04.06.2012

Podklady pro zasedání zastupitelstva města - 26.05.2011

Program zasedání

1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse
3. Majetkoprávní operace
4. Využití předkupního práva - nebytová jednotka č. 406/01 v budově Matoušova 406, Liberec 3 - Středisko rané péče SPRP LIBEREC
5. Prodej volných bytů formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb.
6. Majetkoprávní operace
„Oprava mostu a ulice Ke Hluboké“

7. Komunikace Nedbalova - plánovací smlouva
7a. Komunikace a inženýrské sítě - Volgogradská - Americká - plánovací smlouva
7b. Výstavba komunikace - ul. U Lesíčka - plánovací smlouva
7c. Horská ulice - plánovací smlouva - Viladům Horská
8. Přijetí daru nemovitostí od Libereckého kraje
9. Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2010
10. Předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů Evropské unie - využití opčního práva pro prodloužení revolvingového úvěru
11. Žádost o prominutí poplatků z prodlení paní Ivetě Frankelové - bstaženo z programu zasedání
12. Žádost o uzavření dohody o splátkách pana Jiřího Kimy
13. Žádost o odpis pohledávky včetně příslušenství
14. Souhlas Statutárního města Liberec s postoupením pohledávek ELTODO - CITELUM
15. Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření zřízených Statutárním městem Liberec
16. Návrh správní rady Fondu zdraví SML na přidělení dotací z Fondu zdraví SML v rámci I. a II. výzvy roku 2011
17. Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci I. a II. výzvy roku 2011
18. Návrh na přidělení dotací z Ekofondu pro rok 2011
19. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu SML ve 4. kole roku 2011 na pravidelnou sportovní činnost
20. Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu SML pro 2. kolo 2011
21. Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML pro 1. a 2. kolo 2011
22. Rozdělení 56A. změny Územního plánu města Liberec
22a.Volba zástupce obce na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a. s.
22b. Pověření delegáta na valnou hromadu Teplárny Liberec, a. s.
22c. Pověření delegáta na valnou hromada Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N.
22d. Pověření delegáta na valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec, s. r. o.
23. Autovraky - přijetí dotace
24. Dodatek č. 4 k zakládací listině obecně prospěšné společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s.
25. Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací SML
26. Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec
27. Rezignace člena finančního výboru a jmenování nového člena
28. Návrh na stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce člena rady města, za práci v komisích a výborech, a návrh na poskytnutí peněžitých darů
29. SM Liberec - Rozvoj služeb eGovermentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu - Technologické centrum (spisová služba) - IOP 06 - přijetí dotace a realizace projektu
30. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z náhradního 3. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16. dubna 2011
31. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 28. dubna 2011
32. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
I. Informace - Prodej pozemku p. č. 288/1 a přístup na pozemky p. č. 286, 287 a 294/3, vše v k. ú. Františkov u Liberce
II. Informace - Petice za zachování koalice na Magistrátu města Liberec
III. Informace - Petice na podporu lidských práv praktikujících Falun Gongu v Číně
IV. Informace - Petice ve věci vybudování pevného povrchu vozovky v ul. Nezamyslova
V. Informace - Plnění usnesení rady města za měsíc duben 2011

Nastavení cookies