20.09.2023
Jana Kodymová DiS.

Sedmnácté jednání liberecké městské rady

Sedmnáctá schůze Rady města Liberce v roce 2023 proběhla v úterý 19. září. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Jaroslav Zámečník -  primátor města Liberce

Bod č. 5 : Návrh  rozpočtového  opatření  č.  7C)  změny  rozpočtu  SML  na  rok  2023  v  kompetenci zastupitelstva města

Liberecká městská rada projednala návrh rozpočtového opatření. Navyšují se daňové příjmy, příjmy z úroků ze spořicího účtu a příjmy od společnosti EKO KOM. Snižují se příjmy ze spolupodílů na obnovu komunikací, ve Fondu veřejné infrastruktury se snižují příjmy i výdaje dle skutečnosti. Z rezervy města se navyšují výdaje zejména na realizaci projektů z participativního rozpočtu, výdaje na "Zvyšování kompetencí ZŠ a ZUŠ Jabloňová", na realizaci dětského hřiště ve Františkovské ulici a na opravu chodníků ve Frimlově ulici.

Mimo jiné předkládáme navýšení příjmů o 26 milionů, přičemž 10 milionů máme z úročení volných peněz. To znamená, že jsme díky správnému rozhodnutí v minulosti dokázali skvěle zhodnotit finance na našich účtech. A to dokonce lépe než úrokové zatížení z dlouhodobých úvěrů.  Chceme díky tomu investovat další finance do zvýšení bezpečnosti, a to do rozšíření a modernizace kamerového systému, ale také rychlostních radarů. Další peníze, konkrétně 7 milionů korun, investujeme do ZŠ Jabloňová, která prochází komplexní rekonstrukcí. Celkem tam pošleme přes 100 milionů. Peníze ale dáme i do veřejného prostoru a rozvoje infrastruktury. Například nového mobiliáře u dětského hřiště na Františkově, nebo v Horním Hanychově,“ říká primátor města Liberce Jaroslav Zámečník. 

 

Bod č. 6: Projednání návrhu příjmů rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2024

Rada města se seznámila a projednala návrh příjmů rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2024. Předpokládané příjmy příštího roku navrhuje ve výši 3 452 401 021 Kč.

„Celkem počítáme v příštím roce s příjmem zhruba 3,5 miliardy,  ale čeká nás i spousta výdajů. Největší investicí bude nepochybně přestavba plaveckého bazénu, ale její profinancování připravujeme odděleně. Hodně budeme investovat do škol. A to konkrétně přes 130 milionů. Patnáct milionů půjde na sběrný dvůr v Londýnské a stejná částka i na dětská hřiště. Na revitalizaci okolí přehrady pak vydáme 20 milionů. Pochopitelně nezapomínáme ani na základní a důležitou infrastrukturu, jako například silnice a parkování. Tam uvolníme do investic na jejich výstavbu a sdružené opravy přes 230 milionů. Největší akcí bude za 30 milionů Pastýřská a 30 milionů Vítězná. Šedesát milionů pak dáme do oprav budov v majetku města. To je pouze část výdajů, o které se musíme postarat, aby se město rozvíjelo a fungovalo tak, jak jsme se zavázali,“ říká primátor města Liberce Jaroslav Zámečník. 

 

Šárka Prachařová  - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Bod č. 47/1: Schválení vypsání nadlimitní veřejné zakázky zadávané formou jednacího řízení s uveřejněním v rámci projektu "Energetické úspory s využitím metody EPC pro statutární město Liberec – dotační část"

Město Liberec vypíše zadávací  řízení  na  komplexní  zakázku  zahrnující přípravu,  realizaci  a  následné  dlouhodobé  sledování  a  vyhodnocování  výsledků  zavedených energeticky  úsporných  opatření  v  rámci  projektu  „Energetické  úspory  s využitím metody  EPC  pro statutární město Liberec – dotační část“. Pro tuto část veřejné zakázky byla podána žádost o dotaci. Administrátorem veřejné zakázky je  externí dodavatel Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava.

Předpokládaná hodnota zakázky je 438 042 427 Kč včetně DPH. Kdo zakázku realizuje, bude známo do března roku 2024. Jedná  se  o  komplexní  zakázku  zahrnující  přípravu,  realizaci  a  následné  dlouhodobé sledování a vyhodnocování  výsledků  zavedených  energeticky  úsporných  opatření,  přičemž  dodavatel poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických přínosů. Energeticky úsporná opatření  budou  realizována  na  náklady  dodavatele, které  bude  zadavatel  postupně  hradit z dosažených úspor.

V současné době rada města jmenovala hodnotící komisi, která je v rámci zadávacího řízení pověřena i k posouzení nabídek z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů.

