  finále,  byly  poté  požádány  o  přesné  specifikace  požadovaných  pomůcek  a orientační cenové nabídky. Dvě školy mezitím  z projektu odstoupily a byly nahrazeny jinými.

„Přestože nám projekt bortí už druhým rokem covid, stále platí původní cíl, tedy získat k účasti jak TUL, tak Liberecký kraj, abychom byli schopni co nejvíce podporovat technické a přírodovědné vzdělávání finančně, materiálně i odborným zázemím. TUL k nadačnímu fondu přistupuje nyní, doufám, že kraj se připojí v dalších měsících. Nadační fond je aktuálně partnerem v krajském projektu NAKAP II a zajišťuje pomůcky pro polytechnické vzdělávání pro 45 základních škol v regionu,“ komentuje náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

V roce  2020  proběhla  příprava  výběrových  řízení  a  tvorba  smluvní  dokumentace  mezi  Nadačním fondem Listem 21 a KÚLK. Finální stanovisko Ministerstva školství, které bylo nezbytnou podmínkou platnosti a účinnosti smluv, přišlo koncem roku 2020. Od počátku roku 2021 běží projekt naplno. Ředitelé zapojených škol se zúčastnili online semináře 3. 3. 2021, kde jim byla vysvětlena pravidla spolupráce  a  povinnosti.  V principu  jsou  dvě, a to  poskytovat  dvakrát  ročně  výstupy  z třídních  knih,  že  se poskytnuté pomůcky používají ve výuce a dále, jednou za rok se účastnit vzdělávacího projektu (i v online formě).

Zapojené  školy  poté  podepsaly  smlouvy  o  spolupráci,  zapůjčení  pomůcek  a budoucí darovací smlouvy. Na  jaře  byla  zahájena  tři  výběrová  řízení  na  pomůcky,  jedno  bylo  nutné  opakovat.  Pomůcky  jsou k dnešnímu dni již většinově nakoupeny. První pomůcky byly dodány (Základní škole Skálova Turnov) počátkem října 2021, od té doby běží závozy na jednotlivé školy. Pomůcky  budou  vydodány  do  jara  2022,  následně  se  budou  se  školami  řešit  otázky  evidence, případných reklamací, zapisování do třídnic apod. Projekt končí s tříletou udržitelností, tj. na přelomu let 2025 a 2026. Poté přechází poskytnutý (= zapůjčený) majetek do jejich vlastnictví. Bezúplatně a bez spoluúčasti.

Celkový rozpočet části, za kterou odpovídá Nadační fond Listem 21 v letech 2020 –2023 je 5 725 926 Kč. Objem prostředků přímo určených na nákupy polytechnických pomůcek činí  3 650 688 korun. Na nepřímé náklady projektu jde cca 5% rozpočtovaného objemu. Do projektu je zapojeno 6 libereckých škol (ZŠ Vrchlického, ZŠ Švermova, ZŠ Kaplického, ZŠ U Školy, ZŠ Česká a ZŠ Orlí), celkem 45 škol Libereckého kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení cookies