06.01.2010
neschvalovalo se

IPRM - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Zastupitelstvo města Liberce schválilo zahájení tvorby tematického integrovaného plánu směřujícího do ROP NUTS II Severovýchod.

Zastupitelstvo města Liberce na  svém devátém zasedání dne 29.10.2009 schválilo zahájení tvorby tematického integrovaného plánu směřujícího do ROP NUTS II Severovýchod.

Pro přípravu a realizaci IPRM ROP Atraktivní a kvalitní život v Liberci byl zastupitelstvem města na základě principu partnerství jmenován tzv. Řídící výbor integrovaného plánu rozvoje města. V Řídícím výboru jsou účastni zástupci SML, Libereckého kraje, podnikatelské sféry, nestátních neziskových organizací, univerzity a poskytovatele dotace. V souladu s metodikou zřídil Řídící výbor tzv. Pracovní skupinu poradní orgán.  složený z odborníků na témata týkající se IPRM,  taktéž respektující princip partnerství.

Na základě analýz strategických dokumentů města a dalších podkladových materiálů se jako nejvhodnější zaměření jeví atraktivní a  kvalitní život v Liberci, které v rámci možností definovaných poskytovatelem dotace nabízí nejširší výčet možných projektových záměrů.

V současné době Řídící výbor spolu s pracovní skupinou dotváří finální podobu úvodních kapitol dokumentu IPRM, především definují jeho konkrétní cíle, opatření a aktivity. Dále jsou připravovány podkladové materiály pro vyhlášení veřejné výzvy na předkládání projektových záměrů, která proběhne v průběhu února tohoto roku.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy tohoto integrovaného plánu se neváhejte obracet na specialisty odboru Koordinátor dotací EU, nejlépe na Ing. Michala Vereščáka, manažera IPRM.

Nastavení cookies