„Pro správné fungování komplexního projektu EPC je důležitý vztah obou stran, z těchto důvodů bude výběr ESCO firmy stěžejní,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Objekty, kde budou realizována energetická opatření:

Administrativní budova URAN, 1. máje 108/48, 460 07 Liberec

Mateřská škola Pramínek, Březinova 389/8, 46005 Liberec

MŠ Pohádka, Strakonická 211/12, 460 07 Liberec

MŠ Klubíčko, Jugoslávská 128/1, 460 07 Liberec

Základní škola Česká, Česká 354, 463 12 Liberec

Základní škola Orlí, Orlí 140/7, 460 07 Liberec

Základní škola Lesní, Lesní 575/12, 460 01 Liberec

Základní škola Sokolovská, Sokolovská 328, 460 01 Liberec

Základní škola Kaplického, Kaplického 384, 463 12 Liberec

Základní škola Barvířská, Proboštská 38/6, 460 07 Liberec

Malé divadlo – hlavní budova, Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec

Malé divadlo – hospodářská budova, Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec

 

Petr Židek - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

Bod č. 7: Návrh na poskytnutí dotací 2. kola programu 6.1 dílčího Sportovního fondu v rámci Dotačního fondu statutárního města Liberec

Město Liberec rozdělí další dotace z dílčího Sportovního fondu v rámci Dotačního fondu statutárního města Liberec pro rok 2023. V rámci vyhlášeného 2. kola bylo prostřednictvím portálového systému GRANTYS podáno 23 žádostí. Všichni žadatelé splnili podmínky vyhlášení programu. Na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže bylo rozděleno celkem 3 504 816 Kč.

„Dali jsme ještě jednu možnost klubům, které buď v prvním kole nepodaly žádost včas anebo jejich žádost neodpovídala požadovaným parametrům dotačního fondu. Jsme rádi, že tuto možnost kluby využily a můžeme jim pomoci finančním příspěvkem s financováním pravidelné sportovní činnosti mládeže,“ říká náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Bod č. 14: Schválení výsledku výběrového řízení na přístavbu jedné učebny k ZŠ a MŠ Ostašov

Přístavbu jedné kmenové učebny ke stávajícímu objektu základní školy v Ostašově provede firma HM Building.cz s.r.o., za cenu 5 602 765 Kč, včetně DPH. Stavební práce začnou  letos v říjnu.

„Podařilo se nám vysoutěžit přístavbu kmenové učebny u školy v Ostašově, a to o půl milionu korun níž, než byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Pokud bude podepsána smlouva, předpokládáme, že výstavba začne ještě na podzim a dokončena bude na jaře příštího roku,“ uvádí náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Jedná se o jednoduše pojatou stavbu, ve které má být umístěna jedna školní třída. Z tohoto požadavku vycházejí minimální požadavky na rozměr stavby. Fasáda  přístavby  je  navržena  jako  kontaktně  zateplená  s  obkladem  z  cihelných  pásků (barva šedá/béžová). Významným prvkem je velké okno z čela stavby,  které je tvořeno hliníkovým rámem a dřevěnými otevíratelnými částmi. Střecha objektu je navržena jako plochá zelená, zakončená atikou. U stavby se předpokládá možný přístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace, který bude dostupný vstupními bezbariérovými dveřmi ze stávajícího spojovacího krčku školy.

 

Bod č. 15: Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – uzavření smlouvy na odstranění následků havarijního stavu kanalizace liberecké radnice

Bod č. 16 : Postup odstranění havárie kanalizace radnice

Budovu historické radnice dlouhodobě trápí nevyřešený stav kanalizace ve druhém podzemním podlaží. Rekonstrukci tras kanalizace a souvisejících konstrukcí a činností na objektu liberecké radnice provede vybraný zhotovitel, v souladu se zájmem ochrany památkové péče, za cenu ve výši 835 879 Kč s DPH.  Zásypy, podlahy, stěny a  stropy kanalizačních tras by měly být podle předpokladu zrekonstruovány do konce kalendářního roku 2023.

„Kanalizace pod historickou radnicí je v hloubce více než 10 metrů pod úrovní silnice. To s sebou nese řadu problémů. Museli jsme nejprve pomocí kamer zmapovat problémová místa a nyní dojde k jejich opravě,“ popisuje náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Plánované rekonstrukci předcházely na jaře letošního roku časté havárie kanalizace v historické radnici. Za zajištění provozuschopnosti budovy město zaplatí za nejnutnější provedené práce částku ve výši 704 039 Kč s DPH.

