Úmrtí v rodině

Smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě; přesto je potřeba neodkladně vyřídit některé záležitosti spojené s jeho úmrtím a pohřbem.

Při úmrtí doma, mimo zdravotnické zařízení, kontaktujte praktického lékaře nebo Lékařskou službu první pomoci; lékař vystaví List o prohlídce zemřelého, který předá podle místa úmrtí na příslušnou matriku. Při úmrtí ve zdravotnickém či sociálním zařízení vystaví list službu konající lékař.

Následně kontaktujte vámi vybraného provozovatele pohřebních služeb. Při sjednání pohřbu je nutné předložit občanský průkaz zemřelého i vypravitele pohřbu.
Pokud k úmrtí došlo v obcích Dlouhý Most, Jeřmanice, Šimonovice, Stráž nad Nisou a Liberec (kromě Vratislavic nad Nisou, kde mají svůj matriční úřad) k vystavení úmrtního listu je příslušný:

Magistrát města Liberec, oddělení matriky
Nám Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
(budova historické radnice, přízemí vpravo - kancelář č. 6A)

matrikářka: Světla Pánková, telefon: 485 243 722

K vystavení úmrtního listu se dostavte osobně (nejdříve týden po úmrtí) v úředních hodinách.


K zápisu zemřelého do matriční knihy úmrtí s sebou vezměte tyto doklady:
1/ občanský průkaz zemřelého
2/ objednávku pohřbu (fakturu) z pohřební služby
3/ občanský průkaz obstaravatele pohřbu

Údaje o osobě zemřelého čerpá matriční úřad úřední cestou – ze základního registru obyvatel a informačních systémů.
S sebou můžete dále na matriku přinést:
1/ rodný, případně oddací list zemřelého
2/ občanský průkaz pozůstalého manžela

Úmrtní list bude vydán vypraviteli pohřbu nebo členům rodiny (manžel/ka, děti, rodiče, prarodiče, vnuci, sourozenci) nebo jejich zplnomocněným zástupcům (podpis na plné moci musí být úředně ověřen). Dále fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti.

Při vydání úmrtního listu Vám oddělení matriky sdělí základní informace o vdovském/vdoveckém důchodu, případně sirotčím důchodu a o dědickém řízení.

Pokud nemůžete úmrtí na matrice v místě úmrtí vyřídit osobně:
1/ je třeba matričnímu úřadu zaslat kopii objednávky (faktury) pohřbu
2/ každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

Nastavení cookies