 

Jiří Janďourek - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

Bod č. 48: Návrh na přidělení dotací z Fondu pro obnovu MPZ a MZIP pro rok 2023

Od 1. května do 1. srpna letošního roku přijímalo město Liberec žádosti na přidělení dotací na obnovu historicky cenných objektů z dílčího Fondu pro obnovu MPZ (městská památková zóna) a MZIP (městská zóna intenzivní péče) Dotačního fondu statutárního města. Nyní liberecká městská rada projednala návrh na udělení dotací konkrétním projektům a tentýž návrh projedná Zastupitelstvo města Liberce na svém zasedání ve středu 27. září.

Celkem přišlo 16 projektů. Podmínky splnilo 14 projektů. Žádosti o dotaci schválené radou města jsou v celkové výši 887 000 Kč. Jde například o obnovu historické fasády, výměnu dřevěných oken, rekonstrukci okapů a svodů, rekonstrukci parteru, renovaci oken nebo obnovu vchodových dveří atd.

Dotační program usiluje o parciální náhradu nákladů spojených se zachováním a obnovou autentických a historických prvků na rekonstruovaných stavebních a jiných objektech, které nejsou zapsanými kulturními památkami, avšak nachází se v městské památkové zóně či městské zóně intenzivní péče. Cílem je vytvářet kvalitní rekonstrukce historicky cenných objektů a zachovat stavebně historické a uměleckořemeslné hodnoty města za účelem zvýšení kultury vystavěného prostředí a posílení role města jako významné turistické destinace.

 

Bod č. 53/1: Rekonstrukce dopadových ploch na dětském hřišti v ulici Čapkova

Dopadové plochy na dětském hřišti v Čapkově ulici na Králově háji zrekonstruuje firma Bohumila Hauptmanna z Liberce za cenu ve výši 481 012 Kč s DPH. Rozhodla o tom liberecká městská rada na svém úterním jednání.

Dětské hřiště v Čapkově ulici bylo vybudováno před 20 lety a v současné době je nutné provést výměnu povrchu dopadových ploch. V rámci zakázky bude provedena výměna obrub u houpačky, mořských vln a šplhací sestavy, místo dožilých dřevěných obrub bude použit bezpečný pryžový obrubník a výplň dopadové plochy bude nahrazena certifikovaným kačírkem. Součástí prací budou i dílčí opravy a nátěry herních prvků.

 

Ivan Langr - náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch

Bod č. 32: Poskytnutí dotace na zajištění provozu poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci a nákup knihovního fondu

Liberecká městská rada schválila poskytnout, z rozpočtu statutárního města Liberce, dotaci  ve výši 3 500 000 Kč na zajištění provozu poboček Krajské vědecké knihovny (KVK) v Liberci a 800 000 Kč na nákup knihovního fondu.

Knihovnu považuji za mimořádně důležitou instituci a šest našich poboček za důležitou veřejnou službu fungující mimo centrum města pro občany městských čtvrtí. Naši finanční podporu proto kontinuálně stále zvyšujeme, a to jak na samotný provoz poboček, tak na nákup nových knih,“ říká Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch.

Město  na provoz poboček v okrajových částech přispívá každoročně. Šest poboček KVK v Liberci slouží občanům, kteří se často nedostanou do hlavní budovy v centru a zároveň tyto malé knihovny plní funkci setkávacích a komunitních center. Mají významný vliv na kvalitu života obyvatel Liberce, jsou stabilní součástí celé knihovny. Pobočky jsou hodně využívány, velmi dobře funguje jejich propojení se školami  (Machnín,  Rochlice,  Kunratická)  nebo  slouží  starším  občanům  a  studentům  (Králův  Háj, Vesec). Pobočka v Ruprechticích slouží všem věkovým kategoriím a patří mezi nejvíce navštěvované. Z dotace jsou hrazeny mzdy pracovníků, energie, nájmy, knihy a jiné dokumenty, vše, co je k provozu poboček potřeba.

 

Bod č. 34: Zrušení příspěvkové organizace – Zoologická zahrada Liberec

Letos fakticky převedeme poslední kus naší zoologické zahrady -  Centrum pro zvířata v nouzi Archa – pod správu kraje, což jsme nemohli dosud učinit kvůli udržitelnosti národní dotace na záchrannou stanici. Je potěšující, že všechny dohody mezi městem a krajem z roku 2021 platí a liberecká zoo se připravuje na zasloužený investiční boom. A to i za zodpovědné finanční podpory města ve výši 25 miliónů korun/rok. A troufám si tvrdit, že sami Liberečané ani další návštěvníci zoo změnu zřizovatelských kompetencí výsostně nadregionální organizace v reálu nepoznali. Zoo je zkrátka stále tam, kde byla,“ říká Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch.

Od 1. 1. 2024 bude tedy bývalá městská příspěvková organizace Zoologická zahrada Liberec kompletně převedena pod krajskou příspěvkovou organizaci ZOO Liberec.

Rada města Liberce návrh schválila a nyní bude projednán libereckými zastupiteli.

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Aktualita mimo RM:  Dopravní podnik vyzkouší zapůjčený ELEKTROBUS v MHD Moderní nízkopodlažní elektrobus SOR NS elektric, výrobce společnost SOR Libchavy, si zapůjčil na 3 měsíce Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ).

Otestujeme, co nás v budoucnu čeká. Sám jsem na data z provozu dost zvědavý a poslouží nám k budoucímu rozhodování, " říká náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Vůz určený pro bezemisní přepravu osob v městském provozu bude postupně testován na většině linek MHD Liberec. Různorodost terénu na jednotlivých linkách MHD ve městě i za jeho hranicemi umožní získat potřebná data pro dopravce i výrobce vozidla. Nyní se do elektrobusu montuje odbavovací zařízení, aby mohl co nejdříve vyjet a být představen cestující veřejnosti.

Jedná se o nízkopodlažní autobus SOR délky 12,5 metru s konfigurací interiéru pro provoz městské hromadné dopravy. Potřebná nabíjecí stanice pro vozidlo je umístěna do areálu tramvajové vozovny. Jedno nabití trvá max. 8-9 hodin. Dopravní podnik bude testovat především kilometrický dojezd autobusu či velikost rekuperace z brzdění v libereckých podmínkách,“ popisuje dopravní ředitel DPMLJ Martin Hettner.

Nutné změny ve složení vozidel dopravce upravuje Zákon č. 360/2022 Sb., který dnem 1. prosince 2022 nabyl účinnosti. Zákon připravený Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví minimální podíly nízkoemisních vozidel, kterých budou muset zadavatelé veřejných zakázek a objednatelé veřejných služeb v oblasti dopravy dosahovat při pořizování silničních vozidel a služeb využívajících tato vozidla, a to od nabytí účinnosti zákona do konce roku 2025.

Nebude se jednat o jedinou zkoušku elektrobusu, testování bezemisních vozů bude podle vedení společnosti v dopravním podniku pokračovat,“ dodává dopravní ředitel DPMLJ Martin Hettner.

Minimální počty nízkoemisních vozidel budou postupem času narůstat. DPMLJ předpokládá, že v roce 2025 budou na linkách MHD v Liberci jezdit minimálně 4 autobusy na alternativní elektrický pohon.

 

Jan Hruška - náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21 

Bod č. 43: Prodloužení nájmu a přidělení bytů s dispozičním právem SML

Liberec přiděluje první městské byty nájemníkům v bytovém domě Na Žižkově. Statuární město Liberec v této lokalitě převzalo na začátku září 3 bytové domy s celkem 49 byty. V říjnu se nastěhují první nájemníci.

„Aktuálně Na Žižkově obsazujeme zejména sociální byty, které podléhají specifickým podmínkám poskytovatele dotace, a proto musí být obsazeny do 3 měsíců od kolaudace. V první vlně přidělujeme 23 bytů, ve kterých najde domov 60 Liberečanů, a to včetně 28 dětí. Noví nájemníci se nastěhují v průběhu října,“ uvádí Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

V bytových domech Na Žižkově jde o kombinaci sociálního i dostupného standardního nájemního bydlení.  Cena sociálního bydlení je definována specifickými pravidly poskytovatele dotace, tj. limitem stanoveným Ministerstvem pro místní rozvoj, aktuálně ve výši 84,7 Kč za m2 .  Cena nesociálních bytů se řídí typologií bytu podle Pravidel přidělování bytů ve vlastnictví statutárního města Liberce. Cena je aktuálně stanovena na 120 Kč za m2. Ostatní služby budou pravděpodobně nastaveny v rozmezí  3 000 až 5 000 Kč.

Nájemné se bude tedy podle metráže pohybovat v rozmezí přibližně 2 600 až 10 500 korun. V říjnu přidělujeme devět bytových jednotek o velikosti 1 KK,“ popisuje dále náměstek Jan Hruška.

Precizním výběrem klientů, důkladnou registrací a místním šetřením se snažíme docílit optimálního sociálního mixu v nemovitostech a nastavení ideálního typu podpory k udržení bydlení. Celý proces obsahuje výběr klienta, jeho případnou registraci, místní šetření, prohlídku nemovitosti, kompletaci žádosti a další návazné činnosti s tím spojené,“  vysvětlila vedoucí odboru sociální a bytové politiky města Liberce Dana Morcová.

Nastavení cookies